Příbalový Leták

Blessin Plus H 160/12,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Papírová krabička na blistr_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Blessin Plus H 160/12,5 mg potahované tablety

valsartanum / hydrochlorothiazidum

"2    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, lecithin (E322) (obsahuje sójový olej) a oranžovou žluť (E110). Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 280 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

58/117/09-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Blessin Plus H 160/12,5 mg potahované tablety

valsartanum / hydrochlorothiazidum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS PLC

3.    POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže:

5 JINÉ

Lahvička na tablety_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Blessin Plus H 160/12,5 mg potahované tablety

valsartanum / hydrochlorothiazidum

"2    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, lecithin (E322) (obsahuje sójový olej) a oranžovou žluť (E110) Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


7 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 280 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

58/117/09-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Blessin Plus H 160/12,5 mg