Příbalový Leták

Azitromycin Sandoz 250 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička pro PVC/PVdC/Al blistr_

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Azitromycin Sandoz 250 mg potahované tablety

azithromycinum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje azithromycinum 250 mg (ve formě azithromycinum monohydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sojový lecithin.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4 potahované tablety 6 potahovaných tablet 12 potahovaných tablet 24 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. číslo: 15/290/06-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU


azitromycin sandoz 250 mg


PVC/PVdC/Al blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Azitromycin Sandoz 250 mg potahované tablety

azithromycinum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

"5    JINÉ