Příbalový Leták

Blockade 0.25 %

OZNAČENÍ NA OBALU


PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


Kanystry z vysokohustotního polyethylenu o objemu 5, 10, 20, 60 a 200 litrů


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Blockade 0,25 % w/w namáčecí koupel struků, roztok.


2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Léčivá látka

Iodum (dostupný): 0,25 % w/w

ekvivalentní 2,5 mg/g

nebo 12,8 mg v 5 ml dávce

Viskózní tmavohnědý roztok


3. LÉKOVÁ FORMA


Namáčecí koupel struků, roztok.


4. VELIKOST BALENÍ


5, 10, 20, 60 nebo 200 litrů.


5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot (dojnice).


6. INDIKACE


Dezinfekce struků jako pomoc při prevenci mastitid.


7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Okamžitě po dojení namočte každý struk do aplikační nádobky, která obsahuje neředěný přípravek. Zajistěte, aby byly struky nejméně ze tří čtvrtin své délky ponořeny. Je-li to nutné, aplikační nádobku doplňte. Aplikační nádobku po použití vždy umyjte. Podávané množství: 5 ml na krávu a jednu aplikaci.


8. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.


9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


Pouze pro zevní použití. Použití v případě poraněných struků může vést k prodloužení procesu hojení. Do doby, než budou zranění na struku zahojena, se doporučuje ošetření přerušit.

Předtím, než jsou krávy vystaveny dešti, chladu nebo větrnému počasí, nechejte přípravek po aplikaci zaschnout.

Lidé se známou přecitlivělostí na jód by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte požití přípravku. Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte. V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu
s kůží nebo používejte rukavice. Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí je vymyjte velkým množstvím vody. Po použití si umyjte ruce. Nemíchejte s jinými produkty.


10. DATUM EXSPIRACE


Číslo šarže a datum exspirace: viz štítek v horní části kanystru. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na v horní části kanystru po EXP.

Datum expirace odkazuje k poslednímu dni daného měsíce.


11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte ve vzpřímené poloze v řádně uzavřeném původním obalu.

Chraňte před mrazem.

Jestliže přípravek zmrzne, nechte jej roztát v místnosti o pokojové teplotě a řádně jej před použitím protřepte.

Chraňte před světlem.


12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.


13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA


Pouze pro zvířata.

Bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.


14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“


Uchovávat mimo dosah dětí.


15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, Belgium

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:DeLaval NV, Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, Belgium


16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


99/028/10-C


17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE


Číslo šarže a datum exspirace: viz štítek v horní části kanystru.

4/4