Příbalový Leták

Azitrox 500

sp.zn.: sukls25052/2011, sukls25147/2011

a k sp.zn.: sukls214811/2011, sukls214818/2011, sukls52886/2013, sukls52887/2013, sukls102492/2013, sukls102493/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AZITROX 250 AZITROX 500

Potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Azitrox 250: Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum dihydricum 262 mg, což odpovídá azithromycinum 250 mg.

Azitrox 500: Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum dihydricum 524 mg, což odpovídá azithromycinum 500 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta Popis přípravku:

Azitrox 250: bílé až téměř bílé potahované tablety čočkovitého tvaru. Azitrox 500: bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Azitrox je indikován na léčbu následujících infekcí, které jsou vyvolány jedním nebo více citlivými mikroorganismy (viz bod 5.1):

•    Infekce horních cest dýchacích: bakteriální faryngitida, tonsilitida, sinusitida, otitis media.

•    Infekce dolních cest dýchacích: bakteriální bronchitida a akutní exacerbace chronické bronchitidy, komunitní pneumonie.

•    Infekce kůže a měkkých tkání: erythema chronicum migrans (I. stadium Lymeské boreliózy), erysipel, impetigo a sekundární pyodermie.

•    Pohlavně přenosná onemocnění, nekomplikované genitální infekce vyvolané původcem Chlamydia trachomatis (uretritida, cervicitida).

V úvahu má být vzato oficiální doporučení týkající se vhodného používání antibakteriálních léků.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg

U infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (s výjimkou erythema chronicum migrans) se podává 500 mg jednou denně po dobu tří dnů (celková dávka azithromycinu je 1500 mg).

Erythema chronicum migrans (1. stadium Lymeské boreliózy): první den 1000 mg (dvě 500 mg tablety v jednotlivé dávce), 2.-5. den po 500 mg (1 tableta 500 mg). Celková dávka azithromycinu je 3000 mg.

Při léčení nekomplikované genitální infekce vyvolané původcem Chlamydia trachomatis je dávka 1000 mg podávána v jedné perorální dávce.

Děti s tělesnou hmotností do 45 kg

Tablety přípravku Azitrox lze podávat pouze dětem s tělesnou hmotností nad 45 kg, u nichž se používá normální dávka pro dospělé. Dětem s hmotností nižší než 45 kg lze podávat jiné lékové formy azithromycinu, např. suspenze.

Starší pacienti

U starších pacientů se používá stejná dávka jako u dospělých. Jelikož u starších pacientů mohou probíhat proarytmické stavy, je doporučena zvýšená opatrnost kvůli riziku rozvoje srdeční arytmie a torsades de pointes (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou ledvin

U pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin (clearance kreatininu > 40 ml/min) není nutná úprava dávky. Nebyly provedeny studie u pacientů s clearance kreatininu < 40 ml/min. Proto je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu těmto pacientům.

Pacienti s poruchou jater

Protože je azithromycin metabolizován játry a vylučován žlučí, lék by neměl být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním. Nebyly provedeny studie týkající se léčby těchto pacientů azithromycinem.

Postup v případě vynechání dávky

Vynechanou dávku je nutno vzít co nejdříve a následující dávky ve 24 hodinovém intervalu.

Způsob podání

Azitrox tablety se polykají celé, mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla.

4.3    Kontraindikace

Azitrox je kontraindikován u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na azithromycin, erythromycin či jiná makrolidová nebo ketolidová antibiotika nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alergické reakce

Tak jako po podání erythromycinu a jiných makrolidů byly v ojedinělých případech hlášeny závažné alergické reakce, jako angioneurotický edém a anafylaxe (vzácně fatální). Některé z těchto reakcí přivodily opakující se symptomy a vyžadovaly delší pozorování a léčbu.

Porucha funkcí jater

Protože jsou játra hlavní cestou vylučování azithromycinu, má být azithromycin podáván s opatrností pacientům se závažným jaterním onemocněním. Při podávání azithromycinu byly zaznamenány případy fulminantní hepatitidy potencionálně vedoucí k život ohrožujícímu jaternímu selhání (viz bod 4.8). Někteří z pacientů mohli již dříve trpět poruchou jater nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léčivé přípravky.

V případě, že se objeví známky a příznaky jaterní dysfunkce, jako je rychle se rozvíjející astenie spojená se žloutenkou, tmavá moč, sklon ke krvácení nebo hepatická encefalopatie, mají být provedeny funkční jaterní testy. Pokud se objeví známky jaterní dysfunkce, léčba azithromycinem musí být ukončena.

Námelové alkaloidy

U pacientů, kterým jsou podávány námelové alkaloidy, dochází k urychlení vzniku ergotismu způsobeného současným podáváním některých makrolidových antibiotik. Nejsou zaznamenány žádné údaje o možnosti vzájemného působení námelových alkaloidů a azithromycinu. Vzhledem k teoretické možnosti ergotismu však azithromycin a námelové alkaloidy nemají být podávány současně.

Streptokokové infekce

Penicilin je obvykle prvním lékem volby v léčbě faryngitidy/tonsilitidy vyvolané infekcí Streptococcuspyogenes a také v profylaxi akutní revmatické horečky. Azithromycin je všeobecně účinný proti streptokokům v orofaryngu, ale nejsou dostupná data, která by demonstrovala účinnost azithromycinu v prevenci revmatické horečky.

Superinfekce

Jako u jiných antibakteriálních léků se doporučuje sledovat, zda se neobjeví známky superinfekce mikroorganizmy, na něž přípravek neúčinkuje (např. mykotické infekce).

Při užívání téměř všech antibakteriálních přípravků, včetně azithromycinu, byl popsán průjem související s bakterií Clostridium difficile (CDAD), který může mít různě silné projevy od lehkého průjmu až po fatální kolitidu. Léčba antibakteriálními přípravky mění běžnou flóru tlustého střeva, což vede k přemnožení C. difficile.

C. difficile produkuje toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny C. difficile produkující hypertoxin zvyšují morbiditu a mortalitu pacientů, protože mohou být odolné vůči antimikrobiální léčbě a mohou si vyžádat až kolektomii. CDAD je třeba vzít v úvahu u všech pacientů, kteří se k lékaři dostaví s průjmem po užívání antibiotik. Je nutné pečlivě vést lékařské záznamy o antimikrobiální léčbě, protože komplikace spojené s CDAD se mohou projevit i více než dva měsíce po terapii.

Porucha funkce ledvin

Azitrox má být podáván s opatrností pacientům s clearance kreatininu < 40 ml/min (viz bod 4.2). U pacientů se závažným poškozením ledvin (GFR < 10 ml/min) bylo pozorováno zvýšení systémové expozice azithromycinu až o 33 %.

Prodloužení srdeční repolarizace a QT intervalu

Prodloužená srdeční repolarizace a QT interval, zvyšující riziko vzniku srdeční arytmie a torsades de pointes, byly pozorovány při léčbě makrolidy včetně azithromycinu (viz bod 4.8). Následující situace mohou vést k zvýšenému riziku ventrikulárních arytmií (včetně torsades de pointes), které mohou vést až k srdeční zástavě, proto má být azithromycin užíván s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem prodloužení srdeční repolarizace (hlavně ženy a starší pacienti), např. u pacientů:

-    s kongenitální nebo zaznamenanou prolongací QT intervalu;

-    kteří v současnosti podstupují léčbu jinými léčivými látkami, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, např. antiarytmika třídy IA (chinidin a prokainamid) a třídy III (dofetilid, amiodaron a sotalol), cisaprid a terfenadin, antipsychotika (např. pimozid), antidepresiva (např. citalopram) a fluorochinolony (např. moxifloxacin a levofloxacin);

-    s narušenou rovnováhou elektrolytů, zejména v případě hypokalemie a hypomagnesemie;

-    s klinicky relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo závažnou srdeční nedostatečností.

Myasthenia gravis

U pacientů prodělávajících léčbu azithromycinem byly popsány exacerbace symptomů myasthenia gravis a nový výskyt myasthenického syndromu (viz bod 4.8).

Bezpečnost a účinnost pro prevenci nebo léčbu infekcí způsobených komplexem Mycobacterium avium u dětí nebyla stanovena.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu pacientům léčeným jinými léky, které mohou prodlužovat QT interval (viz bod 4.4).

Antacida

Při studování účinku současně podávaných antacid na farmakokinetiku azithromycinu nebyly celkově pozorovány změny v biologické dostupnosti, ačkoliv vrcholové koncentrace azithromycinu měřené v plazmě poklesly přibližně o 25 %. Pacienti léčení jak azithromycinem, tak antacidy, nemají užívat tyto léky ve stejnou dobu. Současné podávání azithromycinu, granulí s prodlouženým uvolňováním pro perorální suspenzi, s jednou 20 ml dávkou hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého nemělo vliv na rychlost a rozsah absorpce azithromycinu. Azithromycin má být podáván nejméně 1 hodinu před a 2 hodiny po podání antacida.

Cetirizin

U zdravých dobrovolníků nezpůsobila současná pětidenní léčba azithromycinem a 20 mg cetirizinu v ustáleném stavu žádnou farmakokinetickou interakci a nedošlo k výrazným změnám QT intervalu.

Didanosin (dideoxyinosin)

Současné podávání denní dávky 1200 mg azithromycinu s 400 mg didanosinu u 6 HIV pozitivních osob se ve srovnání s placebem neprojevilo účinkem na farmakokinetiku didanosinu v ustáleném stavu.

Digoxin (Substráty P-glykoproteinu)

Současné podávání makrolidových antibiotik včetně azithromycinu se substráty P glykoproteinu jako např. digoxin může mít za následek zvýšené sérové hladiny substrátu P-gykoproteinu. Proto pokud jsou azithromycin a substrát P-glykoproteinu, např. digoxin podávány současně, musí být brána v úvahu možnost zvýšených sérových koncentrací substrátu.

Zidovudin

Jednotlivé dávky 1000 mg azithromycinu nebo vícenásobné dávky 1200 mg nebo 600 mg azithromycinu měly malý vliv na plazmatickou farmakokinetiku nebo urinární exkreci zidovudinu nebo jeho glukuronidového metabolitu. Podávání azithromycinu ale zvyšuje koncentrace fosforylovaného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu v periferních mononukleárních buňkách. Klinická signifikance těchto nálezů je nejasná, ale může být přínosem pro pacienty.

Azithromycin nevykazuje výrazné vzájemné působení na jaterní systém cytochromu P450. Předpokládá se, že u azithromycinu neprobíhají farmakokinetické interakce léčiv, které byly pozorovány u erythromycinu a jiných makrolidů. Indukce nebo inaktivace jaterního cytochromu P450 prostřednictvím komplexu metabolitů cytochromu se u azithromycinu nevyskytuje.

Námelové alkaloidy

Kvůli teoretické možnosti ergotismu, není doporučováno současné podávání azithromycinu a námelových alkaloidů (viz bod 4.4).

U azithromycinu a níže uvedených léčiv, o kterých je známo, že u nich probíhá výrazný metabolismus zprostředkovaný cytochromem P450, byly provedeny farmakokinetické studie.

Atorvastatin

Současné podávání atorvastatinu (10 mg denně) a azithromycinu (500 mg denně) nezpůsobilo změnu koncentrací atorvastatinu v plazmě (na základě testu inhibice HMG CoA-reduktázy). Nicméně byly hlášeny postmarketingové případy rhabdomyolýzy u pacientů užívajících azithromycin spolu se statiny.

Karbamazepin

Ve farmakokinetické interakční studii vedené se zdravými dobrovolníky neměl azithromycin signifikantní účinek na plazmatické hladiny karbamazepinu nebo jeho aktivního metabolitu.

Cimetidin

Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky jedné dávky cimetidinu podané 2 hodiny před azithromycinem na farmakokinetiku azithromycinu nebyly pozorovány žádné změny farmakokinetiky azithromycinu.

Perorální antikoagulancia kumarinového typu

Ve farmakokinetické interakční studii nezměnil azithromycin antikoagulační účinek jedné dávky 15 mg warfarinu podané zdravým dobrovolníkům. V období po uvedení přípravku na trh se objevily zprávy o potencovaném antikoagulačním účinku následně po současném podání azithromycinu a perorálních antikoagulancií kumarinového typu. Nebyla sice prokázána kauzalita, má se však dbát na frekvenci sledování protrombinového času, užívají-li azithromycin pacienti, jimž jsou podávána kumarinová perorální antikoagulancia.

Cyklosporin

Ve farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky, jimž byla podávána perorální dávka azithromycinu 500 mg denně po dobu 3 dnů a následně byla podána jedna perorální dávka cyklosporinu 10 mg/kg, bylo zjištěno, že výsledná hladina cyklosporinu Cmax a AUC0-5 byla výrazně zvýšena. Při zvažování současného podávání těchto léků se tedy má postupovat velmi opatrně. Je-li současné podávání těchto léků nezbytné, musí se sledovat hladina cyklosporinu a odpovídajícím způsobem upravit dávka.

Efavirenz

Současné podávání jedné dávky 600 mg azithromycinu a 400 mg efavirenzu denně po dobu 7 dnů nemělo za následek žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Flukonazol

Současné podávání jedné dávky 1200 mg azithromycinu nezměnilo farmakokinetiku jedné dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozice a poločas azithromycinu nebyly současným podáním flukonazolu změněny, byl však pozorován klinicky nevýznamný pokles Cmax (18 %) azithromycinu.

Indinavir

Současné podávání jedné dávky 1200 mg azithromycinu nemělo statisticky významný účinek na farmakokinetiku indinaviru, který byl podáván v dávce 800 mg třikrát denně po dobu 5 dnů.

Methylprednisolon

Ve farmakokinetické interakční studii vedené se zdravými dobrovolníky neovlivňoval azithromycin signifikantně farmakokinetiku methylprednisolonu.

Midazolam

U zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání dávky 500 mg azithromycinu denně po dobu 3 dnů za následek klinicky významné změny farmakokinetiky a farmakodynamiky jedné dávky 15 mg midazolamu.

Nelfinavir

Současné podávání azithromycinu (1200 mg) a nelfinaviru v ustáleném stavu (750 mg 3x denně) mělo za následek zvýšení koncentrací azithromycinu. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné nežádoucí účinky a není třeba upravovat dávku.

Rifabutin

Současné podávání azithromycinu s rifabutinem neovlivnilo sérové koncentrace žádného z léků.

U subjektů užívajících současně azithromycin a rifabutin byla pozorována neutropenie. Přestože byla neutropenie spojována s užíváním rifabutinu, kauzální souvislost se současným podáváním s azithromycinem nebyla prokázána (viz bod 4.8).

Sildenafil

U normálních zdravých dobrovolníků mužského pohlaví nebyl prokázán účinek azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC a Cmax sildenafilu ani jeho hlavního cirkulujícího metabolitu.

Terfenadin

Během farmakokinetických studií nebyl pozorován žádný důkaz interakcí mezi azithromycinem a terfenadinem. Ve vzácných případech bylo hlášeno, že riziko takových interakcí nelze zcela vyloučit, avšak specifický důkaz, že k takové interakci došlo, neexistuje.

Theofylin

Neexistuje důkaz klinicky významné farmakokinetické interakce při současném podání azithromycinu a theofylinu zdravým dobrovolníkům.

Triazolam

U 14 zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání 500 mg azithromycinu 1. den a 250 mg 2. den a dávky 0,125 mg triazolamu 2. den významný účinek na žádné farmakokinetické parametry triazolamu ve srovnání s triazolamem a placebem.

Trimethoprim/sulfamethoxazol

Současné podávání trimethoprimu/sulfamethoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu 7 dnů a 1200 mg azithromycinu 7. den nemělo významný účinek na maximální koncentrace, celkovou expozici ani na vylučování močí, a to jak u trimethoprimu, tak sulfamethoxazolu. Sérové koncentrace azithromycinu byly podobné jako u jiných studií.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici adekvátní data z použití azithromycinu u těhotných žen. Ve studiích reprodukční toxicity u zvířat se prokázalo, že azithromycin prochází placentou, ale nebyly pozorovány teratogenní efekty. Bezpečnost azithromycinu pro užití během těhotenství nebyla potrvzena. Proto by měl být azithromycin během těhotenství podáván pouze pokud přínosy převažují rizika.

Kojení

Byl hlášen přestup azithromycinu do lidského mateřského mléka, ale nejsou k dispozici adekvátní a náležitě kontrolované klinické studie u kojících žen, které by charakterizovaly farmakokinetiku exkrece azithromycinu do lidského mateřského mléka.

Fertilita

Ve fertilitních studiích provedených na potkanech byla zaznamenána snížená četnost březosti po podání azithromycinu. Relevance tohoto zjištění pro lidi není známa.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebylo prokázáno, že by azithromycin ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

V tabulce jsou podle tříd orgánových systémů a četnosti uvedeny nežádoucí reakce zjištěné v rámci klinických zkoušek a kontrol po uvedení výrobku na trh.

Skupiny podle četnosti jsou definovány pomocí této konvence: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Nežádoucí účinky možná nebo pravděpodobně související s užíváním azithromycinu na základě zkušeností z klinických studií a postmarketingového sledování:

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Méně časté

Kandidóza, vaginální infekce, pneumonie, mykotická infekce, bakteriální infekce, faryngitida, gastroenteritida, respirační onemocnění, rinitida, orální kandidóza

Není známo

Pseudomembranózní kolitida (viz bod 4.4)

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Leukopenie, neutropenie, eosinofilia

Není známo

Trombocytopenie, hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Angioedém, hypersenzitivita

Není známo

Anafylaktická reakce (viz bod 4.4)

Poruchy metabolismu a

výživy

Méně časté

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nervozita, insomnie

Vzácné

Agitovanost

Není známo

Agresivita, úzkost, delirium, halucinace

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy

Méně časté

Somnolence, závratě, parestézie, dysgeuzie

Není známo

Hypestézie, synkopa, konvulze, psychomotorická hyperaktivita, anosmie, ageuzie, parosmie, myasthenia gravis (viz bod 4.4)

Poruchy oka

Časté

Poškození zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Onemocnění ucha, vertigo

Není známo

Poškození sluchu zahrnující hluchotu a/nebo tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Palpitace

Není známo

Torsades de pointes (viz bod 4.4), arytmie (viz bod 4.4) zahrnující ventrikulární tachykardie, prodloužení intervalu QT na

elektrokardiogramu (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Méně časté

Návaly horka

Není známo

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Dyspnoe, epistaxe

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Průjem

Časté

Zvracení, bolest břicha, nauzea

Méně časté

Gastritida, zácpa, flatulence, dyspepsie, dysfagie, břišní distenze, sucho v ústech, říhání, vřed úst, hypersekrece slin

Není známo

Pankreatitida, změna barvy jazyka

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Abnormální funkce jater, cholestatická žloutenka

Není známo

Selhání jater (které vzácně vedlo k úmrtí) (viz bod 4.4), fulminantní hepatitida, nekróza jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, pruritus, kopřivka, dermatitida, suchá kůže, hyperhidróza

Vzácné

Fotosenzitivní reakce

Není známo

Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme,

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Osteoartróza, myalgie, bolest zad, bolest krku

Není známo

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Dysurie, renální bolest

Není známo

Akutní selhání ledvin, intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Metroragie, testikulární porucha

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Bolest na hrudi, otoky, malátnost, astenie, únava, edém tváře, pyrexie, periferní edém

Vyšetření

Časté

Snížení počtu lymfocytů, zvýšení počtu eozinofilů, snížení hladiny bikarbonátů v krvi, zvýšení počtu bazofilů, monocytů a neutrofilů

Méně časté

Zvýšení hladiny aspartátaminotransferázy, alaninaminotransferázy, bilirubinu, dusíku močoviny (BUN) a kreatininu v krvi, abnormální hladina draslíku v krvi, zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení hladiny chloridů, zvýšení glykemie, zvýšení počtu trombocytů, snížení hematokritu, zvýšení bikarbonátu, abnormální natremie

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Méně časté

Komplikace po výkonu

Nežádoucí účinky možná nebo pravděpodobně související s Mycobacterium Avium Complex profylaxí a léčbou na základě zkušeností z klinických studií a post-marketingového sledování. Tyto nežádoucí účinky se liší od těch, které byly hlášeny u formulací s okamžitým nebo prodlouženým účinkem a to buď v typu reakce, nebo ve frekvenci:

MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy metabolismu a

výživy

Časté

Anorexie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, závratě, parestézie, dysgeuzie

Méně časté

Hypestézie

Poruchy oka

Časté

Poškození zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Hluchota

Méně časté

Poškození sluchu, tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Palpitace

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Průjem, bolest břicha, nauzea, flatulence, břišní diskomfort, řídká stolice

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka, pruritus,

Méně časté

Fotosenzitivní reakce, Stevens-Johnsonův syndrom

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Artralgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Únava

Méně časté

Malátnost, astenie

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9    Předávkování

Nežádoucí účinky, které je možno pozorovat po podání dávek překračujících dávky doporučené, byly podobné těm, které se vyskytují po běžných dávkách. Typické příznaky předávkování makrolidovými antibiotiky zahrnují přechodnou ztrátou sluchu, silnou nauzeu, zvracení a průjem. V případě předávkování je indikováno podávání živočišného uhlí, obecná symptomatická léčba a podpůrná opatření podle potřeby.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: makrolidová antibiotika

ATC kód: J01FA10

Mechanismus účinku:

Azithromycin je makrolidové antibiotikum patřící do skupiny azalidů. Molekula je sestavena přidáním atomu dusíku k laktonovému kruhu erythromycinu A. Chemický název azithromycinu je 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekulová hmotnost je 749,0.

Mechanismus účinku azithromycinu je založen na supresi syntézy bakteriální bílkoviny prostřednictvím vazby na ribosomovou podjednotku 50S a inhibici translokace peptidů.

Mechanismus rezistence:

Rezistence na azithromycin může být základní nebo získaná. Jsou tři základní mechanismy rezistence bakterií: alterace cílového místa, alterace transportu antibiotika a modifikace antibiotika.

U kmenů Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytický streptococcus skupiny A, Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus, včetně na methicillin rezistentní S. aureus (MRSA) existuje kompletní cross-rezistence na erythromycin, azithromycin, jiné makrolidy a linkosamidy.

Limitní hodnoty

Klinické limitní hodnoty MIC podle Evropského výboru pro testování antimikrobiální citlivosti EUCAST (verze 3.1, 2013):

Patogen

Limitní hodnoty podle druhů (S < / R >)*

Malá odolnost

Rezistence

Staphylococcus

< 1 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

< 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae

< 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Haemophilus influenzae2

< 0,12 mg/l

> 4 mg/l

Moraxella catarrhalis

< 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

< 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

1Ke stanovení odolnosti uvedených bakterií vůči jiným makrolidům (azithromycinu, klarithromycinu a roxithromycinu) lze použít erythromycin. Makrolidy podávané intravenózně jsou aktivní vůči Legionellapneumophila (erythromycin MIC < 1 mg/l u „divokých“ izolátů). Makrolidy se používají při léčbě infekcí způsobených Campylobacter jejuni (erythromycin MIC < 4 mg/l u „divokých“ izolátů). Azithromycin se používá při léčbě infekcí S. typhi (MIC < 16 mg/l u „divokých“ izolátů) a Shigella spp.

2Korelace mezi MIC makrolidů H. influenzae a klinickými výsledky je slabá. Limitní hodnoty pro makrolidy a související antibiotika byly proto stanoveny tak, že „divoký“ typ H. influenzae je zařazen do střední kategorie.

Citlivost

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může lišit geograficky a časem a je potřebná místní informace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, měla by být vyžadována rada experta, jestliže je lokální prevalence rezistence taková, že prospěšnost léku je přinejmenším u některých typů infekcí nejistá.

Antibakteriální spektrum azithromycinu:

Druhy běžně citlivé_

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus Citlivý na methicilin Streptococcus pneumoniae Citlivý na penicilin


Streptococcus pyogenes_

Aerobní gramnegativní mikroorganismy_

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfuenzae_

Legionella pneumophila_

Moraxella catarrhalis_

Pasteurella multocida_

Anaerobní mikroorganismy_

Clostridium perfringens_

Fusobacterium spp._

Prevotella spp._

Porphyriomonas spp._

Další mikroorganismy_

Chlamydia trachomatis_

Druhy, pro které může být problémem získaná rezistence_

Aerobní grampozitivní mikroorganismy_

Streptococcus pneumoniae Intermediámí rezistence na penicilín Rezistentní na penicilín

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V    testech na zvířatech, kdy byly podávány dávky 40x vyšší než klinické terapeutické dávky, vyvolal azithromycin reverzibilní fosfolipidózu, ale jako obvykle, v souvislosti s ní nebyly pozorovány žádné toxikologické následky. Nebylo zjištěno, že by azithromycin, je-li podáván v souladu s doporučeními, vyvolal u pacientů toxické reakce.

Reprodukční toxicita

Ve studiích se zvířaty, kde byl sledován embryotoxický účinek látky, nebyl u myší a potkanů sledován žádný teratogenní efekt. U potkanů azithromycin podávaný v dávkách 100 a 200 mg/kg tělesné hmotnost/den vedl k mírné retardaci fetální osifikace a těhotenského nárůstu hmotnosti. V peri-a postnatálních studiích byla pozorována u potkanů mírná retardace po léčbě azithromycinem dávkou 50 mg/kg/den a vyšší.

Karcinogenní potenciál

Protože je azithromycin určen pouze pro krátkodobou léčbu, nebyly provedeny dlouhodobé studie se zvířaty, které by vyhodnotily karcinogenní potenciál. Nebyly nalezeny žádné známky naznačující karcinogenní aktivitu.

Mutagenní potenciál

V    modelech in vivo a in vitro testů nebyly známky možných genetických a chromosomálních mutací.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

předbobtnalý kukuřičný škrob sodná sůl kroskarmelosy hydrogenfosforečnan vápenatý magnesium-stearát natrium-lauryl-sulfát

Potahová vrstva tablety: hypromelosa 2910/5 oxid titaničitý makrogol 6000 mastek

simetikonová emulze SE 4 polysorbát 80

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Čirý bezbarvý PVC/Al blistr, krabička.

Obsah balení:

Azitrox 250: 3 a 6 potahovaných tablet

Azitrox 500: 3 potahované tablety

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Azitrox 250: 15/272/01-C Azitrox 500: 15/273/01-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8.8.2001

Datum posledního prodloužení registrace: 11.9.2013

10.    DATUM REVIZE TEXTU

11.9.2013

13/13