Příbalový Leták

Batrafen Roztok

sp.zn.sukls45841/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Batrafen roztok 10 mg/ml kožní roztok

ciclopiroxum olaminum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Batrafen roztok a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Batrafen roztok používat

3.    Jak se přípravek Batrafen roztok používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Batrafen roztok uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Batrafen roztok a k čemu se používá

Přípravek Batrafen roztok je přípravek proti plísňovým onemocněním, který se vyznačuje širokým spektrem účinku a velkou schopností průniku do kůže a nehtů. Ciklopirox-olamin obsažený v přípravku Batrafen roztok má ničící účinek na dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné houby.

Přípravek Batrafen roztok je vhodný pro léčbu všech plísňových infekcí kůže.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Batrafen roztok používat Nepoužívejte přípravek Batrafen roztok

-    Jestliže jste alergický(á) na ciklopirox-olamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    Přípravek nesmí být použit do oka.

Upozornění a opatření

V těhotenství, u novorozenců a dětí do 6 let smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Dosud nebyly popsány žádné interakce.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství smí být tento přípravek podán pouze v naléhavých případech.

3. Jak se přípravek Batrafen roztok používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte přípravek Batrafen roztok na postižené místo dvakrát denně a lehce vetřete do kůže. V léčbě pokračujte až do vymizení příznaků (obvykle 2 týdny). Aby se zabránilo návratu infekce, doporučuje se pokračovat v léčbě ještě jeden nebo dva týdny po vymizení příznaků.

Přípravek nesmí být použit do oka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Batrafen roztok

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech může dojít k přechodné místní reakci, tzn. svědění nebo pocit pálení kůže. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak přípravek Batrafen roztok uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Batrafen roztok obsahuje

-    Léčivou látkou je ciclopiroxum olaminum, 10 mg v 1 ml roztoku.

-    Pomocnými látkami jsou makrogol 400, isopropylalkohol, čištěná voda.

Jak přípravek Batrafen roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý, téměř bezbarvý až slabě nažloutlý roztok v plastové lahvičce s kapacím zařízením se šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 10 ml nebo 20 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika Výrobce:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.4.2015

3