Příbalový Leták

Belanette 0,02 Mg/3 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Belanette 0,02 mg/3 mg potahované tablety Ethinylestradiolum/drospirenonum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Ethinylestradiolum (jako betadexum clathratum) 0,020 mg Drospirenonum 3 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Prosíme, přečtěte si příbalovou informaci pro podrobnosti.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


21 potahovaných tablet 3 x 21 potahovaných tablet 6 x 21 potahovaných tablet 13 x 21 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


17/197/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


belanetteBelanette 0,02 mg/3 mg potahované tablety Ethinylestradiolum/drospirenonum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer


3. POUŽITELNOST


EXP

J. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


Zkratky dnů v týdnu

Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne


3