Příbalový Leták

Betaserc 8

Informace pro variantu: Tableta (100,8mg), Tableta (50,8mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Betaserc 8 tablety

betahistini dihydrochloridum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 8 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta 50 a 100 tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8.    POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BGP Products B.V. Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nizozemsko


12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č. 83/123/89-C


13.    ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Betaserc 8 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Betaserc 8 tablety

betahistini dihydrochloridum


2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BGP Products B.V. Nizozemsko


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


5. JINÉ


3