Příbalový Leták

Baycox 25 Mg/Ml

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

balení 50 a 100 ml


Baycox 2,5 % (w/v) perorální roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5, ČR


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:


KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

241 06 Kiel

Německo


Damco Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 18

02-676 Varšava

Polsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Baycox 2,5 % (w/v) perorální roztok

Toltrazurilum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


1 ml čirého, bezbarvého až hnědého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum 25 mg


4. INDIKACE


Léčba kokcidiosy u kura domácího (E.acervulina, E.brunetti, E.maxima, E.necatrix, E.tenella) a krůt (E.adenoides, E.meleagrimitis


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u nosnic a u kuřic starších 16 týdnů.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kur domácí-brojleři, krůty


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Obecně 7 mg účinné látky/ 1 kg ž.hm. / 1 den, t.j. 28 ml přípravku na 100 kg ž. hm. hejna. Podává se 2 dny po sobě v pitné vodě.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Neuvádí se.


10. OCHRANNÁ LHŮTA:


Maso brojlerů, krůt 16 dnů.

Nepoužívat u nosnic jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Baycox je zásaditý roztok.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se alespoň z gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky nebo očí přípravkem, opláchněte exponované místo proudem vody.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Říjen 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikosti balení

50 ml

100 ml

1 litr

5 litrů

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5, ČR

Tel: +420 266 101 471