Příbalový Leták

Berodual N

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Berodual N

roztok k inhalaci v tlakovém obalu


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 odměřená dávka obsahuje:

Ipratropii bromidům 0,020 mg

odp. Ipratropii bromidům monohydricum 0,021 mg

Fenoteroli hydrobromidum 0,050 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: norfluran, bezvodý ethanol, kyselina citronová, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 10 ml

200 odměřených dávek k inhalaci


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Dodržujte přesně přiložený návod k použití.

Uchovávejte při teplotě do 25oC.

Chraňte před přímým slunečním světlem, horkem a mrazem. Nádobku nevystavujte vysokým teplotám a neotvírejte ji násilím.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


14/080/02-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Tlaková nádobka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Berodual N

roztok k inhalaci v tlakovém obalu


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 odměřená dávka obsahuje:

Ipratropii bromidům 0,020 mg

odp. Ipratropii bromidům monohydricum 0,021 mg

Fenoteroli hydrobromidum 0,050 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: norfluran, bezvodý ethanol, kyselina citronová, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 10 ml

200 odměřených dávek k inhalaci


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: {MM/RRRR}


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nádobku nevystavujte vysokým teplotám a neotvírejte ji násilím. Dodržujte přesně přiložený návod k použití.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4