Příbalový Leták

Bisoprolol/Amlodipine Hcs 10 Mg/5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA/pro blistry 1    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bisoprolol/Amlodipine HCS 5 mg/5 mg Bisoprolol/Amlodipine HCS 5 mg/10 mg Bisoprolol/Amlodipine HCS 10 mg/5 mg Bisoprolol/Amlodipine HCS 10 mg/10 mg tablety

bisoprololi fumaras/amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg a amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas). Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg a amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas). Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg a amlodipinum 5 mg (ve formě amlodipini besilas). Jedna tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg a amlodipinum 10 mg (ve formě amlodipini besilas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety

7 tablet 10 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 56 tablet 60 tablet 84 tablet 90 tablet 98 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

HCS bvba, H. Kenninsstraat 53, 2650 Edegem, Belgie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 41/262/16-C Reg.č.: 41/263/16-C Reg.č.: 41/264/16-C Reg.č.: 41/265/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

bisoprolol/amlodipine hcs 5 mg/5 mg bisoprolol/amlodipine hcs 5 mg/10 mg bisoprolol/amlodipine hcs 10 mg/5 mg bisoprolol/amlodipine hcs 10 mg/10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR (OPA/Al/PVC-Al)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bisoprolol/Amlodipine HCS 5 mg/5 mg Bisoprolol/Amlodipine HCS 5 mg/10 mg Bisoprolol/Amlodipine HCS 10 mg/5 mg Bisoprolol/Amlodipine HCS 10 mg/10 mg tablety

bisoprololi fumaras/amlodipinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


HCS bvba


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3