Příbalový Leták

Bactroban

sp.zn.sukls66153/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

BACTROBAN

20 mg/g mast mupirocinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Bactroban a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban používat

3.    Jak se přípravek Bactroban používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Bactroban uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Bactroban a k čemu se používá

Bactroban je antibiotikum.

Používá se k prevenci nebo léčbě kožních infekcí způsobených bakteriemi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bactroban používat Nepoužívejte přípravek Bactroban

-    jestliže jste alergický(á) na mupirocin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

^ Pokud si myslíte, že se Vás výše uvedené týká, nepoužívejte přípravek Bactroban bez porady se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Jako u jiných antibakteriálních látek může dlouhodobé používání vyústit v přerůstání odolných mikroorganismů.

Přípravek Bactroban může způsobovat podráždění kůže a alergické reakce. Věnujte pozornost odstavci Čemu musíte věnovat pozornost v bodě 4.

Přípravek Bactroban není vhodný pro:

-    oční použití;

-    použití na nosní sliznici;

-    použití na kůži v blízkosti kanyl (trubiček zavedených do Vašeho těla za účelem dodání nebo

Před použitím přípravku Bactroban se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

^ Vyvarujte se kontaktu masti s očima. Při náhodném vniknutí masti do oka oko důkladně vymyjte vodou.

Ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Bactroban, způsobit zánět tlustého střeva způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a horečku

(pseudomembranózní kolitida).

^ Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, oznamte to co nejdříve svému lékaři.

Přípravek Bactroban obsahuje makrogol 400 a 3350 (polyethylenglykolový masťový základ), který může ve větším množství poškozovat ledviny. Vyvarujte se nanášení přípravku Bactroban na větší plochy poškozené pokožky nebo na otevřené rány, obzvláště máte-li problémy s ledvinami.

Další léčivé přípravky a přípravek Bactroban

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat.

Těhotenství a kojení

Existují pouze omezené informace o bezpečnosti přípravku Bactroban při používání u těhotných žen. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Není známo, zda se složky přípravku Bactroban nevylučují do mateřského mléka. Pokud kojíte, musíte se poradit se svým lékařem dříve, než začnete používat přípravek Bactroban.

Pokud používáte přípravek Bactroban k ošetření popraskané bradavky, umyjte ji pečlivě před tím, než budete kojit své dítě. První střiky mléka z ošetřovaného prsu odstříkněte a dítěti nepodávejte. Teprve poté můžete kojit.

3. Jak se přípravek Bactroban používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Před aplikací přípravku Bactroban si umyjte ruce.

•    Kouskem čisté vaty nebo tamponem naneste malé množství přípravku Bactroban na postižené místo.

•    Po aplikaci masti můžete léčené místo překrýt sterilním obvazem nebo gázou, pokud Vám lékař neřekl, že máte ponechat pokožku odkrytou.

•    Používejte přípravek Bactroban 2krát nebo 3krát denně po dobu nejvýše 10 dní.

   Nekombinujte přípravek Bactroban s jinými tělovými mléky, krémy nebo mastmi. To by

mohlo naředit přípravek Bactroban a ovlivnit Vaši léčbu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Bactroban, než jste měl(a)

Pečlivě setřete přebytečné množství masti. Problémy v důsledku předávkování tímto léčivým přípravkem jsou nepravděpodobné.

Pokud jste náhodou spolkl(a) přípravek Bactroban, zeptejte se na radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bactroban

Aplikujte přípravek Bactroban hned, jak si vzpomenete, a další dávku použijte v obvyklém čase. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Bactroban

Je důležité, abyste absolvoval(a) celý léčebný cyklus přípravkem Bactroban. Nepřestávejte přípravek používat bez porady s lékařem, Vaše příznaky mohou odeznít dříve, než bude infekce zcela vyléčena.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Čemu musíte věnovat pozornost

Závažné alergické reakce

U osob používajících přípravek Bactroban jsou velmi vzácné. Mezi tyto příznaky patří:

•    svědivá vyrážka;

•    otoky vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústech, což způsobuje potíže při dýchání;

•    kolaps nebo ztráta vědomí.

^ Pokud u Vás objeví některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. Přestaňte přípravek Bactroban používat.

Přípravek Bactroban může způsobit podráždění kůže.

^ Pokud se u Vás objeví podráždění kůže, přestaňte přípravek Bactroban používat. Setřete všechnu mast a co nejdříve informujte svého lékaře.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů:

•    pálení v místě, kde se mast používá.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:

•    svědění, zarudnutí, pálení a/nebo suchost kůže v místě použití masti.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 10 000 pacientů:

•    alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bactroban uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po ukončení léčby veškerou zbylou mast zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Bactroban obsahuje

Léčivou látkou je mupirocinum. Jeden gram masti obsahuje mupirocinum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou makrogol 400 a makrogol 3350 (polyethylenglykolový masťový základ).

Jak přípravek Bactroban vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bactroban je téměř bílá průsvitná homogenní mast.

Jedno balení obsahuje 15 g masti v hliníkové tubě se šroubovacím plastovým uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

SmithKline Beecham Limited,

980 Great West Road,

Brentford, Middlesex,

Velká Británie.

Výrobce

Glaxo Operations UK Limited. (obchodní název Glaxo Wellcome Operations),

Harmire Road,

Barnard Castle, Durham,

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.7.2015