Příbalový Leták

Beclomet Nasal Aqua 100 Mcg

sp.zn.: sukls213589/2011

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Beclomet Nasal Aqua 100 pg nosní sprej, suspenze beclometasoni dipropionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Beclomet Nasal Aqua a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua používat

3.    Jak se Beclomet Nasal Aqua používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Beclomet Nasal Aqua uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Beclomet Nasal Aqua a k čemu se používá

Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na nosní sliznici snižují její zánět a otok.

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici) a dále k prevenci recidiv nosních polypů po jejich odstranění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Beclomet Nasal Aqua používat Nepoužívejte Beclomet Nasal Aqua

-    - jestliže jste alergický(á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Beclomet Nasal Aqua se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže máte infekci nebo ulceraci nosních cest

-    jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu

-    jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu

-    jestliže máte neléčenou mykotickou, bakteriální nebo systémovou virovou infekci

-    jestliže máte astma léčené steroidy

-    jestliže máte tuberkulózu

Další léčivé přípravky a Beclomet Nasal Aqua

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

O používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. Beclomet Nasal Aqua obsahuje benzalkonium-chlorid

Benzalkonium-chlorid obsažený v přípravku je dráždivý, může způsobit kožní reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek).

3. Jak se Beclomet Nasal Aqua používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Správné dávkování a délku léčby vždy určí lékař v závislosti na léčeném stavu. Vždy používejte Beclomet Nasal Aqua přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6 let jsou jeden až dva vstřiky (100 - 200 mikrogramů) do každého nosního průduchu jednou denně nebo jeden vstřik (100 mikrogramů) do každého nosního průduchu dvakrát denně (400 pg/den). Maximální denní dávka by neměla překročit čtyři vstřiky (400 mikrogramů).

Beclomet Nasal Aqua se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu alergické a vazomotorické rýmy. Je určený na pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě. Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.

Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny.

Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.

Návod na použití

Úvod:

1.    Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.

2.    Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem.

3.    Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky. Před první dávkou uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.

Použití:

1.    Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.

2.    Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.

3.    Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky.

4.    Vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky, jak vidíte na obrázku č.2, a druhou dírku si ucpěte mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.

5.    Vyndejte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy. Máte-li pocit že přípravek z nosu vytéká, jemně nosem vdechněte.

6.    Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.

7.    Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.

8.    Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.

Obrázek č. 1


Obrázek č. 2Obrázek č.3

Čištění:

1.    Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).

2.    Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.

3.    Důkladně vysušte.

4.    Po vysušení oba díly opět složte.

Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua, než jste měl(a)

Je důležité, abyste dodržoval(a) dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. Užívejte pouze takovou dávku, která Vám byla doporučena Vašim lékařem; užíváním vyšší nebo nižší než dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění.

Dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti nadledvin a snížit tak přirozenou produkci kortizonu.

Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než Vám byla doporučena a pociťujete nežádoucí účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua

Zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ dovolené nebo cestování.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.

Vzácně (u méně než jednoho pacienta z 1 000) může tento přípravek vyvolat pocit suchosti nebo podráždění v nose a krku, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice a perforaci (protržení) nazálního septa (membrána oddělující nosní dírky), krvácení z nosu a bolest hlavy.

Velmi vzácně (u méně než jednoho pacienta z 10 000) může tento přípravek vyvolat kataraktu (šedý zákal), alergické reakce včetně kožní vyrážky, kopřivky, svědění nebo zarudnutí kůže, otok obličeje rtů nebo krku, nebo dechovou tíseň a/nebo dušnost.

Ve velmi vzácných případech může léčba nazálními kortikosteroidy ovlivnit normální produkci steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Jedním ze vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto léčbu, by lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.

Informujte svého lékaře pokud:

-    cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)

-    máte oční problémy, které nejsou součástí Vašich obvyklých projevů senné rýmy zejména bolest nebo rozmazané vidění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Beclomet Nasal Aqua uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do" nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Beclomet Nasal Aqua obsahuje

-    Léčivou látkou je beclometasoni dipropionas, 1 dávka obsahuje 100 mikrogramů beclometasoni dipropionas

-    Pomocnými látkami jsou polysorbát 80, glukosa, disperzní celulosa RC 591, benzalkonium-chlorid, roztok hydroxidu sodného (1 mol/l) nebo roztok kyseliny chlorovodíkové (1 mol/l) (na úpravu pH) a čištěná voda.

Jak Beclomet Nasal Aqua vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.

Velikost balení: 23 ml, obsahuje 200 dávek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Orion Corporation

Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

28.5.2014

Stránka 5 z 5