Příbalový Leták

Azyter 15 Mg/G

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal azithromycinum dihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Azithromycinum dihydricum

1 g roztoku obsahuje azithromycinum dihydricum 15 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Střední nasycené triacylglyceroly


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, roztok

Jednodávkový obal s obsahem 0,25 g; krabička se šesti jednodávkovými obaly.


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:

Po otevření jednodávkového obalu: ihned spotřebujte.

Otevřený jednodávkový obal ihned po použití zlikvidujte. Neuchovávejte jej pro následné použití.


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Uchovávejte jednodávkové obaly v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LABORATOIRES THEA 12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 FRANCIE


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


64/275/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot :


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


azyter


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH SÁČEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal azithromycinum dihydricum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LABORATOIRES THEA


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


Oční podání.

6 x 0,25 g


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Jednodávkový obal_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Azyter 15 mg/g

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

3.    POUŽITELNOST_

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

0,25 g

6.    JINÉ