Příbalový Leták

Bicalutamide Farmaprojects 150 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bicalutamide Farmaprojects 150 mg potahované tablety Bicalutamidum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje: Bicalutamidum 150 mg. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy.

Více informací naleznete v příbalové informaci.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Pro informace o likvidaci si přečtěte příbalovou informaci.

1L NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


FARMAPROJECTS S.A., BARCELONA, Španělsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/327/09-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ


Bicalutamide 150 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bicalutamide Farmaprojects 150 mg potahované tablety Bicalutamidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


FARMAPROJECTS SA.


3. POUŽITELNOST


Exp:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. JINÉ