Příbalový Leták

Bisoprolol Mylan 5 Mg

Sp.zn.sukls132089/2013, sukls132096/2013, sukls132099/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bisoprolol Mylan 2,5 mg Bisoprolol Mylan 5 mg Bisoprolol Mylan 10 mg potahované tablety bisoprololi fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Bisoprolol Mylan a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bisoprolol Mylan užívat

3.    Jak se Bisoprolol Mylan užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Bisoprolol Mylan uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Bisoprolol Mylan a k čemu se používá

Bisoprolol Mylan patří do skupiny léčivých přípravků označenou jako betablokátory. Betablokátory ochraňují srdce před nadměrnou aktivitou.

Bisoprolol Mylan 2,5 mg, 5 mg a 10 mg se používá v kombinaci s jinými léky k léčbě stabilního srdečního selhání. K srdečnímu selhání dochází, když je srdeční sval příliš slabý, aby pumpovat krev odpovídajícím způsobem do krevního oběhu. To má za následek dušnost a otoky. Bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci a způsobuje, že srdce je účinnější při čerpání krve do celého těla. Bisoprolol Mylan je také používán k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a anginy pectoris (bolest na hrudníku způsobená ucpáním tepen, které zásobují srdeční sval).

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bisoprolol Mylan užívat Neužívejte Bisoprolol Mylan

•    jestliže jste alergický/á na bisoprolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    jestliže máte těžké astma nebo chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální těžkého stupně

•    jestliže máte pomalý nebo nepravidelný tep (méně než 60 tepů za minutu). Poraďte se se svým lékařem, jestliže si nejte jistý(á)

•    jestliže máte velmi nízký krevní tlak

•    jestliže máte vážné problémy s krevním oběhem (které mohou způsobit mravenčení nebo píchání v prstech rukou nebo nohou, a také jejich bledé nebo modré zabarvení)

•    jestliže trpíte srdeční nedostatečností, která se náhle zhoršila anebo která vyžaduje léčení v nemocnici

•    jestliže máte poruchu, při níž se v těle nahromadilo přílišné množství kyselin, tzv. metabolickou acidózu

•    jestliže trpíte neléčeným nádorem nadledvin, tzv. feochromocytomem

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Bisoprolol Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:

•    máte astma nebo chronickou obstrukční chorobu bronchopulmonální

•    máte diabetes. Bisoprolol může skrýt příznaky hypoglykémie.

•    nepožíváte pevnou potravu

•    se léčíte pro reakce přecitlivělosti (alergické). Bisoprolol může Vaši alergii zhoršit, nebo způsobit, že je hůře léčitelná

•    máte nějaké problémy se srdcem

•    máte nějaké problémy s játry nebo ledvinami

•    máte jakékoli problémy s krevním oběhem končetin

•    Vám bude podána celková anestezie při operaci - informujte svého lékaře, že užíváte bisoprolol

•    užíváte verapamil nebo diltiazem, léky užívané k léčbě srdečních onemocnění. Současné užívání se nedoporučuje (viz také “Další léčivé přípravky a přípravek Bisoprolol Mylan ”)

•    máte (nebo jste měli) psoriázu (opakující se kožní vyrážka)

•    trpíte feochromocytomem (nádorem dřeně nadledvin). Váš lékař bude muset toto onemocnění léčit předtím, než Vám předepíše bisoprolol

•    máte problém se štítnou žlázou. Bisoprolol Mylan může zakrýt příznaky nadměrné aktivity štítné žlázy.

Děti a dospívající

Nejsou k dispozici informace o použití tohoto přípravku u dětí.

Další léčivé přípravky a přípravek Bisoprolol Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte, některé z následujících přípravků, protože

mohou interagovat s Vaším přípravkem:

•    Léky působící na krevní tlak anebo léky používané při srdečních potížích (např. amiodaron, amlodipin, klonidin, digitalisové glykosidy, diltiazem, disopyramid, felodipin, flekainid, lidokain, methyldopa, moxinidin, fenytoin, propafenon, chinidin, rilmenidin, verapamil).

•    Léky používané při depresi, např. mipramin, amitriptylin, moklobemid.

•    léky používané při psychózách (duševních onemocněních), např. fenothiaziny jako je levomepromazin

•    Léky používané k anestézii v průběhu chirurgického výkonu (viz také “Upozornění a opatření”).

•    Léky používané při léčbě epilepsie např. barbituráty jako je fenobarbital

•    Určité léky proti bolesti (např. acetylsalicylová kyselina, diklofenak, indomethacin, ibuprofen, naproxen).

•    Léčiva používaná při astmatu nebo ucpaném nose

•    Léčiva používaná při některých očních onemocněních jako je glaukom (zvýšení nitroočního tlaku) anebo při dilataci (rozšíření) zornice.

•    Některé léky používané k léčbě šoku (např. adrenalin, dobutamin, noradrenalin).

•    Meflochin, léky na malárii

•    rifampicin k léčbě infekcí

•    léky k léčbě silné bolesti hlavy nebo migrény (ergotaminové deriváty)

Všechny tyto látky mohou ovlivnit krevní tlak a/nebo srdeční činnost, tedy funkce, na které působí i Bisoprolol Mylan.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Užívání přípravku Bisoprolol Mylan s jídlem a pitím

Bisoprolol Mylan se užívá ráno a může být užíván s jídlem. Tablety se mají polykat celé, zapít vodou a nesmí se žvýkat.

Těhotenství, kojení a fertilita

Bisoprolol Mylan může být škodlivý pro průběh těhotenství a/nebo pro nenarozené dítě (je zvýšená možnost předčasného porodu, potratu, postižení růstu dítěte, snížení hladiny cukru v krvi a zpomalení tepu dítěte. Tento léčivý přípravek se proto v průběhu těhotenství neužívá.

Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se jeho užívání při kojení nedoporučuje.

Nej sou k dispozici žádné informace o účincích bisoprololu na plodnost.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bisoprolol Mylan může někdy způsobit, že pocítíte závratě nebo únavu (viz 'Možné nežádoucí účinky'). Pocítíte-li tyto nežádoucí účinky, neřiďte motorová vozidla a/nebo neobsluhujte stroje.

Tyto nežádoucí účinky se vyskytují zejména na začátku léčby, nebo při změnách dávkování.

Přípravek Bisoprolol Mylan obsahuje

Bisoprolol Mylan obsahuje laktózu. JestližeVám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, spojte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

5mg tablety - obsahují tartrazin (E102) - Může způsobit alergické reakce.

10mg tablety - obsahují oranžovou žluť (E110) - Může způsobit alergické reakce.

Jak se Bisoprolol Mylan užívá

3.


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Zvýšený krevní tlak/ angina pectoris:

Váš lékař zahájí léčbu s nejnižší možnou dávkou (5 mg). Váš lékař Vás bude na začátku léčby pečlivě sledovat. Dále bude dávku zvyšovat k dosažení nejlepšího možného dávkování pro Vás. Maximální doporučená dávka je 20 mg jednou denně.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacienti se závažným onemocněním ledvin by neměli překročit dávku 10 mg bisoprololu jednou denně. Prosím, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento lék.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacienti se závažným onemocněním jater by neměli překročit dávku 10 mg bisoprololu jednou denně. Prosím, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat tento lék.

Srdeční nedostatečnost (sníženápumpovací síla srdce):

Než zahájíte užívání přípravku Bisoprolol Mylan, měli byste již užívat jiné léky na srdeční selhání, včetně ACE-inhibitorů, diuretik a (jako přidanou volbu) srdeční glykosid.

Léčba bisoprololem musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak postupně zvyšuje.

Váš lékař se rozhodne, jak dávku zvýší a provede to normálně následujícím způsobem:

•    1,25 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,

•    2,5 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,

•    3,75 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,

•    5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů,

•    7,5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů,

•    10 mg bisoprololu denně po dobu udržovací (pokračující) léčby.

Doporučená maximální denní dávka je 10 mg bisoprololu.

V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu mezi zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo nebudete snášet lék, může být nutné opět snížit dávku nebo přerušit léčbu. U některých pacientů může být dostačující udržovací dávka nižší než 10 mg bisoprololu.

Váš lékař vám řekne, co máte dělat.

Použití u dětí a dospívajících

Použití bisoprololu se nedoporučuje, protože nejsou dostatečné zkušenosti s používáním tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících.

Starší pacienti

Obecně úprava dávkování není nutná. Doporučuje se začít nejnižší možnou dávku.

Jestliže zjistíte, že účinek přípravku Bisoprolol Mylan je příliš silný, anebo že není dost silný, prosím, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Cesta a/nebo způsob podání

•    Tablety spolkněte a zapijte sklenicí vody.

•    Tablety se nesmí kousat.

•    Tablety 2,5 mg, 5 mg a 10 mg lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bisoprolol Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste omylem užil(a) více než předepsanou dávku, inhed to oznamte svému lékaři nebo kontaktujte nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou obal a všechny zbylé tablety.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bisoprolol Mylan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vezměte si další dávku včas. Pokud vynecháte několik dávek, obraťte se na svého lékaře

Jestliže jste přestal(a) užívat Bisoprolol Mylan

Jestliže náhle přestanete užívat Bisoprolol Mylan, budete pravděpodobně trpět vedlejšími účinky. Váš lékař Vám sníží dávku pomalu v průběhu 2 týdnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou důležité a vyžadují okamžitý zásah, pokud se u Vás vyskytnou. Měli byste přestat užívat Bisoprolol Mylan a okamžitě navštívit svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky:

Časté (postihují méně než 1 ze 10 osob):

•    zhoršení srdečního selhání způsobující zvýšenou dušnost a / nebo zadržování tekutin pokud trpíte chronickým srdečním selháním

Četnost kterou z dostupných údajů nelze určit:

•    zhoršení příznaků zablokování hlavních krevních cév dolních končetin, zejména na začátku léčby.

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 osob):

•    zpomalená srdeční činnost

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):

•    studené ruce a/nebo nohy

•    necitlivost v rukou a/nebo nohou

•    nízký krevní tlak

•    pocit nevolnosti, zvracení, průjem, zácpa

•    únava *

•    pocit slabosti

•    závratě *

•    bolest hlavy *

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):

•    zhoršení srdečního selhání, pokud máte vysoký krevní tlak nebo anginu pectoris

•    zhoršení nepravidelného srdečního rytmu

•    poruchy spánku

•    deprese

•    dýchací problémy u pacientů s astmatem nebo chronickým plicním onemocněním

•    svalová slabost, svalové křeče.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):

•    změny ve výsledcích vyšetření krve

•    snížená tvorba slz (může být problém, pokud nosíte kontaktní čočky)

•    poruchy sluchu

•    ucpaný nos, výtok z nosu

•    zánět jater (hepatitida), způsobující bolesti břicha, ztrátu chuti k jídlu a někdy žloutenka se zežloutnutím očního bělma a kůže a tmavou močí

•    reakce přecitlivělosti jako je svědění, zarudnutí a kožní vyrážka

•    snížená sexuální výkonnost

•    noční můry

•    halucinace (představovat si věci)

•    mdloby

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob):

•    zánět oka (zánět spojivek)

•    zhoršení kožní poruchy psoriázy anebo vyvolání podobné suché olupující se vyrážky

•    ztráta vlasů

* při léčbě vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris se tyto příznaky projeví zejména na začátku léčby, nebo pokud se Vaše dávkování změní. Jsou obecně mírné a často vymizí během 1 - 2 týdnů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Bisoprolol Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce nebo na blistru za “EXP”. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr: 2,5mg: Uchovávejte při teplotě do 25 ° C. 5mg a 10mg:_Uchovávejte při teplotě do 30 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička: 2,5mg: Uchovávejte při teplotě do 25 ° C. 5mg a 10mg: Uchovávejte při teplotě do 30 ° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Spotřebujte do 100 dnů od otevření. Po otevření uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Bisoprolol Mylan obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5mg, 5mg nebo 10mg.

Pomocné látky jsou:

Tableta:

Mikrokrystalická celulosa, laktosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, sodná sůl kroskarmelosy, žlutý oxid železitý (E172) (pouze 2,5mg a 5mg), červený oxid železitý (E172) (pouze 2,5mg a 10mg)

Potah:

Oxid titaničitý (E171), polydextrosa, (E1200), hypromelosa (E464), makrogol, černý oxid železitý (E172) (pouze 2,5mg), žlutý oxid železitý (E172) (pouze 10mg), tartrazin (E102) (pouze 5mg), indigokarmín (E132) (pouze 5mg), oranžová žluť (E110) (pouze 10mg)

Jak Bisoprolol Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Bisoprolol Mylan 2,5 mg: šedé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety se zářezy po straně, s vyraženým 'BL & 2' a půlící rýhou na straně jedné a 'M' na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Bisoprolol Mylan 5 mg: světle žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety se zářezy po straně, s vyraženým 'BL & 4' a půlící rýhou na straně jedné a 'M' na straně druhé.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Bisoprolol Mylan 10 mg: světle oranžové až naoranžovělé , podlouhlé, bikonvexní potahované tablety se zářezy po straně, s vyraženým, 'BL & 6' a půlící rýhou straně jedné a 'M' na straně druhé.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Bisoprolol Mylan je balen v blistrech obsahujících 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tablet.

Bisoprolol Mylan je balen v lahvičkách obsahujících 10, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 500, 1000 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká Británie

Mylan S.A.S (Meyzieu), Zac des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu, Francie

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan utca.1, Maďarsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Belgie

Česká republika Německo

Francie

Maďarsko Rumunsko Nizozemsko Velká Británie


Bisarcan

Bisoprolol Mylan

Bisoprolol Mylan 2,5;5;10 mg, potahované tablety

Bisoprolol Mylan

Bisoprolol MYLAN

Bisoprolol MYLAN PHARMA

Bisoprolol Mylan

Bisoprolol Fumarat Mylan

Bisoprololfumaraat Mylan

Bisoprolol fumarate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015

8