Příbalový Leták

Bio Kill 2,5 Mg/Ml
PŘÍBALOVÁ INFORMACE


PŘÍBALOVÁ INFORMACE = (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU)


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže :

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej, emulze

Permethrinum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml bílé mléčné emulze obsahuje:

Léčivá látka: Permethrinum 2,5 mg

Pomocné látky: Benzylalkohol (E 1519) 10,0 mg


4. LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, emulze.


5. VELIKOST BALENÍ

100 ml

500 ml


6. INDIKACE


Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.


Pes

- zablešení, ctenocefalidóza, způsobená blechami rodu Ctenocephalides zejména C. canis a felis

- zavšivení, pedikulóza, způsobené původci Linognatus setosus

- napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

- dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri

- napadení všenkami, trichodektóza, způsobená všenkami Trichodectes canisExotičtí ptáci

- napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

- napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus

- zablešení způsobená blechami Ceratophyllus gallinae

- vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae

- čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae

- napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus


Křeček

- napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

- zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi

- napadení trudníky způsobené původci Demodex criceti

- prevence napadení svrabovkou kočičí Notoedres cati


Morče

- napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus

- zablešení způsobené původci Spilopsyllus cuniculi

- napadení trudníky způsobené původci Demodex criceti

- napadení svrabovkou kočičí Notoedres cati


Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem

Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans

Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata

Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris

Ovádi: Tabanus spp.

Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans

Tiplíci: Culicoides spp.


Sanace prostředí:

Přípravek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.


7. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.


8. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


U velmi citlivých jedinců může být v ojedinělých případech pozorováno nadměrné slinění, přechodné nervové příznaky (zvýšená dráždivost, hyperaktivita, svalový třes, deprese, další nervové příznaky) nebo zvracení.

Pokud dojde k olízání místa podání, může být pozorováno přechodné nadměrné slinění a případně zvracení.


9. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, morčata, křečci, exotičtí ptáci.


10. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: Kožní podání.


Dávkování:

10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy:


Sanace prostředí:

Vystříkávají se do vlhka asi 25 ml/m2, tedy:

Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1 - 2 týdny.


11. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zvířata - prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.

Před použitím dobře protřepat!


12. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.


14. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po aplikaci přípravku zabraňte olizování ošetřené srsti.


Pouze 10% blech se nachází přímo na zvířeti a zbylých 90% v prostředí, ve kterém zvíře žije. Největší koncentrace vajíček, vývojových stádií a případně i dospělců se nachází v místech, kde zvířata spí nebo odpočívají (koberce, rohože atd.). Pokud jsou věci pratelné, doporučujeme je vyprat a vyžehlit. Pokud se jedná o koberec, doporučujeme pravidelné vysávání. V případě silné invaze blech doporučujeme ošetření prostředí vhodným insekticidním přípravkem, například přípravkem BIO KILL.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu
s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Přípravek používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím nebo se projeví systémové účinky (jako závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj), vyhledejte lékaře.

Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např.
v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z respirátoru, ochranného oděvu, brýlí a neoprenových rukavic.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12 – 24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje s ošetřenými zvířaty spát. I po uplynutí této doby si vždy důkladně umyjte ruce po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin od aplikace přípravku.


Další opatření:

Ošetřeným psům nedovolte po dobu 12 hodin od ošetření plavat ve vodních tocích.


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie u březích a laktujících fen nebyly provedeny. Studie v průběhu snášky nebyly provedeny. Přípravek lze použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při předávkování může vzrůst riziko výskytu nežádoucích účinků.

V případě předávkování je nutné smýt přípravek a ihned kontaktovat veterinárního lékaře.


Inkompatibility

Nejsou známy.


15. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Extrémně nebezpečný pro ryby a vodní organismy. Zabraňte kontaminaci rybníků, vodních toků nebo stok přípravkem či odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


16. DATUM EXPIRACE

EXP: {měsíc/rok}


17. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2016


18. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.


19. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.


20. REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

99/010/09-C


21. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE:

Šarže: {číslo}


6