Příbalový Leták

Betaloc 1 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Betaloc 1 mg/ml metoprololi tartras Injekční roztok


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje metoprololi tartras 1 mg (odp. metoprololum 0,78 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Chlorid sodný, voda na injekci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 5 x 5 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. 8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


58/171/82-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Jak otevírat ampulky?

Pod značkou na ampulce se nachází místo zlomu. Uchopte ampulku v místě označení a zlomte krček ampulky.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ETIKETA - ampulka

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Betaloc 1 mg/ml injekční roztok metoprololi tartras

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní podání.

3.    POUŽITELNOST Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.    JINÉ

AstraZeneca