Příbalový Leták

Bisoprolol-Ratiopharm 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bisoprolol-ratiopharm 10 mg tablety

(bisoprololi fumaras)

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Přípravek obsahuje laktosu.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20, 28, 30, 50, 56, 60 a 100 tablet 5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 77/304/02-C 13. ČÍSLO SARZE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Bisoprolol-ratiopharm 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bisoprolol-ratiopharm 10 mg tablety

bisoprololi fumaras

~2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH


3. POUŽITELNOST


Použitelné do

~4.    ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže


5. JINÉ