Příbalový Leták

Belladonna

Informace pro variantu: Granule (4gm,3ch-30ch), zobrazit další variantu

sp.zn.sukls168593/2013

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> {ETIKETA na dóze s granulemi}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BELLADONNA 3CH-200CH, 3K-10MK Homeopatický léčivý přípravek

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


BELLADONNA


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4 LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 19.9.2013


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


BOIRON, Messimy, Francie


BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie


12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg. číslo: 93/285/92-A/C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

2