Příbalový Leták

Betahistin Aurobindo 8 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Betahistin Aurobindo 8 mg tablety Betahistin Aurobindo 16 mg tablety Betahistin Aurobindo 24 mg tablety

betahistini dihydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 8 mg. Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 16 mg. Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 24 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta

Balení v blistrech 8 mg:

10 tablet 20 tablet 50 tablet 60 tablet 84 tablet 100 tablet 120 tablet

16 mg:

10 tablet 20 tablet 30 tablet 60 tablet 84 tablet

24 mg:

10 tablet 20 tablet 50 tablet 60 tablet

HDPE-lahvička:

30 tablet 1000 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 83/229/15-C Reg.č.: 83/230/15-C Reg.č.: 83/231/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Betahistin Aurobindo 8 mg tablety


Betahistin Aurobindo 16 mg tablety Betahistin Aurobindo 24 mg tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Betahistin Aurobindo 8 mg tablety Betahistin Aurobindo 16 mg tablety Betahistin Aurobindo 24 mg tablety

betahistini dihydrochloridum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ    O REGISTRACI

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

3.    POUŽITELNOST EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

"5    JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Betahistin Aurobindo 8 mg tablety Betahistin Aurobindo 16 mg tablety Betahistin Aurobindo 24 mg tablety

betahistini dihydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 8 mg. Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 16 mg. Jedna tableta obsahuje betahistini dihydrochloridum 24 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety

30 tablet 1000 tablet

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront Floriana FRN 1913 Malta


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 83/229/15-C Reg.č.: 83/230/15-C Reg.č.: 83/231/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU