Příbalový Leták

Baclofen-Polpharma 25 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BACLOFEN - Polpharma 25 mg

baclofenum

tablety


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje baclofenum 25 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktózy (50 mg v 1 tabletě).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


50 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. {piktogram výstražné znamení}


8. POUŽITELNOST


EXP (datum vyražené/vytištěné na obalu)


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené původní lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

ul. Pelplinska 19

83-200 Starogard Gdanski

Polsko

/ochr. známka/ POLPHARMA SA

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 63/102/81 -B/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

(číslo vyražené/vytištěné na obalu)

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

baclofen-polpharma 25 mg

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


BACLOFEN - Polpharma 25 mg

baclofenum

tablety

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3.

POUŽITELNOST

EXP (datum vyražené/vytištěné na obalu)

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

(Číslo vyražené/vytištěné na obalu)

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 tablet

6. JINÉ


Přípravek může ovlivnit pozornost nutnou k řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. (piktogram výstražné znamení}

/ochr. známka/ POLPHARMA