Příbalový Leták

Bigital 10 Mg/5 Mg

sp. zn. sukls105997/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bigital 5 mg/5 mg Bigital 5 mg/10 mg Bigital 10 mg/5 mg Bigital 10 mg/10 mg

tablety

bisoprololi fumaras/amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Bigital a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bigital užívat

3.    Jak se Bigital užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Bigital uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Bigital a k čemu se používá

Bigital je určen k léčbě vysokého krevního tlaku jako substituční léčba u pacientů, kteří jsou náležitě léčeni jednotlivými přípravky podávanými současně ve stejných dávkách jako u kombinovaného přípravku, ale ve formě samostatných tablet.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bigital užívat

Neužívejte Bigital

-    jestliže jste alergický(á) na amlodipin, bisoprolol (léčivé látky), deriváty dihydropyridinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    pokud máte závažné zúžení výtokového traktu levé komory (např. aortální stenózu vysokého stupně);

-    pokud trpíte akutním srdečním selháním, nestabilizovaným srdečním selháním po akutním infarktu myokardu nebo srdečním selháním vyžadujícím nitrožilní léky pro zvýšení síly kontrakce myokardu;

-    v případě šoku při abnormální funkci srdce (v takových případech je krevní tlak extrémně nízký a hrozí kolaps krevního oběhu);

-    pokud trpíte srdeční chorobou charakterizovanou velmi pomalým tlukotem srdce nebo nepravidelnými srdečními kontrakcemi (atrioventrikulární blokáda 2. nebo 3. stupně, sinoatriální blokáda, sick sinus syndrom);

-    v případě extrémně nízkého krevního tlaku (první hodnota je trvale nižší než 100 mmHg);

-    v případě těžkého bronchiálního astmatu nebo chronické obstrukční plicní nemoci;

-    v případě závažného onemocnění periferních tepen;

-    v případě Raynaudova syndromu, který je charakterizován necitlivostí, brněním a změnou barvy prstů na rukou a nohou při vystavení chladu;

-    v případě neléčeného feochromocytomu, což je vzácný nádor dřeně nadledvin;

-    v takových metabolických podmínkách, kdy se pH krve stává kyselé;

Pokud si myslíte, že trpíte některou z výše uvedených chorob, zeptejte se svého lékaře, zda můžete přípravek užívat.

Upozornění a opatření

Bigital může být podáván se zvláštní opatrností v následujících případech, proto informujte svého lékaře, pokud se vás některý z těchto případů týká:

-    vyšší věk;

-    srdeční selhání;

-    diabetes s vysoce variabilní hladinou cukru v krvi;

-    přísná dieta;

-    současná antialergická (desenzibilizační) léčba (např. aby se zabránilo alergické rýmě);

-    mírné poruchy elektronického regulačního systému srdečního rytmu (AV blokáda prvního stupně);

-    koronární perfuzní    porucha (Prinzmetalova angina pectoris);

-    cévní onemocnění    končetin charakterizované snížením    perfuze;

-    psoriáza;

-    hypertyreóza;

-    onemocnění jater nebo ledvin;

-    v případě léčeného feochromocytomu,    což je    vzácný nádor dřeně nadledvin;

-    bronchiální astma nebo jiné chronické    obstrukční    plicní onemocnění;

-    pokud se chystáte na operaci, informujte svého anesteziologa, že užíváte Bigital.

V případě existence některého z výše uvedených případů může váš lékař považovat za nutné doplnit zvláštní opatření (např. dodatečnou farmakologickou léčbu).

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem nebo dospívajícím do 18 let, protože v těchto věkových skupinách nebyly testovány jeho přínosy a rizika.

Další léčivé přípravky a Bigital

Terapeutické i nežádoucí účinky léčivého přípravku mohou být ovlivněny jinými současně užívanými léky.

Interakce mohou nastat, i když je jiný lék užíván pouze krátkou dobu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné užívání následujících léků s přípravkem Bigital se nedoporučuje:

Blokátory kalciových kanálů typu verapamil a diltiazem: Tyto léky se používají k léčbě vysokého krevního tlaku a chronické stabilní anginy pectoris.

Centrálně působící antihypertenziva (např.: klonidin, methyldopa, moxonodin, rilmenidin): Nepřestávejte užívat tyto léky před konzultací s lékařem.

Následující léky mohou být podávány současně s přípravkem Bigital za určitých okolností a se zvláštní opatrností pod lékařským dohledem:

Některé přípravky na regulaci srdečního rytmu (chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon, amiodaron). Tyto léky se používají k léčbě nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu.

Lokálně aplikované beta-blokátory (např. oční kapky používané k léčbě glaukomu).

Parasympatomimetika. Tyto léky se používají k zesílení funkce hladkého svalstva při onemocnění žaludku, střev, močového měchýře a při glaukomu.

Inzulín a perorální antidiabetika.

Hypnotika, anestetika.

Srdeční glykosidy (digitalis) používané k léčbě srdečního selhání.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léky se používají k léčbě kloubních zánětů, bolesti nebo artritidy.

Sympatomimetika (např. isoprenalin, dobutamin, norepinefrin, epinefrin). Tyto léky se používají k léčbě těžkých oběhových poruch, v případě jejich vzniku.

Veškeré léky snižující krevní tlak svými léčebnými nebo nežádoucími účinky (např. antihypertenziva, tricyklická antidepresiva, barbituráty, fenothiaziny).

Dantrolen (infuze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)

Takrolimus, cyklosporin (léky používané k pozměnění způsobu, jakým pracuje Váš imunitní systém) Simvastatin lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu.

Je třeba, aby Váš lékař zvážil možné účinky současného užívání následujících léků s přípravkem Bigital:

Meflochin, který se používá k prevenci nebo léčbě malárie.

Inhibitory monoaminooxidázy (MAO s výjimkou inhibitorů MAO-B) používané k léčbě depresí.

Léčiva ovlivňující metabolismus amlodipinu nebo bisoprololu (např. rifampicin, ketokonazol, itrakonazol, erythromycin, klarithromycin, ritonavir, indinavir, nelfinavir a třezalka tečkovaná).

Deriváty ergotaminu (léky používané k léčbě krvácení gynekologického původu)

Bigital s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím přípravek Bigital se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Bigital na snížení krevního tlaku.

Bigital s alkoholem

Alkohol může zesílit účinek přípravku na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečné klinické zkušenosti týkající se těhotných žen, může být přípravek podáván pouze po pečlivém individuálním zvážení poměru rizika a přínosu léčby lékařem.

V případě podávání přípravku v těhotenství může být nutné pečlivé sledování stavu plodu a novorozence.

Kojení

Užívání přípravku Bigital během kojení není doporučováno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Bigital může narušit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje tím, že způsobuje závratě, bolest hlavy, únavu nebo nevolnost, zejména při zahájení nebo změně léčby nebo pokud budete pít alkohol. Lékař tedy rozhodne individuálně, při jaké dávce můžete řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Bigital užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna tableta dané síly. Při mírném až středně závažném onemocnění jater a ledvin není obvykle třeba upravovat dávky.

Při závažném onemocnění jater a ledvin lze dávky měnit.

Starší pacienti

U starších pacientů není třeba upravovat dávky, ale doporučuje se opatrnost při zvyšování dávky. Způsob podání

Bigital se užívá ráno s jídlem nebo bez jídla, nekouše se a zapíjí se menším množstvím tekutiny. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání.

Pokud máte pocit, že terapeutický účinek přípravku Bigital je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bigital, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Bigital, než jste měl(a), okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bigital

Snažte se užít vynechanou dávku co nejdříve. Pokud je již čas užít další dávku, neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, protože nemůžete nahradit vynechané množství, ale vystavujete se riziku předávkování.

Jestliže přestanete užívat Bigital

Nepřestávejte užívat lék náhle a neměňte doporučenou dávku bez konzultace s lékařem, protože v takových případech se srdeční selhání může přechodně zhoršit. Léčba nesmí být přerušena náhle, zejména u pacientů s koronárním onemocněním. Je-li nutné ukončení léčby, musí být dávka snižována postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Otok kotníků (edém)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10pacientů):

Bolesti hlavy, závratě, ospalost (zejména na počátku léčby), poruchy zraku (včetně dvojitého vidění), bušení srdce, zrudnutí, dyspnoe (dušnost, namáhavé dýchání), bolesti břicha, otoky kotníků, svalové křeče, únava, astenie (celková tělesná slabost), pocit chladu a necitlivosti v končetinách, gastrointestinální potíže jako nevolnost, zvracení, dyspepsie, změněná funkce střev (včetně průjmu a zácpy).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100pacientů):

Nespavost, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, dočasná ztráta vědomí (synkopa), hypestézie, parestézie, poruchy chuti (dysgeuzie), třes, hučení v uších (tinnitus), srdeční arytmie, nízký krevní tlak (hypotenze), kašel, rýma, sucho v ústech, alopecie, drobné krvácení do kůže a sliznic (purpura), změna barvy kůže, zvýšené pocení, svědění, vyrážka, exantém, kopřivka, bolesti kloubů, svalů, bolesti v zádech, časté močení, poruchy močení, nykturie, impotence, zvětšení prsů u mužů, bolest na hrudi, bolest, malátnost, zvýšení tělesné hmotnosti, pokles tělesné hmotnosti, poruchy spánku, poruchy vedení srdečního vzruchu, zhoršení existujícího srdečního selhání, pomalý srdeční rytmus (méně než 50 tepů za minutu), bronchospazmus (zúžení průdušek) u pacientů s bronchiálním astmatem nebo s anamnézou obstrukční plicní nemoci, svalová slabost, vyčerpání*.

*Tyto příznaky se vyskytují zvláště na začátku léčby. Jsou obvykle mírné a často vymizí během 1 až 2 týdnů.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

Zmatenost, zvýšená hladina triglyceridů, noční můry, pocit iluze, což je neobvyklý pocit bez zjistitelného podnětu podobný reálnému pocitu a zdá se být reálný (halucinace), snížená sekrece slz (to je třeba vzít v úvahu, pokud nosíte kontaktní čočky), zhoršení sluchu, alergická rýma, hepatitida, alergické reakce jako svědění, zrudnutí, vyrážka, zvýšené hodnoty jaterních enzymů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000pacientů):

Snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček, zvýšená hladina cukru v krvi, hypertonie, periferní neuropatie, srdeční infarkt, skvrnitý zánět malých cév (vaskulitida), gastritida, hyperplazie dásní, pankreatitida, žloutenka, akutní otok kůže nebo sliznice zahrnující nejčastěji oční víčka, rty, klouby, genitálie, hlasivkovou štěrbinu, hltan a jazyk (angioedém), závažné záněty kůže nebo sliznice s červenými puchýřky (erythema multiforme), rozšířený erytém a odlupování kůže (exfoliativní dermatitida), závažné puchýřovité léze na kůži a sliznici dutiny ústní, v genitální a anální oblasti, s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevens-Johnsonův syndrom), citlivost na sluneční světlo, zánět spojivek, léky s podobným mechanismem účinku jako bisoprolol (léčivá látka přípravku) mohou vyvolat nebo zhoršit psoriázu (chronické kožní onemocnění se svědícími šupinatými červenými skvrnami), nebo mohou způsobit kožní onemocnění podobné psoriáze, poruchy kombinující mimovolní pohyby, svalovou ztuhlost a kontrakce, třes (extrapyramidový syndrom).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Bigital uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce (rok/měsíc). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek zhoršení kvality (změna barvy).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Bigital obsahuje

Léčivými látkami jsou

Bigital 5 mg/5 mg: bisoprololi fumaras 5 mg a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas) v jedné tabletě.

Bigital 5 mg/10 mg: bisoprololi fumaras 5 mg a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas) v jedné tabletě.

Bigital 10 mg/5 mg: bisoprololi fumaras 10 mg a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas) v jedné tabletě.

Bigital 10 mg/10 mg: bisoprololi fumaras 10 mg a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas) v jedné tabletě.

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa

Jak Bigital vypadá a co obsahuje toto balení

Bigital 5 mg/5 mg: bílé nebo téměř bílé, bez zápachu, podlouhlé, mírně konvexní tablety, 9,5 mm dlouhé, s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým MS na druhé straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Bigital 5 mg/10 mg: bílé nebo téměř bílé, bez zápachu, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, o průměru 10 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým MS na druhé straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Bigital 10 mg/5 mg: bílé nebo téměř bílé, bez zápachu, oválné, mírně konvexní tablety, 13 mm dlouhé, s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým MS na druhé straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Bigital 10 mg/10 mg: bílé nebo téměř bílé, bez zápachu, kulaté, mírně konvexní tablety, o průměru 10 mm, s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým MS na druhé straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Bigital je distribuován v balení po 28, 30, 56 nebo 90 tabletách v OPA/Al/PVC//Al blistru a papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bokényfoldi út 118-120.

Maďarsko

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt Německo

Tento léčivý přípravek je členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Alotendin 5/5 mg tablets Alotendin 5/10 mg tablets Alotendin 10/5 mg tablets Alotendin 10/10 mg tablets

Česká republika

Bigital 5/5 mg Bigital 5/10 mg Bigital 10/5 mg Bigital 10/10 mg

Maďarsko

Opimol 5/5 mg tabletta Opimol 5/10 mg tabletta Opimol 10/5 mg tabletta Opimol 10/10 mg tabletta

Lotyšsko

Alotendin 5/5 mg tablets Alotendin 5/10 mg tablets Alotendin 10/5 mg tablets Alotendin 10/10 mg tablets

Litva

Alotendin 5/5 mg tabletés Alotendin 5/10 mg tabletés Alotendin 10/5 mg tabletés Alotendin 10/10 mg tabletés

Polsko

Alotendin

Rumunsko

Alotendin 5 mg/5 mg comprimate Alotendin 5 mg/10 mg comprimate Alotendin 10 mg/5 mg comprimate Alotendin 10 mg/10 mg comprimate

Slovenská republika

Bigital 5/5 mg Bigital 5/10 mg Bigital 10/5 mg Bigital 10/10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.11.2015

Strana 7 (celkem 7)