Příbalový Leták

Belohair 5%

Belohair 5%

kožní roztok minoxidilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Jeden mililitr roztoku obsahuje minoxidilum 50 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 96% (v/v), propylenglykol, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


kožní roztok 60 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Belupo, s.r.o. Bratislava Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 46/427/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


K léčbě hormonálně podmíněné ztráty vlasů (alopecie) u mužů ve věku 18 až 65 let.

Dávka 1 ml (odpovídá 10 stlačením) musí být aplikována na celou postiženou plochu pokožky hlavy 2x denně, ráno a večer. Celková denní dávka nesmí být vyšší než 2 ml (odpovídá 20 stlačením).


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


belohair 5%


kožní roztok minoxidilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉCIVÝCH LÁTEK


Jeden mililitr roztoku obsahuje minoxidilum 50 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 96% (v/v), propylenglykol, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


kožní roztok 60 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Belupo, s.r.o. Bratislava Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 46/427/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


K léčbě hormonálně podmíněné ztráty vlasů (alopecie) u mužů ve věku 18 až 65 let.

Dávka 1 ml (odpovídá 10 stlačením dávkovací pumpičky) musí být aplikována na celou postiženou plochu pokožky hlavy 2x denně, ráno a večer. Celková denní dávka nesmí být vyšší než 2 ml (odpovídá 20 stlačením dávkovací pumpičky).


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4