Příbalový Leták

Benlysta 400 Mg

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna lahvička obsahuje belimumabum 120 mg. Po rekonstituci roztok obsahuje 80 mg belimumabum v 1 ml.

Benlysta 400 mg, prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna lahvička obsahuje belimumabum 400 mg. Po rekonstituci roztok obsahuje 80 mg belimumabum v 1 ml.

Belimumab je lidská monoklonální protilátka IgGR produkovaná buněčnou linií savčích buněk (NS0) pomocí rekombinantní DNA technologie.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Bílý až téměř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Benlysta je určený jako přídatná léčba u dospělých pacientů s aktivním systémovým lupus erythematodes (SLE) s pozitivními autoprotilátkami s vysokým stupněm aktivity onemocnění [např. pozitivní protilátky proti dvouvláknové DNA (anti-dsDNA) a nízká hladina komplementu] navzdory standardní léčbě (viz bod 5.1).

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Benlysta zahajuje a dohlíží na ni kvalifikovaný lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě SLE. Infuzi přípravku Benlysta podává kvalifikovaný zdravotnický pracovník se zkušenostmi s infuzní léčbou.

Podávání přípravku Benlysta může vyvolat závažné nebo život ohrožující reakce přecitlivělosti a reakce na infuzi. Několik hodin po podání infuze byl u pacientů hlášen vývoj příznaků akutní přecitlivělosti. Byly zaznamenány rekurentní klinicky závažné reakce po příslušném úvodním zaléčení příznaků (viz body 4.4 a 4.8). Proto je třeba přípravek Benlysta podávat v prostředí, kde je vybavení ke zvládnutí takových reakcí okamžitě k dispozici. Vzhledem k riziku opožděného nástupu reakcí přecitlivělosti by měli pacienti setrvat pod lékařským dohledem po delší dobu (po dobu několika hodin) po podání alespoň dvou prvních infuzí.

Pacienti léčení přípravkem Benlysta by si měli být vědomi možného rizika závažných nebo život ohrožujících reakcí přecitlivělosti a jejich možného opožděného nástupu. V průběhu užívání přípravku Benlysta by měla příbalová informace poskytnout pacientovi tyto údaje (viz bod 4.4).

Dávkování

Před podáním infuze přípravku Benlysta lze podat premedikaci, která zahrnuje antihistaminikum s antipyretikem nebo bez něho (viz bod 4.4).

Doporučené dávkovací schéma je 10 mg/kg přípravku Benlysta ve dnech 0, 14 a 28 a poté ve 4týdenních intervalech. Stav pacienta je třeba pravidelně hodnotit. Pokud po 6 měsících léčby nedojde ke zlepšení kontroly onemocnění, je třeba zvážit přerušení léčby přípravkem Benlysta.

Zvláštní populace

Starší osoby (> 65 let)

Účinnost a bezpečnost přípravku Benlysta u starších pacientů nebyly stanoveny.

Údaje od pacientů > 65 let jsou omezené na < 1,6 % hodnocené populace. Proto se užití přípravku Benlysta u starších pacientů nedoporučuje, pokud očekávaný prospěch z léčby nepřeváží možná rizika. Pokud se podávání přípravku Benlysta starším pacientům považuje za nezbytné, není nutná úprava dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Belimumab byl hodnocen u omezeného počtu pacientů se SLE s poruchou renálních funkcí.

Na základě dostupných informací není u pacientů s mírnou, středně závažnou ani závažnou poruchou funkce ledvin nutná úprava dávkování. Vzhledem k nedostatku údajů je však nutné u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin postupovat s opatrností (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny žádné zvláštní studie s přípravkem Benlysta. Není pravděpodobné, že by u pacientů s poruchou funkce jater byla nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost přípravku Benlysta u dětí a dospívajících (mladších než 18 let) nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Benlysta se podává intravenózně pomocí infuze a před podáním se musí rekonstituovat a naředit. Další informace týkající se rekonstituce, ředění a uchovávání léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

Přípravek Benlysta se podává pomocí infuze po dobu 1 hodiny.

Přípravek Benlysta se nesmí podávat formou intravenózního bolusu.

Pokud se u pacienta rozvinou příznaky reakce na infuzi, je možné rychlost infuze zpomalit, nebo infuzi přerušit. Pokud se u pacientů objeví potenciálně život ohrožující nežádoucí účinky, musí se infuze okamžitě ukončit (viz body 4.4 a 4.8).

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Benlysta nebyl hodnocen u následujících skupin pacientů a není doporučen u:

•    těžkého aktivního postižení centrálního nervového systému při lupusu;

•    závažné aktivní lupusové nefritidy (viz bod 5.1);

•    HIV;

•    pacientů s anamnézou nebo právě probíhající hepatitidou B nebo C;

•    hypogamaglobulinémie (IgG < 400 mg/dl) nebo deficience IgA (IgA < 10 mg/dl);

•    pacientů s anamnézou orgánové transplantace nebo transplantace hematopoetických kmenových buněk/kostní dřeně nebo transplantace ledvin.

Společné užití s léčbou cílenou na B-lvmfocvtv nebo cyklofosfamidem

Přípravek Benlysta nebyl hodnocen v kombinaci s další léčbou cílenou na B-lymfocyty ani intravenózně podávaným cyklofosfamidem. Pokud je přípravek Benlysta podáván společně s další léčbou cílenou na B-lymfocyty nebo cyklofosfamidem, je třeba postupovat s opatrností.

Reakce na infuzi a hypersenzitivita

Podávání přípravku Benlysta může vést k reakcím přecitlivělosti a infuzním reakcím, které mohou být závažné a fatální. V případě závažných reakcí je nutné podávání přípravku Benlysta ukončit a podat vhodnou léčbu (viz bod 4.2). Riziko reakcí přecitlivělosti je největší u prvních dvou infuzí; avšak před podáním každé infuze by mělo být riziko zváženo. Pacienti s anamnézou polyvalentní alergie na léčiva nebo s významnou přecitlivělostí mohou mít zvýšené riziko.

Před podáním infuze přípravu Benlysta lze podat premedikaci, která zahrnuje antihistaminikum s antipyretikem nebo bez něho. Není k dispozici dostatek údajů, aby bylo možné říci, zda premedikace snižuje četnost nebo závažnost infuzních reakcí.

V klinických studiích se závažné reakce na infuzi a reakce přecitlivělosti objevovaly přibližně u 0,9 % pacientů a zahrnovaly anafylaktickou reakci, bradykardii, hypotenzi, angioedém a dyspnoe. Reakce na infuzi se objevovaly častěji během prvních dvou infuzí a měly tendenci ke zmírňování během následujících infuzí (viz bod 4.8). Několik hodin po podání infuze byl u pacientů hlášen vývoj příznaků akutní přecitlivělosti. Byly zaznamenány rekurentní klinicky závažné reakce po příslušném úvodním zaléčení příznaků (viz body 4.2 a 4.8). Proto je třeba přípravek Benlysta podávat v prostředí, kde je vybavení ke zvládnutí takových reakcí okamžitě k dispozici. Vzhledem k možnosti opožděného nástupu reakce přecitlivělosti mají pacienti po podání alespoň prvních dvou infuzí setrvat pod lékařským dohledem po delší dobu (po dobu několika hodin). Pacienti mají být poučeni, že reakce přecitlivělosti jsou možné v den infuze nebo den po infuzi, a mají být informováni o možných známkách a příznacích a možnosti návratu reakce. Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich objeví jakýkoli z těchto příznaků. Příbalová informace má být pacientovi poskytnuta při každém podání přípravku Benlysta (viz bod 4.2).

Byly pozorovány také neakutní hypersenzitivní reakce opožděného typu, které zahrnovaly příznaky jako vyrážka, nauzea, únava, myalgie, bolest hlavy a otok obličeje.

Infekce

Mechanismus účinku belimumabu může zvyšovat riziko rozvoje infekcí, včetně oportunních infekcí. U pacientů se SLE, léčených imunosupresivní terapií včetně belimumabu, byly hlášeny závažné infekce, včetně fatálních případů (viz bod 4.8). Při rozhodování, zda použít přípravek Benlysta u pacientů se závažnými nebo chronickými infekcemi nebo anamnézou rekurentní infekce, má lékař postupovat s opatrností. Pacienti, u kterých dojde k rozvoji infekce během léčby přípravkem Benlysta, mají být pečlivě sledováni a má být pečlivě zváženo přerušení imunosupresivní léčby včetně léčby belimumabem až do zvládnutí infekce. Riziko použití přípravku Benlysta u pacientů s aktivní nebo latentní tuberkulózou není známo.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

U pacientů se SLE léčených přípravkem Benlysta byla hlášena progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Lékaři musí zvláště pozorně sledovat příznaky ukazující na PML, kterých si nemusí všimnout pacient (např. kognitivní, neurologické nebo psychiatrické symptomy a příznaky). Pacienta je třeba monitorovat z hlediska možného výskytu těchto nových příznaků nebo jejich zhoršení a pokud se vyskytnou, je nutno odeslat pacienta k neurologovi, aby použil správné diagnostické metody pro PML. Je-li podezření na PML, je nutno podávání přerušit, dokud není PML vyloučena.

Imunizace

Třicet dnů před podáním přípravku Benlysta ani společně s léčbou přípravkem Benlysta se nemají podávat živé očkovací látky, protože klinická bezpečnost tohoto podávání nebyla zatím stanovena.

K dispozici nejsou žádné údaje týkající se sekundárního přenosu infekce z osob, které byly očkovány živou očkovací látkou, na pacienty dostávající přípravek Benlysta.

Vzhledem k mechanismu účinku může belimumab ovlivňovat odpověď na imunizaci. Nicméně, v malé studii hodnotící reakce na 23valentní pneumokokovou vakcínu, celkové imunitní odpovědi na různé sérotypy byly podobné u pacientů se SLE, užívajících přípravek Benlysta, ve srovnání s těmi, kteří užívali standardní imunosupresivní terapii v době očkování. K dispozici nejsou dostatečné údaje, ze kterých by bylo možné vyvodit důsledky týkající se schopnosti subjektů léčených přípravkem Benlysta dosáhnout protektivní odpovědi na očkovací látky.

Omezené údaje naznačují, že přípravek Benlysta významně neovlivňuje schopnost udržet protektivní imunitní odpověď na imunizaci, která byla provedena před podáváním přípravku Benlysta. V jedné podstudii bylo u malé skupiny pacientů, kteří byli již dříve očkovaní proti tetanu, pneumokokovi nebo chřipce, prokázáno, že si udrželi protektivní titry protilátek i po léčbě přípravkem Benlysta.

Maligní onemocnění a lymfoproliferativní poruchy

Imunomodulační léčivé přípravky, včetně belimumabu, mohou zvyšovat riziko maligního onemocnění. Pokud je zvažována léčba belimumabem u pacientů s anamnézou maligního onemocnění nebo pokud se zvažuje pokračování v léčbě pacientů, u kterých se rozvinulo maligní onemocnění, je třeba postupovat s opatrností. Pacienti s maligním onemocněním v průběhu posledních 5 let nebyli ve studiích hodnoceni, s výjimkou bazocelulárního nebo dlaždicobuněčného karcinomu kůže nebo karcinomu cervixu, který byl zcela odstraněn nebo adekvátně léčen.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, dá se tedy považovat za sodíku prostý.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musí během léčby přípravkem Benlysta a po dobu nejméně 4 měsíců od ukončení léčby užívat účinnou antikoncepci.

Těhotenství

K dispozici je pouze omezené množství údajů týkajících se užití přípravku Benlysta u těhotných žen. Žádné formální studie nebyly provedeny. Kromě očekávaného farmakologického účinku, tj. snížení počtu B-lymfocytů, neukazovaly studie se zvířaty u opic na přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Přípravek Benlysta se nemá podávat v průběhu těhotenství, pokud potenciální přínos nepřeváží potenciální riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda se přípravek Benlysta vylučuje do mateřského mléka, nebo zda se po požití systémově vstřebává. Belimumab byl však detekován v mléku samic opic, kterým byl podáván v dávce 150 mg/kg každé dva týdny.

Vzhledem k tomu, že se mateřské protilátky (IgG) vylučují do mateřského mléka, doporučuje se, aby se při rozhodování, zda přerušit kojení nebo přerušit léčbu přípravkem Benlysta, vzal v úvahu prospěch z kojení pro dítě a prospěch z léčby pro ženu.

Fertilita

Údaje týkající se účinků belimumabu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Účinky na samčí ani samičí fertilitu nebyly ve studiích se zvířaty hodnoceny (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Na základě farmakologie přípravku Benlysta se žádné závažné účinky na tyto činnosti neočekávají. Při posuzování schopnosti pacienta provádět úkony, které vyžadují rozhodování, motorické nebo kognitivní schopnosti, je třeba vzít v úvahu klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků přípravku Benlysta.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost přípravku Benlysta u pacientů se SLE byla hodnocena ve 3 placebem kontrolovaných studiích. Údaje popsané níže odrážejí expozici 674 pacientů se SLE přípravku Benlysta v dávce 10 mg/kg, včetně 472 pacientů, kteří podstoupili expozici po dobu alespoň 52 týdnů. Níže uvedené bezpečnostní údaje zahrnují u některých pacientů i údaje po 52. týdnu. Jsou zahrnuty i údaje z post-marketingových hlášení.

Pacienti dostávali přípravek Benlysta v dávce 10 mg/kg intravenózně po dobu 1 hodiny ve dnech 0, 14 a 28 a poté každých 28 dnů po dobu 52 týdnů.

Většina pacientů dostávala rovněž současně jeden nebo více z následujících léků k léčbě SLE: kortikosteroidy, imunomodulační léčivé přípravky, antimalarika, nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky.

Nežádoucí účinky byly hlášeny u 93 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 92 % pacientů léčených placebem. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (> 10 % pacientů se SLE léčených přípravkem Benlysta v kombinaci se standardní léčbou a s výskytem > 1 % vyšším než u placeba) byla nauzea, průjem a pyrexie. Podíl pacientů, kteří přerušili léčbu z důvodu nežádoucích účinků, byl 7 % ve skupině pacientů léčených přípravkem Benlysta i pacientů léčených placebem.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky jsou shrnuty níže podle tříd orgánových systémů MedDRA a podle jejich četnosti. Kategorie četností jsou následující:

Velmi časté Časté

Méně časté Vzácné


> 1/10

>    1/100 až < 1/10

>    1/1 000 až < 1/100

>    1/10 000 až < 1/1 000

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle jejich klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek (účinky)

Infekce a infestace

Velmi časté

Bakteriální infekce, např. bronchitida, cystitida

Časté

Virová gastroenteritida, faryngitida, nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Leukopenie

Poruchy imunitního systému

Časté

Reakce přecitlivělosti*

Méně časté

Anafylaktická reakce, angioedém

Vzácné

Reakce opožděného typu, neakutní hypersenzitivní reakce

Psychiatrické poruchy

Časté

Deprese, nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Migréna

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, nauzea

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Kopřivka, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a poruchy pojivové tkáně

Časté

Bolest končetin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Reakce související s infuzí*, pyrexie

*„Reakce přecitlivělosti pokrývá skupinu pojmů (včetně anafylaxe), které se mohou manifestovat širokým spektrem příznaků, včetně hypotenze, angioedému, kopřivky nebo jiné vyrážky, svědění a dyspnoe. „Reakce související s infuzí“ pokrývá skupinu pojmů a může se manifestovat širokým spektrem příznaků, včetně bradykardie, myalgie, bolesti hlavy, vyrážky, kopřivky, pyrexie, hypotenze, hypertenze, závrati a arthralgie. Vzhledem k překrývání subjektivních a objektivních příznaků není možné ve všech případech přesně rozlišit mezi reakcí přecitlivělosti a reakcemi souvisejícími s infuzí.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce související s infuzí a hypersenzitivita: Incidence reakcí na infuzi a reakcí přecitlivělosti, které se objevily během aplikace infuze, nebo stejný den, kdy byla aplikována infuze, je 17 % ve skupině pacientů dostávajících přípravek Benlysta a 15 % ve skupině pacientů dostávající placebo, přičemž u 1 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 0,3 % pacientů léčených placebem bylo nutné trvalé přerušení léčby. Tyto reakce byly obecně pozorovány v den podání infuze, ale akutní reakce přecitlivělosti se rovněž mohou vyskytnout den po podání infuze. Pacienti s anamnézou polyvalentní alergie na léčiva nebo s významnou přecitlivělostí mohou mít zvýšené riziko.

Infekce: Celková incidence infekcí byla 70 % ve skupině dostávající přípravek Benlysta a 67 % ve skupině dostávající placebo. Infekce, které se objevovaly u nejméně 3 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a s nejméně o 1 % vyšší četností než u pacientů dostávající placebo, byly nazofaryngitida, bronchitida, faryngitida, cystitida a virová gastroenteritida. Závažné infekce se objevovaly u 5 % pacientů léčených přípravkem Benlysta nebo placebem. Infekce, které vedly k ukončení léčby, se objevily u 0,6 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a u 1 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo. U pacientů léčených přípravkem Benlysta byly hlášeny oportunní infekce. Některé infekce byly závažné nebo fatální.

Leukopenie: Incidence leukopenie, hlášené jako nežádoucí účinek, byla 4 % ve skupině pacientů léčených přípravkem Benlysta a 2 % ve skupině, které bylo podáváno placebo.

Psychiatrické poruchy: Insomnie byla zaznamenána u 7 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Benlysta a 5 % pacientů ve skupině dostávající placebo. Deprese byla hlášena u 5 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 4 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Gastrointestinální poruchy: U obézních pacientů [Body mass index (BMI) > 30 kg/m2)] léčených přípravkem Benlysta byl hlášený vyšší výskyt nauzey, zvracení a průjmu ve srovnání s placebem a ve srovnání s pacienty s normální tělesnou hmotností (BMI > 18,5 až < 30 kg/m2). Žádný z těchto gastrointestinálních nežádoucích účinků u obézních pacientů nebyl závažný.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

S předávkováním přípravkem Benlysta nejsou žádné klinické zkušenosti.

U člověka bylo zaznamenáno podání dvou dávek až 20 mg/kg podaných po 21 dnech pomocí intravenózní infuze bez následného zvýšení incidence nebo závažnosti nežádoucích účinků ve srovnání s dávkami 1, 4 nebo 10 mg/kg.

V případě neúmyslného předávkování je třeba pacienta pečlivě sledovat a pokud je to nutné, podat podpůrnou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: selektivní imunosupresiva, ATC kód: L04AA26 Mechanismus účinku

Přípravek Benlysta je lidská monoklonální protilátka IgG1A,, která specificky rozpoznává solubilní aktivační protein lidských B-lymfocytů (BLyS, rovněž nazývaný BAFF a TNFSF13B). Přípravek Benlysta blokuje vazbu solubilního BLyS, faktoru přežití B-lymfocytů, na jeho receptory na B-lymfocytech. Přípravek Benlysta se neváže na B-lymfocyty přímo, ale prostřednictvím vazby BLyS. Přípravek Benlysta inhibuj e přežití B-lymfocytů, včetně autoreaktivních B-lymfocytů a snižuje diferenciaci B-lymfocytů na plasmatické buňky produkující imunoglobuliny.

Hladiny BLyS jsou zvýšené u pacientů se SLE a dalšími autoimunitními onemocněními. Existuje souvislost mezi plazmatickými hladinami BLyS a aktivitou SLE. Relativní podíl hladin BLyS na patofyziologii SLE není zatím úplně objasněný.

Farmakodynamické účinky

V klinických studiích byly pozorovány změny biologických markerů. U pacientů s hypergamaglobulinémií byla pozorována normalizace hladin IgG do 52. týdne u 49 % pacientů léčených přípravkem Benlysta a 20 % pacientů dostávajících placebo.

U pacientů s pozitivními protilátkami proti dvouvláknové DNA (anti-dsDNA) došlo u 16 % pacientů léčených přípravkem Benlysta ke konverzi na anti-dsDNA negativní do 52. týdne ve srovnání se 7 % pacientů dostávajících placebo.

U pacientů s nízkými hladinami komplementu byla normalizace C3 a C4 do 52. týdne pozorovaná u 38 % a 44 % pacientů dostávajících přípravek Benlysta a 17 % a 19 % pacientů dostávajících placebo.

Z antifosfolipidových protilátek byly hodnoceny pouze protilátky proti kardiolipinu. V 52. týdnu bylo u IgA protilátek proti kardiolipinu pozorováno 37% snížení (p = 0,0003), u IgG protilátek proti kardiolipinu 26% snížení (p = 0,0324) a u IgM protilátek proti kardiolipinu 25% snížení (p = NS, 0,46).

Změny B-lymfocytů (včetně naivních, paměťových a aktivovaných B-lymfocytů a plazmatických buněk) a hladiny IgG, vyskytující se u pacientů při probíhající intravenózní léčbě belimumabem, byly sledovány v dlouhodobé nekontrolované pokračovací studii. Po léčbě trvající 7 a půl roku (včetně 72týdenní úvodní studie) byl pozorován významný a trvalý pokles různých subpopulací B-lymfocytů vedoucí k 87% snížení mediánu naivních B buněk, 67% snížení u paměťových B buněk, 99% u aktivovaných B buněk a k 92% snížení mediánu plazmatických buněk po více než 7leté léčbě. Po přibližně 7 letech bylo pozorováno 28% snížení mediánu hladin IgG, u 1,6 % subjektů s poklesem hladin IgG pod 400 mg/dl. Hlášený výskyt nežádoucích účinků byl v průběhu studie celkově stabilní nebo klesal.

Imunogenicita

Citlivost testu na neutralizační protilátky a nespecifické protilátky proti léku (ADA, anti-drug antibody) je limitovaná přítomností účinné látky ve shromážděných vzorcích. Skutečný výskyt neutralizačních protilátek a nespecifických protilátek proti léku ve studijní populaci proto není znám. Ve dvou studiích fáze III byli na přetrvávající přítomnost protilátek proti belimumabu testováni pozitivně 4 pacienti z 563 (0,7 %) ve skupině s dávkou 10 mg/kg a 27 pacientů z 559 (4,8 %) ve skupině dostávající dávku 1 mg/kg.

Mezi subjekty ve studiích fáze III, u kterých přetrvávala pozitivita protilátek, prodělal infuzní reakci v den podání dávky 1 subjekt z 10 (10 %) ve skupině s placebem, 2 subjekty z 27 (7 %) ve skupině s dávkou 1 mg/kg a 1 subjekt ze 4 (25 %) ve skupině s dávkou 10 mg/kg. Všechny tyto reakce na infuzi byly nezávažné, nebo mírně a středně závažné. U několika pacientů s ADA byly hlášeny závažné/těžké nežádoucí účinky. Výskyt infuzních reakcí mezi subjekty s přetrvávající pozitivitou protilátek byl srovnatelný s výskytem u ADA negativních pacientů: 75/552 (14 %) ve skupině s placebem, 78/523 (15 %) ve skupině s dávkou 1 mg/kg a 83/559 (15 %) ve skupině s dávkou 10 mg/kg.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost přípravku Benlysta byla hodnocena ve 2 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích u 1 684 pacientů s klinickou diagnózou SLE stanovenou podle klasifikačních kritérií American College of Rheumatology. Pacienti měli aktivní SLE definovaný jako SELENA-SLEDAI (SELENA = Safety of Estrogens in Systemic Lupus Erythematosus National Assessment; SLEDAI = Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) skóre > 6 a pozitivními výsledky testu na antinukleární protilátky (ANA) při screeningovém vyšetření (titr ANA > 1:80 a/nebo pozitivní anti-dsDNA [> 30 jednotek/ml]). Pacienti dostávali stabilní režim léčby SLE, který sestával z kortikosteroidů, antimalarik, NSAID nebo dalších imunosupresiv a to samotných nebo v kombinaci. Tyto dvě studie byly designově podobné s jediným rozdílem: BLISS-76 byla 76týdenní studie a BLISS-52 byla 52týdenní studie. V obou studiích byl primární koncový parametr hodnocen v 52 týdnech.

Pacienti, kteří měli závažnou formu aktivní lupusové nefritidy, a pacienti, kteří měli závažné aktivní postižení centrálního nervového systému (CNS) při lupusu, byli ze studií vyloučeni.

Studie BLISS-76 byla primárně prováděna v severní Americe a západní Evropě. Základní léčivé přípravky zahrnovaly kortikosteroidy (76 %; > 7,5 mg/den 46 %), imunosupresiva (56 %) a antimalarika (63 %).

Studie BLISS-52 byla primárně prováděna v jižní Americe, východní Evropě, Asii a Austrálii. Základní léčivé přípravky zahrnovaly kortikosteroidy (96 %; > 7,5 mg/den 69 %), imunosupresiva (42 %) a antimalarika (67 %).

Na počátku léčby mělo 52 % pacientů vysokou aktivitu onemocnění (SELENA-SLEDAI skóre > 10), 59 % pacientů mělo postižení kůže a sliznic, 60 % pacientů muskuloskeletální postižení, 16 % hematologické, 11 % renální a 9 % vaskulární postižení (BILAG A nebo B na počátku léčby).

Primárním cílovým parametrem účinnosti byl kompozitní cílový parametr (SLE Responder Index), který definoval odpověď jako splnění všech následujících kritérií v 52. týdnu ve srovnání s počátkem léčby:

•    > 4bodové snížení SELENA-SLEDAI skóre a

•    žádné nové postižení orgánového systému podle skóre BILAG A (British Isles Lupus Assessment Group) nebo 2 nová orgánová postižení podle skóre BILAG B a

•    bez zhoršení (> 0,30 bodu zvýšení) podle PGA skóre (Physician’s Global Assessment).

SLE Responder Index hodnotí zlepšení týkající se aktivity onemocnění SLE, bez zhoršení v jakémkoli orgánovém systému nebo celkového zdravotního stavu pacienta.

Tabulka 1: Výskyt odpovědi v 52. týdnu

BLISS-76

BLISS-52

BLISS-76 a BLISS-52 Souhrnně

Odpověď

Placebo* (n = 275)

Benlysta 10 mg/kg* (n = 273)

Placebo* (n = 287)

Benlysta 10 mg/kg* (n = 290)

Placebo* (n = 562)

Benlysta 10 mg/kg* (n = 563)

SLE responder index

33,8 %

43,2 %

(p = 0,021)

43,6 %

57,6 %

(p = 0,0006)

38,8 %

50,6 %

(p < 0,0001)

Pozorovaný rozdíl oproti placebu

9,4 %

14,0 %

11,8 %

Odds ratio (95% CI) oproti placebu

1,52

(1,07; 2,15)

1,83

(1,30; 2,59)

1,68

(1,32; 2,15)

Jednotlivé komponenty SLE responder index

Procento pacientů se snížením v SELENA-SLEDAI > 4

35,6 %

46,9 %

(p = 0,006

46,0 %

58,3 %

(p = 0,0024)

40,9 %

52,8 %

(p < 0,0001)

Procento pacientů bez zhoršení podle indexu BILAG

65,1 %

69,2 % (p = 0,32)

73,2 %

81,4 %

(p = 0,018)

69,2 %

75,5 %

(p = 0,019)

Procento pacientů bez zhoršení podle PGA

62,9 %

69,2 % (p = 0,13)

69,3 %

79,7 %

(p = 0,0048)

66,2 %

74,6 %

(p = 0,0017)

* plus standardní léčba/standardní péče

V souhrnné analýze těchto dvou studií bylo procento pacientů dostávajících prednison v dávce > 7,5 mg/den (nebo její ekvivalent) na počátku léčby, jejichž průměrná dávka kortikosteroidů byla snížena alespoň o 25 % na dávku odpovídající dávce prednisonu < 7,5 mg/den od 40. do 52. týdne, následující: 17,9 % ve skupině léčené přípravkem Benlysta a 12,3 % ve skupině dostávající placebo (p = 0,0451).

Vzplanutí SLE byla definována pomocí modifikovaného indexu vzplanutí SLE SELENA-SLEDAI. Medián doby do prvního vzplanutí byl v souhrnné skupině dostávající belimumab opožděn ve srovnání se skupinou, které bylo podáno placebo (110 oproti 84 dnům, poměr rizik = 0,84; p = 0,012). Závažná vzplanutí onemocnění byla během 52 týdnů hodnocení pozorována u 15,6 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Benlysta ve srovnání s 23,7 % pacientů ve skupině s placebem (pozorovaný léčebný rozdíl = -8,1 %; poměr rizik = 0,64; p = 0,0011).

Přípravek Benlysta vykazoval v souhrnné analýze ve srovnání s placebem zlepšení týkající se únavy, hodnocené podle škály FACIT-Fatigue. Průměrná změna skóre v 52. týdnu od výchozích hodnot byla významně vyšší ve skupině s přípravkem Benlysta ve srovnání s placebem (4,70 oproti 2,46;

p = 0,0006).

Analýzy primárního koncového parametru s jednou a více proměnnými v předem definovaných podskupinách prokázaly, že větší prospěch z léčby byl pozorovaný u pacientů s vyšší aktivitou onemocnění, včetně pacientů se skóre SELENA-SLEDAI > 10, pacientů dostávajících kortikosteroidy ke kontrole jejich onemocnění a pacientů s nízkými hladinami komplementu.

Post-hoc analýza identifikovala lépe reagující podskupinu jako ty pacienty, kteří měli nízkou hladinu komplementu a pozitivní protilátky proti dvouvláknové DNA v úvodu léčby, viz tabulka 2. Z těchto pacientů mělo 64,5 % SELENA-SLEDAI skóre > 10 v úvodu léčby.

Tabulka 2: Pacienti s nízkou hladinou komplementu a pozitivními protilátkami proti dvouvláknové DNA v úvodu léčby

Podskupina

Anti-dsDNA pozitivita a nízká hladina komplementu

Souhrnné údaje ze studií BLISS-76 a BLISS-52

Placebo (n = 287)

Benlysta 10 mg/kg (n = 305)

Výskyt odpovědi SRI v 52. týdnu (%) Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

31,7

51,5 (p < 0,0001) 19,8

Výskyt odpovědi SRI (kromě změn komplementu a anti-dsDNA) v 52. týdnu (%)

28,9

46,2 (p < 0,0001)

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

17,3

Závažná vzplanutí onemocnění během 52 týdnů

Pacienti se závažným vzplanutím onemocnění (%)

29,6

19,0

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%) Doba do vzplanutí onemocnění [poměr rizik (95% CI)]

10,6

0,61 (0,44; 0,85) (p = 0,0038)

Snížení dávky prednisonu o > 25 % od výchozích hodnot na < 7,5 mg/den v období mezi 40. a 52. týdnem* (%)

(n = 173) 12,1

(n = 195)

18,5 (p = 0,0964)

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

6,3

Zlepšení ve skóre FACIT-fatigue v 52. týdnu

1,99

4,21 (p = 0,0048)

od výchozích hodnot (střední)

Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (průměrný rozdíl)

2,21

Pouze studie BLISS-76

Placebo (n =131)

Benlysta 10 mg/kg (n = 134)

Výskyt odpovědi SRI v 76. týdnu (%) Pozorovaný rozdíl v léčbě oproti placebu (%)

27,5

39,6 (p = 0,0160) 12,1

* Mezi pacienty s výchozí dávkou prednisonu > 7,5 mg/den

Věk a rasa

Do kontrolovaných klinických studií bylo zařazeno příliš málo pacientů ve věku 65 let a starších nebo pacientů černé rasy/afroameričanů, aby bylo možné podat smysluplný závěr týkající se účinků věku a rasy na klinické výsledky.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Benlysta u jedné nebo více podskupin pediatrické populace se SLE (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametry shrnuté níže jsou založeny na populačních parametrech odhadnutých pro 563 pacientů, kteří dostávali přípravek Benlysta v dávce 10 mg/kg ve dvou studiích fáze III.

Absorpce

Přípravek Benlysta se podává intravenózní infuzí. Maximální sérové koncentrace belimumabu byly obvykle pozorovány při ukončení podávání infuze nebo krátce po jejím podání. Maximální sérová koncentrace byla 313 pg/ml (rozmezí: 173 - 573 pg/ml) na základě simulace profilu koncentrace v čase za použití typických hodnot parametrů populačního farmakokinetického modelu.

Distribuce

Belimumab se distribuoval do tkání s celkovým distribučním objemem 5,29 litrů. Biotransformace

Belimumab je protein, jehož očekávanou metabolickou drahou je degradace na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny široce distribuovanými proteolytickými enzymy. Klasické studie biologické transformace nebyly provedeny.

Eliminace

Sérové koncentrace belimumabu klesaly biexponenciálním způsobem s distribučním poločasem 1,75 dne a terminálním poločasem 19,4 dne. Systémová clearance byla 215 ml/den (rozmezí:

69 - 622 ml/den).

Zvláštní populace

Pediatrická populace: U pediatrických pacientů nejsou k dispozici žádné farmakokinetické údaje.

Starší osoby (ve věku 65 let nebo starší): Přípravek Benlysta byl hodnocen u omezeného počtu starších pacientů. V celkové studijní populaci pacientů se SLE léčených intravenózně věk nijak neovlivňoval expozici belimumabu v této populační farmakokinetické analýze. Na základě podávání malému počtu subjektů ve věku 65 let a starších však vliv věku nelze zcela vyloučit.

Porucha funkce ledvin: Žádné specifické studie hodnotící účinky poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku přípravku Benlysta nebyly provedeny. Během klinického vývoje byl přípravek Benlysta hodnocen u pacientů se SLE a poruchou funkce ledvin (261 jedinců se středně závažnou poruchou funkce ledvin, clearance kreatininu > 30 a < 60 ml/min; 14 jedinců se závažnou poruchou funkce ledvin, clearance kreatininu > 15 a < 30 ml/min). Snížení systémové clearance odhadnuté na základě populačního PK modelování u pacientů ve středních kategoriích poruchy funkce ledvin ve srovnání s pacienty s mediánem clearance kreatininu v PK populacích (79,9 ml/min) bylo 1,4 % u mírné poruchy funkce ledvin (75 ml/min), 11,7 % u středně závažné poruchy funkce ledvin (45 ml/min) a 24,0 % u závažné poruchy funkce ledvin (22,5 ml/min). Ačkoli proteinurie (> 2 g/den) zvyšovala clearance belimumabu a snížení clearance kreatininu snižovalo clearance belimumabu, tyto účinky byly v rozmezí očekávaných hodnot variability. Proto není u pacientů s poruchou funkce ledvin nutná úprava dávkování.

Porucha funkce jater: Žádné specifické studie hodnotící účinky jaterního selhání na farmakokinetiku belimumabu nebyly provedeny. Molekuly IgG1 jako je belimumab jsou katabolizovány široce distribuovanými proteolytickými enzymy, které nejsou omezené pouze na jaterní tkáň, a proto není pravděpodobné, že by změny jaterních funkcí měly vliv na eliminaci belimumabu.

Tělesná hmotnost/BMI:

Dávkování belimumabu podle tělesné hmotnosti vede ke snížení expozice u jedinců s podváhou (BMI < 18,5) a zvýšení expozice u obézních jedinců (BMI > 30). Změny expozice závislé na BMI nevedly k odpovídajícím změnám účinnosti. Zvýšení expozice u obézních jedinců dostávajících belimumab v dávce 10 mg/kg nevedlo k celkovému zvýšení výskytu nežádoucích účinků ani závažných nežádoucích účinků ve srovnání s obézními jedinci, kterým bylo podáno placebo. U obézních pacientů však byl pozorován vyšší výskyt nauzey, zvracení a průjmu. Žádný z těchto gastrointestinálních nežádoucích účinků u obézních pacientů nebyl závažný.

U jedinců s podváhou ani u obézních jedinců není nutná úprava dávkování.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě studií toxicity po opakovaném podávání a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Intravenózní a subkutánní podání opicím vedlo k očekávanému snížení počtu periferních B-lymfocytů a B-lymfocytů v lymfoidních tkáních bez souvisejících toxikologických nálezů.

Reprodukční studie byly provedeny s březími opicemi cynomolgus, které dostávaly belimumab v dávce 150 mg/kg pomocí intravenózní infuze (přibližně 9násobek očekávané maximální klinické expozice u člověka) každé 2 týdny po dobu 21 týdnů. Léčba přípravkem Benlysta neměla žádnou souvislost s přímými ani nepřímými škodlivými účinky s ohledem na maternální toxicitu, vývojovou toxicitu ani teratogenicitu. Nálezy související s léčbou byly omezené na očekávané reverzibilní snížení B-lymfocytů u samic i mláďat a reverzibilní snížení IgM u mláďat opic. Počet B-lymfocytů se po přerušení léčby belimumabem vrátil k původním hodnotám do přibližně 1 roku po vrhu u dospělých opic a do přibližně 3 měsíců života u mláďat opic; hladiny IgM u mláďat exponovaných belimumabu in utero se upravily do 6 měsíců života.

Účinky na fertilitu samců a samic u opic byly hodnoceny v 6měsíčních studiích toxicity po opakovaném podávání belimumabu v dávkách až do 50 mg/kg (včetně). Žádné změny související s léčbou nebyly zaznamenány na samčích ani samičích reprodukčních orgánech sexuálně zralých zvířat. Informální hodnocení menstruačního cyklu u žen nevykazovalo žádné změny související s podáváním belimumabu.

Vzhledem k tomu, že belimumab je monoklonální protilátka, nebyly provedeny žádné studie genotoxicity. Nebyly provedeny ani studie kancerogenního potenciálu ani studie hodnotící vliv na fertilitu (mužů ani žen).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronové (E330)

Natrium-citrát (E331)

Sacharóza Polysorbát 80

6.2    Inkompatibility

Belimumab není kompatibilní s 5% glukózou.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3    Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička 5 let

Rekonstituovaný roztok

Pokud není roztok po rekonstituci vodou na injekce použit okamžitě, musí být chráněn před přímým slunečním světlem a uchováván v chladničce při teplotě 2 °C - 8 °C.

Rekonstituovaný a naředěný roztok pro infuzi

Roztok přípravku Benlysta naředěný 0,9% injekčním roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) může být uchováván při teplotě 2 °C - 8 °C nebo při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C).

Celková doba od rekonstituce přípravku Benlysta do dokončení infuze nemá překročit 8 hodin.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání po rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Skleněná lahvička, typ I (5 ml), se zátkou ze silikonizované chlorbutylové pryže a odtrhovacím hliníkovým uzávěrem, obsahující 120 mg prášku.

Velikost balení: 1 lahvička

Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Skleněná lahvička, typ I (20 ml), se zátkou ze silikonizované chlorbutylové pryže a odtrhovacím hliníkovým uzávěrem, obsahující 400 mg prášku.

Velikost balení: 1 lahvička

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava 120 mg roztoku pro infuzi

Rekonstituce

Rekonstituci i ředění je nutné provádět za aseptických podmínek.

Lahvičku ponechejte 10 - 15 minut při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C), aby se zahřála.

Jedna lahvička k jednorázovému použití obsahující 120 mg belimumabu se rekonstituje s 1,5 ml vody na injekci, aby vznikla konečná koncentrace 80 mg/ml belimumabu.

Proud vody na injekci je třeba směřovat ke straně lahvičky, aby se minimalizovala tvorba pěny. Lahvičku jemně převracejte po dobu 60 sekund. Po dobu rekonstituce ponechte lahvičku při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C) a jemně jí převracejte po dobu 60 sekund každých 5 minut, dokud se prášek nerozpustí. S lahvičkou netřepejte. Rekonstituce je obvykle ukončena během 10 až 15 minut po přidání vody, ale může to trvat i 30 minut.

Rekonstituovaný roztok chraňte před slunečním světlem.

Pokud se k rekonstituci přípravku Benlysta používá mechanické zařízení pro rekonstituci, nesmí překročit 500 otáček za minutu a lahvičkou se nesmí míchat déle než 30 minut.

Jakmile je rekonstituce dokončena, roztok má být opalescentní a bezbarvý až světle žlutý, bez viditelných částic. Mohou v něm být malé vzduchové bubliny, které se očekávají a jsou přijatelné.

Po rekonstituci lze z každé lahvičky odebrat objem 1,5 ml (odpovídající 120 mg belimumabu).

Ředění

Rekonstituovaný léčivý přípravek se ředí do 250 ml 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

Intravenózní roztok 5% glukózy není s přípravkem Benlysta kompatibilní a nesmí se použít.

Z 250ml infuzního vaku nebo lahve 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) se odebere a znehodnotí objem odpovídající objemu rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta, který je nutný pro přípravu pacientovy dávky. Poté se přidá objem rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta do infuzního vaku nebo lahve. Opatrně obraťe vak nebo láhev, aby se roztok promíchal. Veškerý nepoužitý roztok v lahvičce musí být znehodnocen.

Před podáním je nutné roztok přípravku Benlysta prohlédnout, zda v něm nejsou přítomny žádné částice nebo zda není jakkoli zbarvený. Pokud jsou přítomné částice hmoty nebo zbarvení, roztok znehodnoťte.

Celkový čas od rekonstituce přípravku Benlysta do ukončení infuze by neměl překročit 8 hodin. Příprava 400 mg roztoku pro infuzi

Rekonstituce

Rekonstituci i ředění je nutné provádět za aseptických podmínek.

Lahvičku ponechejte 10 - 15 minut při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C), aby se zahřála.

Jedna lahvička k jednorázovému použití obsahující 400 mg belimumabu se rekonstituje s 4,8 ml vody na injekci, aby vznikla konečná koncentrace 80 mg/ml belimumabu.

Proud vody na injekci je třeba směřovat ke straně lahvičky, aby se minimalizovala tvorba pěny. Lahvičku jemně převracejte po dobu 60 sekund. Po dobu rekonstituce ponechte lahvičku při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C) a jemně jí převracejte po dobu 60 sekund každých 5 minut, dokud se prášek nerozpustí. S lahvičkou netřepejte. Rekonstituce je obvykle ukončena během 10 až 15 minut po přidání vody, ale může to trvat i 30 minut.

Rekonstituovaný roztok chraňte před slunečním světlem.

Pokud se k rekonstituci přípravku Benlysta používá mechanické zařízení pro rekonstituci, nesmí překročit 500 otáček za minutu a lahvičkou se nesmí míchat déle než 30 minut.

Jakmile je rekonstituce dokončena, roztok má být opalescentní a bezbarvý až světle žlutý, bez viditelných částic. Mohou v něm být malé vzduchové bubliny, které se očekávají a jsou přijatelné.

Po rekonstituci lze z každé lahvičky odebrat objem 5 ml (odpovídající 400 mg belimumabu).

Ředění

Rekonstituovaný léčivý přípravek se ředí do 250 ml 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

Intravenózní roztok 5% glukózy není s přípravkem Benlysta kompatibilní a nesmí se použít.

Z 250ml infuzního vaku nebo lahve 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) se odebere a znehodnotí objem odpovídající objemu rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta, který je nutný pro přípravu pacientovy dávky. Poté se přidá objem rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta do infuzního vaku nebo lahve. Opatrně obraťe vak nebo láhev, aby se roztok promíchal. Veškerý nepoužitý roztok v lahvičce musí být znehodnocen.

Před podáním je nutné roztok přípravku Benlysta prohlédnout, zda v něm nejsou přítomny žádné částice nebo zda není jakkoli zbarvený. Pokud jsou přítomné částice hmoty nebo zbarvení, roztok znehodnoťte.

Celkový čas od rekonstituce přípravku Benlysta do ukončení infuze by neměl překročit 8 hodin. Způsob podání

Přípravek Benlysta se podává infuzí po dobu 1 hodiny.

Přípravek Benlysta se nesmí podávat ve stejné intravenózní lince společně s dalšími přípravky. Žádné studie fyzikální nebo biochemické kompatibility hodnotící společné podávání přípravku Benlysta s dalšími přípravky nebyly provedeny.

Mezi přípravkem Benlysta a vaky z polyvinylchloridu ani polyolefinu nebyly pozorovány žádné inkompatibility.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex TW8 9GS Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/700/001

EU/1/11/700/002

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. července 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 18. února 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

A.    VÝROBCE BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky

Human Genome Sciences, Inc.

Belward Large Scale Manufacturing (LSM) Facility 9911 Belward Campus Drive Rockville, MD 20850 USA

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A Strada Provinciale Asolana No. 90 I-43056 San Polo di Torrile, Parma Itálie

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis (viz Příloha I: Souhrn údajů přípravku, bod 4.2).

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

•    Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

•    Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně uvedené ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2. registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky;

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Povinnost uskutečnit poregistrační opatření

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření:

Popis


Termín


Držitel rozhodnutí o registraci poskytne data z lleté randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované rozsáhlé bezpečnostní studie, v souladu s dohodnutým protokolem s CHMP. Klinická studie bude hodnotit minimálně po dobu jednoho roku výskyt všech příčinných úmrtí a nežádoucích účinků se zvláštním zaměřením na pacienty se systémovým lupus erythematodes. Tyto nežádoucí

účinky se zvláštním zaměřením zahrnují závažné infekce (včetně nezávažných a závažných oportunních infekcí a PML), malignity (včetně nemelanomové rakoviny kůže), závažné reakce související s podáním infuze a hypersenzitivní reakce, a závažné psychiatrické nežádoucí účinky zahrnující poruchy nálad, úzkost a sebevraždy.

Držitel rozhodnutí o registraci rovněž poskytne dlouhodobé bezpečnostní registry, ve kterých jsou všichni pacienti sledováni minimálně po dobu 5 let, v souladu s dohodnutým protokolem s CHMP. Bezpečnostní registr bude hodnotit incidenci všech příčinných úmrtí a nežádoucích účinků se zvláštním zaměřením na pacienty se systémovým lupus erythematodes. Tyto nežádoucí účinky se zvláštním zaměřením zahrnují závažné infekce (včetně oportunních infekcí a PML), vybrané závažné psychiatrické události a malignity (včetně nemelanomové rakoviny kůže)._


31. prosinec 2019


28.února 2026


OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belimumabum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna lahvička obsahuje belimumabum 120 mg (80 mg/ml po rekonstituci).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát kyseliny citronové (E330), natrium-citrát (E331), sacharóza, polysorbát 80


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 1 lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenózní infuzi po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání.

K jednorázovému použití.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS , Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/11/700/001


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belimumabum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna lahvička obsahuje belimumabum 400 mg (80 mg/ml po rekonstituci).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát kyseliny citronové (E330), natrium-citrát (E331), sacharóza, polysorbát 80


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 1 lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenózní infuzi po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání.

K jednorázovému použití.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS , Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/11/700/002


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Belimumabum

i.v.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


120 mg


6. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Belimumabum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenózní infuzi po rekonstituci a naředění. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele Benlysta 120 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Benlysta 400 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok belimumabum

VTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Benlysta a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Benlysta dostávat

3.    Jak se přípravek Benlysta užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Benlysta uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Benlysta a k čemu se používá

Přípravek Benlysta je léčivý přípravek, který se užívá k léčbě lupusu (systémový lupus erythematodes, SLE) u dospělých (ve věku 18 let a starších), u kterých je onemocnění navzdory standardní léčbě stále vysoce aktivní.

Lupus je onemocnění, při kterém imunitní systém (systém který bojuje proti infekci) atakuje Vaše vlastní buňky a tkáně, což způsobuje zánět a poškození orgánu. Může postihnout téměř jakýkoli tělesný orgán v těle a předpokládá se, že se na onemocnění podílí určitý typ bílých krvinek nazývaných B buňky (B lymfocyty).

Přípravek Benlysta obsahuje belimumab (monoklonální protilátka). Ten redukuje počet B buněk v krvi blokováním působení BLyS, což je bílkovina pomáhající B buňkám žít déle a ve zvýšeném počtu se nachází u lidí s lupusem.

Přípravek Benlysta Vám bude podáván společně s obvyklou léčbou lupusu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Benlysta dostávat Přípravek Benlysta nesmíte dostávat:

• jestliže jste alergický(á) na belimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud se Vás toto může týkat, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Benlysta je zapotřebí:

Než začnete přípravek Benlysta užívat, informujte svého lékaře

•    jestliže máte v současné době nebo dlouhodobě infekci nebo často trpíte infekcemi. Váš lékař rozhodne, zda můžete dostávat přípravek Benlysta.

•    jestliže se plánujete očkovat nebo jste v nedávné době byl(a) očkován(a) (během posledních 30 dnů). Určité typy vakcín nemají být podány před nebo v průběhu léčby přípravkem Benlysta;

•    jestliže máte lupus, který postihuje ledviny nebo nervový systém.

•    jestliže trpíte infekcí virem HIV nebo máte nízké hladiny imunoglobulinu.

•    jestliže trpíte nebo jste prodělal(a) žloutenku (hepatitidu) typu B nebo C.

•    jestliže jste podstoupil(a) orgánovou transplantaci nebo transplantaci kostní dřeně nebo transplantaci kmenových buněk.

•    jestliže máte rakovinu.

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, sdělte to svému lékaři.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je závažná a život ohrožující infekce mozku. Šance, že dostanete PML, může být vyšší, pokud jste léčen(a) léčivými přípravky, které oslabují imunitní systém, včetně přípravku Benlysta.

Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud trpíte ztrátou paměti, máte problémy s myšlením, mluvením nebo chůzí, trpíte zhoršením zraku nebo máte podobné problémy, které přetrvávají po několik dní.

Pokud jste měl(a) tyto příznaky před zahájením léčby přípravkem Benlysta, okamžitě oznamte svému lékaři jakoukoli změnu v těchto příznacích.

Další léčivé přípravky a Benlysta

Pokud se v současné době léčíte cyklofosfamidem (lék, který působí na imunitní systém, užívá se k léčbě některých nádorových a autoimunitních onemocnění) nebo léky, které ovlivňují B-lymfocyty (užívané k léčbě rakoviny nebo zánětlivých onemocnění), sdělte to svému lékaři. Kombinace takových léků společně s přípravkem Benlysta může snižovat účinnost imunitního systému, což může zvyšovat riziko závažné infekce.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Benlysta se obvykle nedoporučuje, pokud jste těhotná.

   Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Benlysta dostávat.

   Pokud Vám Váš lékař doporučil vyvarovat se těhotenství, během léčby přípravkem Benlysta a po dobu alespoň 4 měsíců po poslední dávce užívejte účinnou metodu antikoncepce.

•    Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Benlysta, sdělte to svému lékaři.

Pokud kojíte

•    Pokud kojíte, sdělte to svému lékaři. Je pravděpodobné, že přípravek Benlysta může procházet do mateřského mléka. Váš lékař s Vámi probere, zda byste měla ukončit léčbu přípravkem Benlysta během kojení, nebo zda byste měla ukončit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv přípravku Benlysta na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje není znám. Benlysta má nízký obsah sodíku.

Přípravek Benlysta obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, a proto je v podstatě sodíku prostý.

3. Jak se přípravek Benlysta užívá

Zdravotní sestra nebo lékař Vám budou podávat přípravek Benlysta pomocí kapačky do žíly (intravenózní infuze) déle než jednu hodinu.

Lékař určí správnou dávku v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučenou dávkou je 10 mg na 1 kilogram (kg) tělesné hmotnosti.

Přípravek Benlysta budete obvykle dostávat první den léčby a poté znovu za 14 a 28 dní. Dále se přípravek Benlysta obvykle podává jednou za 4 týdny.

Léky, které se podávají před infuzí

Lékař může rozhodnout, že Vám před podáním přípravku Benlysta podá léky, které pomáhají snížit možné reakce na infuzi.Tyto léky mohou zahrnovat určitý typ léku nazývaný antihistaminikum a lék k prevenci vysoké teploty. Budete pečlivě sledován(a) a pokud se u Vás objeví jakákoli reakce, budete léčen(a).

Ukončení léčby přípravkem Benlysta

Váš lékař rozhodne, zda je nutné ukončit léčbu přípravkem Benlysta.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Reakce přecitlivělosti a reakce související s infuzí

Přípravek Benlysta může způsobovat reakci na infuzi nebo alergickou reakci (reakci přecitlivělosti). Ty mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů a občas mohou být závažné a mohou být život ohrožující. Tyto reakce se s větší pravděpodobností objeví tentýž den nebo den po první nebo druhé infuzi přípravku Benlysta.

Pokud pozorujete některý z následujících příznaků přecitlivělosti nebo reakce na infuzi, ihned o tom informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici:

•    otok obličeje, rtů, úst nebo jazyka;

•    sípání, potíže s dýcháním nebo dušnost;

•    vyrážka;

•    svědění vedoucí ke vzniku svědivých puchýřků nebo kopřivky.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout také později po podání přípravku Benlysta, většinou 5 až 10 dní po podání dávky léčivého přípravku, a zahrnují kombinaci příznaků jako vyrážka, pocit na zvracení, únava, bolest svalů, bolest hlavy a/nebo otok obličeje.

Objeví-li se u Vás tyto příznaky, zejména pokud zaznamenáte kombinaci těchto příznaků, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Infekce

Benlysta může způsobit různé druhy infekcí, včetně infekce dýchacích cest, ledvin, nosu a hrdla, infekce střev, atd. Tyto infekce mohou postihnout více než 10 osob ze 100, mohou být závažné a mohou ve výjimečných případech způsobit smrt.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků infekce:

•    horečka;

•    kašel, problémy s dýcháním;

•    průjem, zvracení;

•    pocit pálení při močení.

Sdělte to ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout více než 10 osob ze100:

•    bakteriální infekce, jako infekce hrudníku nebo močového měchýře;

•    nevolnost, průjem.

Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout 1 až 10 osob ze 100:

•    vysoká teplota nebo horečka;

•    nízký počet bílých krvinek;

•    infekce nosu, hrdla nebo žaludku;

•    bolest rukou nebo nohou;

•    migréna;

•    nespavost, deprese.

Méně časté nežádoucí účnky

Mohou postihnout až 1 osobu ze 100:

•    závažné alergické reakce, občas s otokem obličeje nebo úst, který způsobuje obtíže s dýcháním;

•    otok obličeje, rtů a jazyka;

•    vyrážka;

•    svědivé vystouplé hrbolky nebo kopřivka.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Benlysta uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Benlysta obsahuje

•    Léčivou látkou je belimumabum.

Jedna 5ml lahvička obsahuje belimumabum 120 mg.

Jedna 20ml lahvička obsahuje belimumabum 400 mg.

Po rekonstituci je koncentrace roztoku 80 mg belimumabu v 1 ml.

•    Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové (E330), natrium-citrát (E331), sacharóza, polysorbát 80.

Jak přípravek Benlysta vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Benlysta je dodáván jako bílý až téměř bílý prášek pro přípravu infuzního roztoku ve skleněné lahvičce se silikonizovanou gumovou zátkou a odtrhovacím hliníkovým uzávěrem.

Balení obsahuje 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Glaxo Group Ltd 980 Great West Road Brentford

Middlesex TW8 9GS Velká Británie

Výrobce

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Strada Provinciale Asolana No. 90 I-43056 San Polo di Torrile Parma Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte

u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Luxembourg/Luxemburg

. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Btarapna

r aaKcoCMHTKaaňH EOOfl Tea.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited Tel: + 356 21 238131

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OU Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Osterreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

EXXáda

GlaxoSmithKline A.E.B.E. TqA.: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Espaňa

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmaceuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Románia

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. Tel: + 4021 3028 208

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel:+ 385 1 6051 999

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000


Island

GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700


Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com


Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 Finland.tuoteinfo@gsk.com


Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 9218 111


Kónpoq

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Tni: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com


Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 info.produkt@gsk.com


United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod pro použití a zacházení s léčivým přípravkem - rekonstituce, ředění a podávání

1) Jak se přípravek Benlysta rekonstituuje

Rekonstituce a ředění se musí provádět za aseptických podmínek.

Lahvičku ponechejte po dobu 10 - 15 minut při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C), aby se zahřála.

UPOZORNĚNÍ: lahvičky o objemu 5 ml a 20 ml se rekonstituují odlišným objemem rozpouštědla, viz níže:

120mg lahvička

Lahvička pro jednorázové použití obsahující 120 mg přípravku Benlysta se rekonstituuje 1,5 ml vody na injekci, aby vznikla cílová koncentrace belimumabu 80 mg/ml.

400mg lahvička

Lahvička pro jednorázové použití obsahující 400 mg přípravku Benlysta se rekonstituuje 4,8 ml vody na injekci, aby vznikla cílová koncentrace belimumabu 80 mg/ml.

Množství přípravku Benlysta

Velikost lahvičky

Objem rozpouštědla

Cílová koncentrace

120 mg

5 ml

1,5 ml

80 mg/ml

400 mg

20 ml

4,8 ml

80 mg/ml

Proud vody na injekci je třeba směřovat ke straně lahvičky, aby se minimalizovala tvorba pěny. Lahvičku jemně převracejte po dobu 60 sekund. Po dobu rekonstituce ponechte lahvičku při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C) a jemně jí převracejte po dobu 60 sekund každých 5 minut, dokud se prášek nerozpustí. S lahvičkou netřepejte. Rekonstituce je obvykle ukončena během 10 až 15 minut po přidání vody, ale může to trvat i 30 minut. Rekonstituovaný roztok chraňte před slunečním světlem.

Pokud se k rekonstituci přípravku Benlysta používá mechanické zařízení pro rekonstituci, nesmí překročit 500 otáček za minutu a lahvičkou se nesmí míchat déle než 30 minut.

2)    Před naředěním přípravku Benlysta

Jakmile je rekonstituce dokončena, roztok má být opalescentní a bezbarvý až světle žlutý, bez viditelných částic. Mohou v něm být malé vzduchové bubliny, které se očekávají a jsou přijatelné.

120mg lahvička

Po rekonstituci lze z každé lahvičky o objemu 5 ml odebrat objem 1,5 ml (odpovídající 120 mg belimumabu).

400mg lahvička

Po rekonstituci lze z každé lahvičky o objemu 20 ml odebrat objem 5 ml (odpovídající 400 mg belimumabu).

3)    Jak se ředí roztok pro infuzi

Rekonstituovaný léčivý přípravek se ředí do 250 ml 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

Intravenózní roztok 5% glukózy není s přípravkem Benlysta kompatibilní a nesmí se použít.

Z 250ml infuzního vaku nebo lahve 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) se odebere a znehodnotí objem odpovídající objemu rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta, který je nutný pro přípravu pacientovy dávky. Poté se přidá objem rekonstituovaného roztoku přípravku Benlysta do infuzního vaku nebo lahve. Opatrně obraťe vak nebo láhev, aby se roztok promíchal. Veškerý nepoužitý roztok v lahvičce musí být znehodnocen.

Před podáním je nutné roztok přípravku Benlysta prohlédnout, zda v něm nejsou přítomné žádné částice nebo zda není jakkoli zbarvený. Pokud jsou přítomné částice hmoty nebo zbarvení, roztok znehodnoťte.

Rekonstituovaný roztok, pokud se nepoužije okamžitě, je nutné chránit před přímým slunečním světlem a uchovávat v chladničce při teplotě 2 °C - 8 °C. Roztoky naředěné do injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) mohou být uchovávány při teplotě 2 °C - 8 °C nebo při pokojové teplotě (15 °C - 25 °C).

Celkový čas od rekonstituce přípravku Benlysta do ukončení infuze by neměl překročit 8 hodin.

4) Jak se naředěný roztok podává

Přípravek Benlysta se podává infuzí po dobu 1 hodiny.

Přípravek Benlysta se nesmí podávat ve stejné intravenózní lince společně s dalšími přípravky.

Mezi přípravkem Benlysta a vaky z polyvinylcholoridu ani polyolefinu nebyly pozorovány žádné inkompatibility.

39