Příbalový Leták

Benzoicum Acidum

sp. zn. sukls168593/2013


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNEJSÍM OBALU> <A> <VNITRNÍM OBALU> {ETIKETA na dóze s granulemi}_


1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BENZOICUM ACIDUM

3CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ACIDUM BENZOICUM

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 19.9.2013


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


BOIRON, Messimy, Francie BOIRON, Ste Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ cislo/cisla


Reg. číslo: 93/493/92-A/C 13    ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


2/2