Příbalový Leták

Benfogamma

50 mg

obalené tablety benfotiaminum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Jedna obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50,0 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu, sirup tekuté glukózy aj.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 (50, 60, 100, 500, 1 000, 5 000) obalených tablet 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Worwag Pharma GmbH & Co.KG Calwer Str. 7

71034 Boblingen, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 86/355/95-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


benfogamma


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Benfogamma

50 mg

obalené tablety benfotiaminum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Worwag Pharma GmbH & Co.KG

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

c. s.:

5. JINÉ


3