Příbalový Leták

Bimatoprost Sandoz 0,1 Mg/Ml

Sp. zn. suklsl 49297/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml oční kapky, roztok

bimatoprostum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml používat

3.    Jak se přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml a k čemu se používá

Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml je přípravek pro léčbu glaukomu. Patří do skupiny léků nazývaných prostamidy.

Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml se používají pro snížení vysokého tlaku v očích. Tento lék se může používat samostatně nebo s jinými kapkami označovanými jako betablokátory, které také snižuj í tlak.

Vaše oko obsahuje čirou vodnatou tekutinu, která vyplňuje vnitřní část oka. Tekutina je konstantně odváděna z oka a pro jej í náhradu je produkována nová tekutina. Pokud není možné tekutinu drénovat dostatečně rychle, tlak uvnitř oka narůstá. Tento lék zvyšuje množství odváděné tekutiny. To snižuje tlak uvnitř oka. Pokud se vysoký tlak nesníží, může to způsobit onemocnění označované jako glaukom a případně poškození vašeho zraku.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml:

- jestliže jste alergický(á) na bimatoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

- pokud j ste museli v minulosti přestat používat oční kapky kvůli nežádoucím účinkům konzervační látky benzalkonium-chloridu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte Vašeho lékaře:

-    Pokud máte jakékoliv problémy s dýcháním.

-    Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin.

-    Pokud jste v minulosti podstoupil (a) operaci katarakty.

-    Pokud máte suché oko.

-    Pokud máte jakékoliv problémy s vaší rohovkou (přední transparentní část oka).

-    Pokud nosíte kontaktní čočky (viz bod „Přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml obsahuje benzalkonium-chlorid”).

-    Pokud máte nebo jste měl (a) nízký krevní tlak nebo nízkou srdeční frekvenci.

-    Pokud jste měl (a) virovou infekci nebo zánět oka.

Přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml může způsobovat ztmavnutí a růst vašich řas a kůže okolo Vašich očních víček může také ztmavnout. Barva Vaší duhovky může také po čase ztmavnout. Tyto změny mohou být trvalé. Změna může být znatelnější, pokud léčíte pouze jedno oko.

Děti a dospívající

Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml nebyl testován u dětí mladších než 18 let, a proto by se přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml neměl používat u pacientů mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml se může dostat do lidského mateřského mléka, takže byste neměla při používání tohoto léku kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Může dojít ke krátkodobému rozmazání vidění těsně po použití přípravku Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud se váš zrak opět neprojasní.

Přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml obsahuje benzalkonium-chlorid

Nepoužívejte kapky, pokud nosíte své kontaktní čočky. Počkejte 15 minut po použití kapek předtím, než znovu aplikujete své kontaktní čočky. Konzervační látka, benzalkonium-chlorid, může způsobovat podráždění oka a může změnit barvu měkkých kontaktních čoček.

3. Jak se přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml se má aplikovat pouze do oka.

Doporučená dávka bimatoprostu je jedna kapka večer, jednou denně do oka, které vyžaduje léčbu.

Pokud používáte přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml s dalším očním přípravkem, počkejte minimálně 5 minut mezi použitím přípravku Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml a jiných očních léků.

Nepoužívejte více než jednou denně, protože může dojít ke snížení účinku léčby.

Návod k použití:

Lahvičku nesmíte použít, pokud je před prvním otevřením porušen uzávěr na hrdle hlavičky garantující neporušenost obalu.

1. 2.


3.    4.1.    Umyjte si ruce. Zakloňte hlavu dozadu a dívejte se na strop.

2.    Lehce stáhněte dolní víčko, dokud se neobjeví malá kapsa.

3.    Obraťte lahvičku dnem nahoru a zmáčkněte ji, abyste uvolnili jednu kapku do oka, které vyžaduje léčbu.

4.    Pusťte dolní víčko a zavřete oko na 30 sekund.

Otřete jakýkoliv nadbytek roztoku očních kapek, který stekl po tváři.

Jestliže kapka Vaše oko mine, postup zopakujte.

Abyste zabránili infekci a poranění oka, nedotýkejte se špičkou lahvičky vašeho oka nebo něčeho jiného. Nasaďte zpět kryt a zavřete lahvičku hned po jejím použití.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml, než jste měl(a)

Pokud používáte více přípravku Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml, než jste měl(a), není pravděpodobné, že by vám způsobil jakékoliv závažné poškození. Aplikujte svou další dávku v obvyklou dobu. Pokud máte obavy, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml

Pokud zapomenete použít přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml, použijte jednu dávku, jakmile si vzpomenete, a pak se vraťte ke své pravidelné rutinní aplikaci. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml

Přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml se má používat každý den, aby správně působil. Pokud přestanete používat přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml, tlak uvnitř Vašeho oka může narůstat, a proto si promluvte se svým lékařem předtím, než zastavíte tuto léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Postižení oka

•    Mírné zarudnutí (až u 29 % osob)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Postižení oka

•    Malé trhlinky povrchu oka, s nebo bez zánětu

•    Podráždění

•    Pálení

•    Svědění očí

•    Prodloužení řas

•    Podráždění po nakapání do oka

•    Bolest oka

Postižení kůže

•    Zčervenání a svědění očních víček

•    Ztmavnutí kůže kolem oka

•    Růst ochlupení kolem oka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Postižení oka

•    Ztmavnutí duhovky

•    Unavené oči

•    Otok povrchu oka

•    Rozmazané vidění

•    Ztráta řas

Postižení kůže

•    Suchá kůže

•    Tvorba krust na okraji víček

•    Otoky očních víček

•    Svědění

Postižení těla

•    Bolení hlavy

•    Pocit na zvracení

Nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo (četnost nelze z dostupných zdrojů určit)

Postižení oka

•    Makulámí edém (otok sítnice v zadní části oka, který může vést ke zhoršení zraku)

•    Tmavší barva očního víčka

•    Oči vypadají zapadle

•    Pocit suchého oka

Postižení těla

•    Projevy alergické reakce (otok, zarudnutí oka a kožní vyrážka)

•    Astma

•    Zhoršení astmatu

•    Zhoršení plicní nemoci nazývané chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

•    Dušnost

Kromě nežádoucích účinků bimatoprostu o koncentraci 0,1 mg/ml, byly u vyšší síly přípravku (obsahujícího bimatoprost o koncentraci 0,3mg/ml) pozorovány následující nežádoucí účinky:

•    Závratě

•    Pálení očí

•    Alergická reakce oka

•    Zánět očních víček

•    Potíže s jasným viděním

•    Zhoršení zraku

•    Otok průhledné vrstvy kryj ící povrch oka

•    Pocit cizího tělesa v oku

•    Pocit suchého oka

•    Citlivost na světlo

•    Slzení

•    Slepené oči

•    Ztmavnutí řas

•    Krvácení do sítnice

•    Zánět v oku

•    Cystoidní makulární edém (otok sítnice v oku vedoucí ke zhoršení zraku)

•    Záškuby očního víčka

•    Stažení očního víčka, posun očního víčka od povrchu oka

•    Oči vypadají zapadlé

•    Zarudnutí kůže okolo oka

•    Zvýšený krevní tlak

•    Slabost

•    Zvýšené hodnoty j aterních testů

Další nežádoucí účinky hlášené u očních kapek obsahujících fosfáty

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvičku je třeba zlikvidovat nejpozději 4 týdny po jej ím prvním otevření, abyste zabránili infekci, a to i v případě, že stále obsahuje zbytek přípravku. Zapište si datum otevření do označeného místa na krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml obsahuje

-    Léčivou látkou je bimatoprostum. Jeden ml roztoku obsahuje bimatoprostum 0,1 mg. Jedna kapka obsahuje přibližně bimatoprostum 2,5 mikrogramů.

-    Dalšími složkami jsou: benzalkonium-chlorid (konzervační látka), monohydrát kyseliny citronové, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) a čištěná voda.

Jak přípravek Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml je čirý bezbarvý roztok v balení buď s 1, 3 anebo 6 plastovými lahvičkami opatřenými šroubovacím uzávěrem. Každá lahvička je přibližně z poloviny plná a obsahuje buď 2,5 ml anebo 3 ml roztoku. To je dostatečně množství pro použití na dobu 4 týdnů.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, Praha 3, Česká republika Výrobce

S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L., Eroilor Street, no. 1A, Otopeni 075100, Ilfov., Rumunsko

Aeropharm GmbH, Francois-Mitterrand-Allee 1, D-07407 Rudolstadt, Německo Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích EEA pod následujícími názvy:

Nizozemsko    Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Německo

Dánsko

Španělsko

Francie

Itálie

Lucembursko

Portugalsko

Rumunsko

Švédsko

Slovinsko

Slovenská republika

Bimatoprost Sandoz 100 Mikrogramm/ml - Augentropfen Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml oogdruppels, oplossing EHMaronpocT CaHgo3 0,1 mg/ml KanKH 3a ohh, pa3TBop Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml Bimatoprost HEXAL 0,1 mg/mlAugentropfen Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml 0jendráber, opl0sning Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml colirio en solución BIMATOPROST SANDOZ 0,1 mg/ml, collyre en solution Bimatoprost Sandoz GmbH Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml collyre en solution Bimatoprost Sandoz

Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml picáturi oftalmice Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml ogondroppar, losning Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml kapljice za oko, raztopina Bimatoprost Sandoz 0,1 mg/ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 20.5.2016

7