Příbalový Leták

Bob Martin Clear Spot On Pro Střední Psy 134 Mg


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bob Martin Clear Spot on 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro střední psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jedna 1,34 ml pipeta obsahuje:


Léčivá látka:

Fipronilum 134 mg


Pomocné látky:

Butyhydroxyanisol E320 0,268 mg

Butylhydroxytoluen E321 0,134 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Čirý, světle žlutohnědý roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus).


Blechy budou usmrceny během 24 hodin. Insekticidní účinnost proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů.


Délka akaricidního účinku proti klíšťatům přetrvává po dobu 4 týdnů (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus).


Klíšťata jsou usmrcena obvykle během 48 hodin po kontaktu s fipronilem. Pokud jsou však už klíšťata některých druhů přítomna (Dermacentor reticulatus) v době aplikace přípravku, nemusí dojít k usmrcení všech klíšťat během prvních 48 hodin.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívejte u štěňat mladších než 2 měsíce /anebo s hmotností nižší než 2 kg. Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. celkové onemocnění, horečka …) nebo u zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků či dokonce úhynu.

Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, aplikace může vést k předávkování.

Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Vyhněte se častému koupání a šamponování zvířete, protože délka trvání účinku přípravku za těchto okolností nebyla testována.


Přípravek nezabrání přichycení klíšťat na zvířata. Pokud byla zvířata ošetřena před tím, než přišla do styku s klíšťaty . budou klíšťata usmrcena během 24-48 hodin po přichycení. To obvykle nastane ještě před napitím, což sníží, ale nevyloučí riziko přenosu chorob. Po uhynutí klíště obvykle ze zvířete odpadne, ale pokud by zůstalo přichycené, je možné ho odstranit jemným otočením.


Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí pelíšky, podložky, místa, kde zvířata pravidelně odpočívají, jako jsou koberce a měkký nábytek, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření ošetřit vhodnými insekticidy a pravidelně čistit pomocí vysavače.


Aby se dosáhlo optimálního zvládnutí problémů s blechami v domácnosti, kde je chováno více domácích zvířat, měli by se vhodným insekticidem ošetřit všichni psi a kočky chovaní v domácnosti


4.5 Zvláštní opatření pro použití


i) Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Před léčbou se musí zvířata přesně zvážit.


U ošetřovaného zvířete zabraňte zasažení očí. V případě náhodného zasažení oka neprodleně zasažené oko vypláchněte velkým množstvím vody.


Je důležité přípravek aplikovat na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže olizováním odstranit, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.


Přípravek neaplikujte na zraněnou nebo poškozenou kůži.


ii) Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Přípravek může způsobit podráždění očí a sliznic. Proto zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima.

V případě náhodného zasažení oka neprodleně vypláchněte oko velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

Zabraňte kontaktu prstů s obsahem přípravku. Pokud k němu dojde, umyjte si ruce vodou a mýdlem.

Po použití si umyjte ruce.

Osoby nebo zvířata se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na některou z pomocných látek, by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.


iii) Upozornění o vlivu na životní prostředí


Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Po aplikaci přípravku zabraňte koupání psa v přírodních vodních zdrojích po dobu 2 dnů.


iv) Další opatření


Přípravek může poškozovat malované, lakované a jiné povrchy v domácnosti nebo nábytku.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátké období hypersalivace způsobené především vlastnostmi pomocných látek.

Velmi vzácně by použití přípravku hlášeny tyto nežádoucích účinky: přechodné kožní reakce v místě aplikace (tvorba šupin na kůži, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly po použití pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační symptomy.


4.7 Použití během březosti a laktace


Laboratorní studie s použitím fipronilu nepodaly důkaz o teratogenním nebo fetotoxickém účinku. Nebyly provedeny studie o podání tohoto přípravku gravidním a laktujícím fenám, proto použijte přípravek pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Cesta podání a dávkování:


Pouze pro zevní použití. Podávejte formou místního podání na kůži podle živé hmotnosti následujícím způsobem: 1 pipeta o objemu 1,34 ml na psa s živou hmotnosti větší než 10 kg a menší než 20 kg.


Způsob podání:Pipetu vyjměte z blistru. Držte pipetu kolmo vzhůru a odlomte horní část uzávěru, čímž pipetu otevřete.


Rozhrňte psovi srst tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte špičku pipety přímo na kůži a jemně vymáčkněte. Přibližně polovinu obsahu vyprázdněte na každé ze dvou míst na zádech psa, nejlépe na bázi hlavy a mezi lopatky. Několikrát pipetu zmáčkněte, abyste zajistili podání úplné dávky. Roztok neaplikujte na srst a ani ho nevtírejte do kůže.


Aplikace roztoku podle návodu minimalizuje možnost, že si zvíře roztok olíže. Nedovolte zvířatům, aby se po ošetření navzájem olizovala.


Je třeba zabránit nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě aplikace pak působí slepeným dojmem. Dojde-li však k tomu, tento účinek vymizí do 24-48 hodin po aplikaci. Na srsti mohou být vidět krystaly a během 24-48 hodin po aplikaci se může vyskytnout mírná tvorba šupin.


Režim ošetření:

Pro optimální zvládnutí napadení blechami nebo klíšťaty musí být režim ošetření založen na místní epidemiologické situaci.

Minimální délka intervalu mezi dvěma ošetřeními je 4 týdny.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Ve studiích bezpečnosti pro cílové druhy zvířat vykonaných na 2-měsíčních štěňatech, rostoucích psech a psech s hmotností asi 2 kg, kterým byla jedenkrát za měsíc po dobu 3 po sobě následujících měsíců podána dávka 5-násobně překračují léčebnou dávku, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Riziko výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.6) se může v případě předávkování zvýšit.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: ktoparazitika pro lokální aplikaci.

ATCvet kód: QP53AX15


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Fipronil je insekticid a akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí inhibicí GABA komplexu, který se váže na chloridové kanály, a blokuje tak presynaptický a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. To má za následek nekoordinovanou činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu nebo roztočů.

Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinnost proti blechám (Ctenocephalides spp.) a klíšťatům (Rhipicephalus spp., Ixodes spp. včetně Ixodes ricinus) u psů.


5.2 Farmakokinetické údaje


Fipronil se metabolizuj hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a akaricidní vlastnosti. Koncentrace fipronilu na srsti klesá s časem.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Butylhydroxyanisol E320

Butylhydroxytoluen E321

Benzylalkohol

Diethylenglykol-monoethyleter


6.2 Inkompatibility


Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v původním obalu.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Bílá neprůhledná nebo modrá průsvitná polypropylenová jednodávková pipeta s využitelným objemem 1,34 ml balená v čirém PVC blistru zataveném hliníkovou fólií a balená v papírové krabičce nebo v blistrové kartě.

Blistrové karty nebo krabičky po 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 pipetách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních toků a odpadních vod přípravkem nebo prázdným obalem.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bob Martin UK Ltd.

Wemberham Lane

Yatton

North Somerset

BS49 4BS

Spojené království


8. Registrační číslo(a)


96/057/13-C


9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


13. 12. 2013


10 DATUM REVIZE TEXTU


Leden 2014


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.


Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.1