Příbalový Leták

Belakne 0,1% Gel

sp.zn. sukls198249/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Belakne 0,1% gel

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram gelu obsahuje adapalenum 1,0 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: propylenglykol, methylparaben..

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA Gel.

Bílý poloprůhledný gel.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Belakne 0,1% gel je určen k lokální terapii mírného až středně závažného acne vulgaris, u kterého převažují komedony, papulky a pustulky. Zvláště vhodný je k léčbě akné s lokalizací na obličeji, na hrudi a na zádech.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Belakne 0,1% gel se aplikuje na postiženou pokožku jednou denně, večer, po umytí. Aplikuje se v tenké vrstvě bříšky prstů vyjma bezprostřední blízkosti očí, rtů a nosních křídel (viz bod 4.4.). Je nutné, aby ošetřená pokožka byla před aplikací suchá.

Jelikož je obvyklé při léčbě akné střídat terapie, je doporučeno zhodnotit zlepšení pacientů po 3 měsících léčby.

Pokud je nutné terapii redukovat nebo přerušit, je možné léčbu obnovit znovu, ve chvíli kdy pacient opět toleruje léčbu.

Bezpečnost a účinnost přípravku nebyla studována u dětí do 12 let.

Způsob podání Kožní podání.

4.3.    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V případě jakékoli alergické reakce nebo závažného podráždění má být terapie vysazena. V případě lokálního podráždění může pacient snížit frekvenci nanášení, vysadit terapii dočasně nebo trvale. Belakne 0,1% gel nemá přijít do kontaktu se sliznicemi, nemá být aplikován v bezprostřední blízkosti očí, úst, nosních křídel.

Při zasažení očí je nutné lék okamžitě vymýt teplou vodou. Gel nemá být aplikován na porušenou kůži (pořezání, oděrky), kůži spálenou opalováním nebo ekzematózní kůži, nedoporučuje se u pacientů s těžkou formou akné nebo s akné na rozsáhlé ploše těla.

Působení slunečního svitu nebo umělého UV světla, včetně solárií, má být během používání adapalenu minimalizováno. Pacienti, kteří normálně pobývají dlouhou dobu na slunci, a pacienti citliví na sluneční záření musejí být upozorněni. Pokud není možné se slunečnímu záření vyhnout, je doporučeno na ošetřované pokožce používat krémy na opalování a ochranný oděv.

Adapalen je chemicky nereaktivní, stabilní při expozici světlu a kyslíku. Při studiích na zvířatech a na člověku nebyl prokázán ani fototoxický ani fotoalergický účinek adapalenu, bezpečnost používání adapalenu během opakované expozice slunečnímu nebo UV záření nebyla stanovena, jak bylo prokázáno studiemi u zvířat i u lidí. Proto je zakázáno přílišné opalování přímým i umělým sluncem během terapie adapalenem.

Pokud pacient používá kosmetiku, měla by být nekomedogenní a neadstringentní.

Při používání dalších zevních léčiv k terapii akné, mají být tato léčiva používána odděleně (viz bod 4.5.).

Přípravek obsahuje propylenglykol (E1520), který může způsobit podráždění kůže a methylparaben

(E218), který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Belakne 0,1% gel nemá být aplikován zároveň s ostatními retinoidy nebo léky s podobným mechanismem účinku. Belakne 0,1% gel může způsobit mírné lokální podráždění, které může být potencováno současným používáním abrazivních, slupovacích, silně vysušujících, adstringentních a jiných dráždivých prostředků (aromatické a alkoholové přípravky). Při používání dalších zevních léčiv k terapii akné, např. erythromycin (max. 4%), klindamycin-dihydrogen-fosfát (1%) nebo benzoyl-peroxid gel (max. 10%), mají být tato léčiva používána odděleně, např. ráno některé z uvedených léčiv a večer Belakne 0,1% gel tak, aby nedošlo kumulaci dráždivého efektu.

Průnik adapalenu kůží do krevního oběhu je malý (viz bod 5.2.), a proto je léková interakce s celkově podávanými léčivy nepravděpodobná. Belakne 0,1% gel nijak neovlivňuje účinnost perorálních kontraceptiv a antibiotik.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Ve studiích na zvířatech při perorálním podání byla prokázána reprodukční toxicita při vysoké systémové expozici (viz bod 5.3.). Klinické zkušenosti s lokálně používaným adapalenem v těhotenství jsou omezené, ale dostupné údaje neprokazují škodlivé účinky na těhotenství a plod při expozici v časném těhotenství. Vzhledem k omezeným dostupným údajům je velmi slabý přechod adapalenu kůží možný. Proto se přípravek v těhotenství nemá používat. Pokud je těhotenství potvrzeno, léčba má být přerušena.

Kojení

Není známo, zda se adapalen vylučuje do mateřského mléka. Žádné studie o vyloučení adapalenu aplikovaného na kůži do mléka zvířat nebo lidí nebyly provedeny.

Žádné účinky na kojence se nepředpokládají, jelikož systémová expozice kojící ženy je zanedbatelná. Přípravek může být při kojení používán. Kojící ženy nemají přípravek aplikovat na oblast hrudníku, aby nedošlo ke kontaktu kojence s přípravkem.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8.    Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: časté (>1/100 až < 1/10), méně časté (>1/1000 až < 1/100), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté (>1/100 až < 1/10): suchá kůže, podráždění kůže, pocit pálení na kůži, zarudnutí

Méně časté (>1/1000 až < 1/100): kontaktní dermatitida, kožní diskomfort, popáleniny sluncem, svědění, olupování kůže, akné

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): bolest kůže, otok kůže, podráždění, zčervenání, svědění a otok očního víčka. (údaje hlášené po uvedení na trh)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9.    Předávkování

Belakne 0,1% gel je určen pouze ke kožnímu podání. Nadměrné používání gelu nevede k urychlení nebo výraznému zlepšení terapeutického efektu. Při nadměrném používání gelu se může vyskytnout podráždění kůže, zarudnutí, olupování.

Perorální dávka potřebná k vyvolání toxického efektu u myší je více než 10 mg/kg. Přestože množství náhodně požitého gelu je malé, je v tomto případě doporučen výplach žaludku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Retinoidy pro lokální aplikaci k terapii akné.

ATC kód: D10AD03

Adapalen je retinoidu podobná sloučenina, která má na modelu zánětu in vivo a in vitro protizánětlivý účinek. Adapalen je chemicky nereaktivní, stabilní při expozici světlu a kyslíku. Adapalen se váže jako tretinoin na specifické jaderné receptory kyseliny retinové, neváže se na cytosolové receptory.

Adapalen aplikován zevně má při studiích na myším modelu (myší nos) komedolytický efekt, ovlivňuje keratinizaci a diferenciaci epidermu, tj. mechanismy, které se podílejí na patogenezi acne vulgaris. Adapalen normalizuje diferenciaci folikulárních epiteliálních buněk s následným snížením tvorby mikrokomedonů.

Adapalen má při testování účinku retinoidů in vivo a in vitro velmi dobrý protizánětlivý efekt. Inhibuje chemotaktickou a chemokinetickou odpověď humánních polymorfonukleárních leukocytů a lipooxidaci arachidonové kyseliny, mediátoru zánětu. Adapalen modifikuje buněčnou protizánětlivou odpověď.

Studie u lidí prokázaly významnou redukci kožních zánětlivých projevů akné-papulek a pustulek.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absorpce adapalenu lidskou kůží je malá. V klinických studiích při měření s analytickou citlivostí 0,15 ng/ml nebyly nalezeny měřitelné plazmatické hladiny po chronické kutánní aplikaci 0,1% gelu na velké plochy aknózní pleti.

Distribuce

Po podání adapalenu značeného [14C] potkanům (i.v., i.p., p.o., lokálně), králíkům (i.v., p.o., lokálně), a psům (i.v., p.o.) byla detekována radioaktivita v různých tkáních, nejvyšší hladiny byly nalezeny v játrech, slezině, nadledvinách a ováriích.

Biotransformace

Metabolismus adapalenu u lidí nebyl zkoumán, u zvířat byl identifikován především jako O-demethylace, hydroxylace a konjugace.

Eliminace

Eliminace probíhá primárně žlučí.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích na zvířatech byla prokázána dobrá tolerance adapalenu při zevní (kutánní) aplikaci - 6 měsíců u králíků, 2 roky u myší. Hlavní příznaky toxicity adapalenu - syndrom hypervitaminózy A (rozpouštění kostí, zvýšení hladiny alkalické fosfatázy a lehká anemie) se projevily u všech testovaných zvířat po perorálním podávání. Velké perorální dávky adapalenu vyvolávají neurologické, kardiovaskulární a respirační obtíže u zvířat. Adapalen není mutagenní. Celoživotně byl podáván adapalen u myší kutánně v dávce 0,6; 2 a 6 mg/kg/den a také u potkaních samců, kteří dostávali perorálně 0,15; 0,5 a 1,5mg/kg/den. Pouze u dávky 1,5 mg/kg/den došlo ke statisticky významnému zvýšení výskytu benigního feochromocytomu dřeně nadledvin. Tyto nežádoucí účinky se nevyskytují při zevní (kutánní) aplikaci adapalenu.

Adapalen má teratogenní účinky při perorálním podání potkanům a králíkům. Při kožním podání dávek až 200x vyšších než je terapeutická dávka, kdy jsou plazmatické hladiny adapalenu nejméně 35 až 120x vyšší než plazmatické hladiny při terapeutickém používání, zvyšuje adapalen výskyt nadbytečných žeber u králíků, bez zvýšení výskytu velkých malformací.

Není známo, zda je adapalen vylučován do mléka zvířat. Ve studiích na potkanech se potomci kojení samicemi, s hladinou adapalenu nejméně 300x vyšší než jsou hladiny při klinickém používání, vyvíjeli normálně.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 940, propylenglykol, methylparaben, fenoxyethanol, poloxamer 182, hydroxid sodný, čištěná voda.

6.2.    Inkompatibility

Neznámy.

6.3.    Doba použitelnosti

2 roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Polyethylenová (PE) tuba s polypropylenovým (PP) uzávěrem.

Velikost balení 30 g.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Belupo s.r.o.

Cukrová 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO 46/428/11-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 29.6.2011 / 22.6.2016

10.    DATUM REVIZE TEXTU 22.6.2016

5/5