Příbalový Leták

Blessin 160 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (98,160mg), Potahovaná Tableta (7,160mg), Potahovaná Tableta (14,160mg), Potahovaná Tableta (56,160mg), Potahovaná Tableta (14,160mg), Potahovaná Tableta (7,160mg), Potahovaná Tableta (100,160mg), Potahovaná Tableta (30,160mg), Potahovaná Tableta (28,160mg), Potahovaná Tableta (98,160mg), Potahovaná Tableta (280,160mg), Potahovaná Tableta (56,160mg), Potahovaná Tableta (28,160mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM A VNITRNÍM OBALU

Krabička na lahvičku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


BLESSIN 160 mg potahované tablety valsartanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVýCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, lecithin (obsahuje sójový olej) aj. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahovaná tableta 7 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


58/474/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


BLESSIN 160 mg potahované tablety valsartanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, lecithin (obsahuje sójový olej) aj. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahovaná tableta 7 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


58/474/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


BLESSIN 160 mg potahované tablety valsartanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy, lecithin (obsahuje sójový olej) aj. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahovaná tableta 7 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 280 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


58/474/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


BLESSIN 160 mg potahované tablety valsartanum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EGIS


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


LOT


5. JINÉ