Příbalový Leták

Bisoprolol Vitabalans 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety

bisoprololi hemifumaras

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje 5 mg bisoprololi hemifumaras odpovídající 4,2 mg bisoprololu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


10 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 100 tablet


5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vitabalans Oy

FI-13500 Hameenlinna, Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 41/640/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


BISOPROLOL VITABALANS 5 mg


minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

BLISTRY


1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bisoprolol Vitabalans 5 mg tablety

bisoprololi hemifumaras

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vitabalans Oy, FINLAND

3.

POUŽITELNOST

EXP: MM/RRRR


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot: XXXXX


5. JINÉ


3