Příbalový Leták

Biodroxil 500 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biodroxil 500 mg tvrdé tobolky cefadroxilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje cefadroxilum monohydricum 525 mg, což odpovídá cefadroxilum 500 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

tvrdé tobolky 12 tvrdých tobolek 20 tvrdých tobolek 100 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko


Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 15/440/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU

biodroxil 500 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC: {číslo} SN: {číslo} NN: {číslo}


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biodroxil 500 mg tvrdé tobolky cefadroxilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5. JINÉ