Příbalový Leták

Biocan R

B IOVETA, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

e-mail: comm@bioveta.cz


PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Biocan R injekční suspenze

Vakcína proti vzteklině, inaktivovaná

Virus rabiei inactivatum (min. 2 IU)


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan R, injekční suspenze

Vakcína proti vzteklině, inaktivovaná


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

Účinná látka - Virus rabiei inactivatum, kmen SAD Vnukovo-32 min. 2 IU

Pomocné látky - Kultivační médium MEM, algeldrát, thiomersal


4. INDIKACE

K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině.


5. KONTRAINDIKACE

Celkové horečnaté onemocnění. Nevakcinovat zvířata, která byla poraněna nebo přišla do styku se vzteklými zvířaty. Zvířata, která pokousala nebo poranila člověka, smí být očkována až po uplynutí stanovené pozorovací doby.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která do 3 týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersensitivity.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, koně, ovce, kozy, prasata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka - 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince, nejdříve však ve dvanáctém týdnu stáří.Způsob podání:

- subkutánně, nejlépe v krajině za lopatkou.

- intramuskulárně, nejlépe do svaloviny pánevní končetiny.

Zvířata se vakcinují od 3 měsíců stáří. Protektivní imunita nastupuje za 14 dní po imunizaci. Zvířata vakcinovaná dříve než ve 3 měsících stáří musí být po dosažení tohoto věku revakcinována (nutno dodržet minimální 14 denní interval mezi vakcinacemi). Zvířata poprvé vakcinovaná ve věku 3 – 12 měsíců je nutno za 1 rok po první aplikaci vakcíny revakcinovat. Revakcinace provedená rok po první vakcinaci chrání zvířata proti vzteklině po dobu minimálně 2 let. K udržení imunity se doporučuje další revakcinace v souladu s veterinárními předpisy jednotlivých států.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Vakcínu Biocan R je možné použít samostatně, simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami Biocan:

A) Vakcína Biocan R může sloužit jako zřeďovač pro ostatní lyofilizované vakcíny Biocan (např. DHPPi, DP, P).

B) Vakcínu Biocan R je možné aplikovat simultánně i s tekutou vakcínami Biocan C, Biocan B, Biocan M a Biocan L.


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním přípravkem, vyjma výše zmíněných přípravků. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


Doporučené vakcinační schéma Biocan

Stáří

štěněte

Nákazová situace

Příznivá

Nepříznivá

parvoviróza

Nepříznivá

psinka

5 - 6 týdnů


Puppy (P) + C

Puppy (DP) + C

7 - 8 týdnů


Puppy (P) + C

Puppy (DP) + C

8 - 10 týdnů

DHPPi + L

DHPPi + L

DHPPi + L

12 - 16 týdnů

DHPPi + LR

DHPPi + LR

DHPPi + LR

Každoroční revakcinace

DHPPi + LR

DHPPi + LR

DHPPi + LR

Poznámka:

Vakcíny v závorce znamenají možnost alternativní vakcinace místo vakcíny Biocan Puppy.

Vakcíny označené +C, +L, +LR znamenají možnost simultánního nebo sdruženého použití s jinými vakcínami Biocan (např. DHPPi, DHP, DP, DH, P, Puppy).


Další možné vakcinace: Biocan M – vakcína proti Microsporum canis psů a koček k použití od 12. týdne stáří.9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nutno obsah lékovky protřepat.

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci se nedoporučuje provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

V suchu a temnu při teplotě 2 – 8 °C.

Vakcína nesmí zmrznout!

Doba použitelnosti po prvním otevření – 8 hodin.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2014.


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Druh obalu a velikost balení:


A) plastová krabička s víčkem s 10 jamkami:

10 1 ml vakcíny Biocan R


B) plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 1 ml vakcíny Biocan R


C) plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

50 1 ml vakcíny Biocan R

100 1 ml vakcíny Biocan R


D) plastová krabička s víčkem s 10 jamkami:

1 5 ml

5 5 ml 5 10 ml

10 5 ml 10 10 ml


E) kartónová krabička

1 10 ml 1 20 ml 1 50 ml 1 100 ml

5 20 ml

10 20 ml


Biocan R injekční suspenze Příbalová informace