Příbalový Leták

Biocan M Plus


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


BIOCAN M Plus injekční suspenze pro psy

Vakcína proti Microsporum canis psů inaktivovaná


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BIOCAN M Plus injekční suspenze pro psy

Vakcína proti Microsporum canis psů inaktivovaná


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Složení - 1 ml (1 dávka) obsahuje:

Léčivá látka:

Microsporum canis inact. min. 1 mil. vegetativních forem

Pomocné látky:

formaldehyd max. 0,05%, roztok chloridu sodného


4. INDIKACE


Od 2 měsíců stáří k profylaxi a terapii kožních mykóz psů vyvolaných dermatofytem Microsporum canis.

Do jednoho měsíce po revakcinaci vzniká u imunizovaných zvířat imunita, která trvá nejméně jeden rok.


5. KONTRAINDIKACE


Celková horečnatá onemocnění. Nedoporučuje se provádět vakcinaci březích fen. V době jednoho týdne před první vakcinací až do 14 dnů po druhé (třetí) vakcinaci se nedoporučuje provádět jiné imunoprofylaktické zákroky (mimo aplikaci vakcín řady BIOCAN).


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


V místě aplikace vakcíny se může vytvořit přiměřená lokální reakce (zpravidla velikosti hrášku), která do tří týdnů vymizí. Výjimečně může dojít ke vzniku hypersenzitivity.

Jestliže zaznamenáte jekékoliv závažné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Dávkování: 1 ml bez ohledu na věk, plemeno a hmotnost zvířat.

Způsob podání: hluboko intramuskulárně do svaloviny pánevní končetiny.

Vakcinace se doporučuje provádět do levé, revakcinace do pravé poloviny těla.

Profylaktické a terapeutické použití: zvířata musí být dvakrát vakcinována v intervalu 10 až 21 dnů mezi první a druhou vakcinací. Při terapeutické vakcinaci je v případě nutnosti možné aplikovat třetí vakcinační dávku za 10 až 21 dnů po revakcinaci.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před použitím je nutno obsah lékovky dobře protřepat.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

Uchovávat mimo dosah dětí.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Je nutné vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. V průběhu jednoho týdne po aplikaci vakcíny se nedoporučuje provádět výcvik zvířat nebo jiné namáhavé výkony.


Vakcína se aplikuje vždy samostatně, nesmí být použita jako zřeďovač pro lyofilizované vakcíny ani se nesmí smísit s tekutými vakcínami. Současně s vakcínou je možné simultánně aplikovat na jiné místo (nejlépe na opačnou stranu těla) jinou vakcínu řady BIOCAN.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Květen 2011


DALŠÍ INFORMACE

Léková forna:Injekční suspenze

Indikační skupina: Veterinární imunopreparát.


Vakcína nezamořuje prostředí virulentními spórami Microsporum canis a je tedy vhodná pro eliminaci původce z populace vnímavých zvířat a z prostředí.


Velikost balení: A) plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

10 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

2 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

B) plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

100 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

50 x 1 ml vakcíny BIOCAN M Plus

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.