Příbalový Leták

Azithromycin Actavis 500 Mg

Sp. zn. sukls5718/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Azithromycin Actavis 500 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum 500 mg (ve formě azithromycinum dihydricum).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje laktosu 120 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Bílá až téměř bílá, oválná, bikonvexní tableta o rozměrech 9, 7 x 17,9 mm, označená „500“ na jedné straně a bez označení na straně druhé.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Azithromycin je indikován k léčbě následujících bakteriálních infekcí vyvolaných mikroorganizmy citlivými na azithromycin (viz body 4.4 a 5.1):

-    akutní bakteriální sinusitida (adekvátně diagnostikovaná)

-    akutní bakteriální otitis media (adekvátně diagnostikovaná)

-    faryngitida, tonzilitida

-    akutní exacerbace chronické    bronchitidy    (adekvátně diagnostikovaná)

-    mírná až středně těžká komunitní pneumonie

-    infekce kůže a měkkých tkání mírné až střední závažnosti, např. folikulitida, celulitida, erysipel

-    nekomplikovaná uretritida a    cervicitida vyvolané    Chlamydia trachomatis.

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení týkající se vhodného použití antibakteriálních látek.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Azithromycin Actavis má být podáván v jedné denní dávce. Trvání léčby jednotlivých infekčních onemocnení je uvedeno níže.

Dospělí, děti a dospívající s tělesnou hmotností 45 kg a více:

Celková dávka je 1 500 mg, podaná v dílčích dávkách 500 mg denně po dobu 3 dnů. Stejná celková dávka (1 500 mg) může být též podaná v období 5 dnů, první den 500 mg a druhý až pátý den 250 mg. V případě nekomplikované uretritidy nebo cervicitidy způsobené Chlamydia trachomatis se podává 1 000 mg v jedné perorální dávce.

Tablety přípravku Azithromycin Actavis v síle 250 mg nejsou v ČR registrovány, na trhu jsou k dispozici jiné přípravky s obsahem azithromycinu v síle 250 mg.

Děti a dospívající s tělesnou hmotností do 45 kg:

Přípravek Azitromycin Actavis ve formě tablet není vhodný pro pacienty s hmotností do 45 mg. Pro tutu skupinu pacientů jsou k dispozici vhodnější lékové formy.

Starší pacienti:

U starších pacientů lze podat stejné dávky jako u dospělých. Protože u starších pacientů může být přetrvávající riziko se sklonem k arytmiím, je u těchto pacientů doporučováno zvláštní opatrnosti vzhledem k riziku vzniku srdeční arytmie a torsade de pointes (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace 10 - 80 ml/min) není nutná úprava dávky (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater:

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky (viz bod 4.4). Způsob podání

Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tablety se mají zapíjet polovinou sklenice vody.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na azithromycin, erythromycin, jakákoli jiná makrolidová nebo ketolidová antibiotika, nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stejně jako u erythromycinu a jiných makrolidů, byly vzácně hlášeny závažné alergické reakce zahrnující angioneurotický edém a anafylaxi (vzácně fatální). Některé z těchto reakcí s azithromycinem vedly k recidivujícím příznakům a vyžadovaly delší pozorování a léčbu.

Jelikož se azithromycin eliminuje z organizmu převážně játry, je třeba opatrnosti při užívání azithromycinu u pacientů se závažným onemocněním jater. U azithromycinu byly hlášeny případy fulminantní hepatitidy potenciálně vedoucí k život ohrožujícímu selhání jater (viz bod 4.8). Někteří pacienti mohli již dříve trpět jaterní chorobou nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léčivé přípravky. Vyskytnou-li se známky a příznaky jaterní dysfunkce, například rychle se rozvíjející astenie spojená se žloutenkou, tmavá moč, sklon ke krvácení nebo hepatální encefalopatie, je třeba ihned provést vyšetření/funkční testy jater. Objeví-li se jaterní dysfunkce, je třeba užívání azithromycinu ukončit.

U pacientů léčených deriváty ergotaminu byl současným podáváním některých makrolidových antibiotik vyvolán ergotismus. Nejsou k dispozici údaje o možnosti interakce mezi deriváty ergotaminu a azithromycinem. Vzhledem k teoretické možnosti ergotismu, nemají být deriváty ergotaminu a azithromycin současně podávány.

Superinfekce:

Stejně jako u jiných antibiotických přípravků, doporučuje se sledovat, zda se neobjeví příznaky superinfekce mikroorganizmy, které nejsou citlivé na přípravek, jako jsou houby. Superinfekce může vyžadovat přerušení léčby azithromycinem a zahájení odpovídajících opatření.

Při užívání téměř všech antibakteriálních látek, včetně azithromycinu, byl hlášen průjem související s Clostridium difficile (CDAD), přičemž jeho závažnost se může pohybovat od lehkého průjmu po fatální kolitidu. Léčba antibakteriálními látkami mění běžnou flóru tlustého střeva, což vede k přerůstání C.difficile.

C.difficile produkuje toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny C.difficile, produkující hypertoxin, vedou k vyšší morbiditě a mortalitě, jelikož tyto infekce mohou být refrakterní vůči antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. CDAD se musí zvažovat u všech pacientů, kteří mají průjem po podání antibiotik. Je nutno pečlivě odebrat anamnézu, protože výskyt CDAD byl hlášen i po více než 2 měsících po podání antimikrobiální ch látek.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (GFR< 10 ml/min) bylo pozorováno 33% zvýšení systémové expozice azithromycinu.

Při léčbě jinými makrolidy včetně azithromycinu, bylo pozorováno prodloužení srdeční repolarizace a intervalu QT, navozující riziko srdeční arytmie a torsade de pointes (viz bod 4.8). Vzhledem k tomu, že tato situace může vést ke zvýšenému riziku komorových arytmií (včetně torsade de pointes), které mohou vést až k zástavě srdce, měl by být azithromycin u pacientů s přetrvávajícím sklonem k arytmiím používán s opatrností (zejména ženy a starší pacienti), jako jsou pacienti:

-    s vrozeným nebo doloženým získaným prodloužením intervalu QT.

-    kteří v současnosti podstupují léčbu jinými léčivými látkami, o kterých je známo, že prodlužují interval QT, jako jsou antiarytmika třídy IA (chinidin a prokainamid) a třídy III (dofetilid, amiodaron a sotalol), cisaprid a terfenadin; antipsychotika, jako je pimozid; antidepresiva, jako je citalopram; a fluorochinolony, jako je moxifloxacin a levofloxacin.

-    s poruchou rovnováhy elektrolytů, zejména v případech hypokalemie a hypomagnesemie.

-    s klinicky relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo závažnou srdeční nedostatečností.

U pacientů léčených azithromycinem byly hlášeny exacerbace symptomů myastenie gravis a nový nástup myastenie (viz bod 4.8).

Bezpečnost a účinnost při prevenci a léčbě komplexu Mycobacterium Avium (Mycobacterium Avium Complex; MAC) u dětí nebyla stanovena.

Před předepsáním azithromycinu je třeba zvážit následující:

Přípravek Azithromycin Actavis není vhodný k léčbě závažných infekcí, u kterých je třeba rychle dosáhnout vysokých koncentrací antibiotika v krvi.

Při volbě azithromycinu k léčbě individuálních pacientů je třeba vzít do úvahy vhodnost použití makrolidového antibiotika na základě diagnostikované bakteriální etiologie infekce v rámci schválených indikací a prevalence rezistence na azithromycin a ostatní makrolidy.

V oblastech s vysokou incidencí rezistence k erythromycinu A je zvláště důležité vzít do úvahy vývoj citlivosti vůči azithromycinu a dalším antibiotikům.

Stejně jako u jiných makrolidů, byla v některých evropských zemích hlášena vysoká míra rezistence u Streptococcuspneumoniae i vůči azithromycinu (> 30 %). To je třeba vzít do úvahy při léčbě infekcí způsobených Streptococcus pneumoniae.

Použití azithromycinu k léčbě bakteriální faryngitidy se doporučuje pouze v případech, kdy není možná léčba první linie beta-laktamovými antibiotiky.

Infekce kůže a podkožní tkáně

Hlavní původce infekcí měkkých tkání, Staphylococcus aureus, je často rezistentní na azithromycin. Proto je testování citlivosti považováno za předpoklad pro léčbu infekcí měkkých tkání azithromycinem.

Infikované popáleniny

Azithromycin není indikován k léčbě infikovaných popálenin.

Sexuálně přenosné choroby

V případě sexuálně přenosných chorob je třeba vyloučit současnou infekci T. pallidum.

Neurologické a psychiatrické choroby

Azithromycin má být podáván s opatrností pacientům s neurologickými nebo psychiatrickými chorobami.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antacida:

Ve farmakokinetické studii hodnotící účinky současného podání antacid s azithromycinen nebyl pozorován žádný vliv na celkovou biologickou dostupnost, i když vrcholové koncentrace azithromycinu v plazmě poklesly přibližně o 25 %. Azithromycin se musí užívat alespoň 1 hodinu před nebo 2 hodiny po užití antacid.

Cetirizin:

Současné podávání azithromycinu a 20 mg cetirizinu v 5denním režimu u zdravých dobrovolníků nevedlo v ustáleném stavu k žádné famakokinetické interakci ani k významným změnám QT intervalu.

Didanosin (dideoxyinosin):

Současné podávání denní dávky 1200 mg azithromycinu se 400 mg didanosinu 6 pacientům HIV pozitivním nemělo ve srovnání s placebem účinek na farmakokinetiku didanosinu v ustáleném stavu.

Digoxin (P-gp substráty):Během současného podávání makrolidových antibiotik, včetně azithromycinu, s P-glykoproteinovými substráty jako je digoxin, bylo hlášeno zvýšení sérových hladin P-gp substrátů. Z tohoto důvodu, jsou-li azithromycin a P-gp substráty, jako je digoxin, podávány současně, je nutné brát v úvahu možné zvýšení sérových koncentrací těchto substrátů.

Zidovudin:

Jednotlivé dávky 1000 mg a opakované dávky 600 mg nebo 1200 mg azithromycinu měly pouze malý vliv na farmakokinetiku zidovudinu nebo jeho glukuronidového metabolitu v plazmě nebo na jejich vylučování močí. Podávání azithromycin však zvýšilo koncentraci fosforylovaného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu, mononukleárních buňkách v periferní krvi. Klinický význam tohoto nálezu není jasný, ale může být přínosem pro pacienty.

Azithromycin významně neinteraguje se systémem jaterního cytochromu P450. Předpokládá se, že u azithromycinu neprobíhají farmakokinetické interakce léčiv, které byly pozorovány u erythromycinu a dalších makrolidů. Indukce nebo inaktivace jaterního cytochromu P450 prostřednictvím komplexu metabolitů cytochromu se u azithromycinu nevyskytuje.

Deriváty ergotaminu:

Kvůli teoretické možnosti ergotismu se nedoporučuje současné podávání azithromycinu a ergotových derivátů (viz také bod 4.4).

Byly provedeny farmakokinetické studie mezi azithromycinem a následujícími léky, o nichž je známo, že podstupují významnou metabolizaci zprostředkovanou cytochromem P450.

Astemizol, alfentanil:

Nejsou známy žádné údaje o interakcích s astemizolem nebo alfentanilem. Opatrnosti je třeba při současném podávání těchto léčiv s azithromycinem, z důvodu známého zesílení účinků těchto léčiv při jejich současném užívání s makrolidovým antibiotikem erythromycinem.

Atorvastatin:

Současné podávání atorvastatinu (10 mg denně) a azithromycinu (500 mg denně) nezpůsobilo změnu koncentrací atorvastatinu v plazmě (na základě analýzy inhibice HMG CoA-reduktázy). Avšak po uvedení léčivé látky na trh byly hlášeny případy rhabdomyolýzy u pacientů užívajících současně azithromycin a statiny.

Karbamazepin:

Ve farmakokinetické interakční studii u zdravých dobrovolníků nebyl pozorován signifikantní účinek na plazmatickou hladinu karbamazepinu nebo jeho aktivního metabolitu u pacientů současně užívajících azithromycin.

Cisaprid:

Cisaprid je metabolizován v játrech enzymem CYP3A4. Protože makrolidová antibiotika inhibují tento enzym, může současné podávání cisapridu způsobit další prodloužení QT intervalu, komorové arytmie a torsade de pointes.

Cimetidin:

Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky jedné dávky cimetidinu podané 2 hodiny před azithromycinem na farmakokinetiku azithromycinu nebyly pozorovány žádné změny farmakokinetiky azithromycinu.

Kumarinová perorální antikoagulancia:

Ve farmakokinetické interakční studii u zdravých dobrovolníků nezměnil azithromycin antikoagulační účinek jedné dávky 15 mg warfarinu. Existují poregistrační hlášení potencované antikoagulace po současném podání azithromycinu a perorálních antikoagulancií kumarinového typu. I když příčinná souvislost nebyla prokázána, je třeba věnovat pozornost frekvenci sledování protrombinového času, pokud se u pacientů léčených perorálními antikoagulancii kumarinového typu používá azithromycin.

Cyklosporin:

Ve farmakokinetické studii u zdravých dobrovolníků, jimž byla podávána perorální dávka azithromycinu 500 mg denně po dobu 3 dnů a následně byla podána jedna perorální dávka cyk-losporinu 10 mg/kg, bylo zjištěno, že výsledná hladina cyklosporinu Cmax a AUC0-5 byla výrazně zvýšena. Při zvažování současného podávání těchto léčiv se tedy má postupovat velmi opatrně. Je-li současné podávání těchto léčiv nezbytné, je třeba sledovat hladiny cyklosporinu a odpovídajícím způsobem upravit dávku.

Efavirenz:

Současné podávání jedné dávky 600 mg azithromycinu a 400 mg efavirenzu denně po dobu 7 dnů nemělo za následek žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Flukonazol:

Současné podání jednorázové dávky 1 200 mg azithromycinu nezměnilo farmakokinetiku jednorázové dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozice a poločas azithromycinu nebyly současným podáním flukonazolu změněny, byl však pozorován klinicky nevýznamný pokles Cmax (18 %) azithromycinu.

Indinavir:

Současné podání jednorázové dávky 1 200 mg azithromycinu nemělo statisticky významný účinek na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávce 800 mg třikrát denně po dobu 5 dnů.

Methylprednisolon:

Ve farmakokinetické interakční studii provedené na zdravých dobrovolnících neměl azithromycin významný účinek na farmakokinetiku methylprednisolonu.

Midazolam:

U zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání azithromycinu v dávce 500 mg denně po dobu 3 dnů za následek klinicky významné změny farmakokinetiky a farmakodynamiky jednorázové dávky 15 mg midazolamu.

Nelfinavir:

Současné podávání azithromycinu (1 200 mg) a nelfinaviru v ustáleném stavu (750 mg 3x denně) vedlo ke zvýšení koncentrací azithromycinu. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné nežádoucí účinky a úprava dávky není nutná.

Rifabutin:

Současné podávání azithromycinu s rifabutinem neovlivnilo sérové koncentrace žádného z těchto léčiv.

U subjektů užívajících současně azithromycin a rifabutin byla pozorována neutropenie. Přestože byla neutropenie spojena s užíváním rifabutinu, příčinná souvislost s kombinací s azithromycinem nebyla prokázána (viz bod 4.8).

Sildenafil:

U normálních zdravých dobrovolníků mužského pohlaví nebyl prokázán účinek azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC a Cmax sildenafilu ani jeho hlavního metabolitu přítomného v oběhu.

Terfenadin:

Během farmakokinetických studií nebyly hlášeny žádné důkazy interakce mezi azithromycinem a terfenadinem. Vzácně byly hlášeny případy, u kterých možnost takové interakce nebylo možno zcela vyloučit; avšak specifický důkaz, že k takové interakci došlo, neexistuje.

Teofylin:

Neexistuje důkaz klinicky významné farmakokinetické interakce při současném podání azithromycinu a theofylinu zdravým dobrovolníkům. Jelikož byly hlášeny interakce jiných makrolidů s teofylinem, doporučuje se zvýšená pozornost příznakům, které naznačují zvýšení hladiny teofylinu.

Triazolam:

U 14 zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání 500 mg azithromycinu 1. den a 250 mg 2. den a dávky 0,125 mg triazolamu 2. den významný vliv na farmakokinetické parametry triazolamu ve srovnání s triazolamem a placebem.

Trimethoprim/sulfamethoxazol:

Současné podávání trimethoprimu/sulfamethoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu 7 dnů s azithromycinem v dávce 1200 mg 7. den nemělo významný vliv na maximální koncentrace, celkovou expozici ani vylučování močí, a to jak u trimethoprimu, tak sulfamethoxazolu. Sérové koncentrace azithromycinu byly podobné sérovým koncentracím pozorovaným v jiných studiích.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

Nejsou k dispozici adekvátní údaje o použití azithromycinu u těhotných žen. Ve studiích reprodukční toxicity na zvířatech bylo prokázáno, že azithromycin prochází placentou. Teratogenní účinky však nebyly pozorovány (viz bod 5.3). Bezpečnost azithromycinu s ohledem na užívání léčivé látky během těhotenství nebyla potvrzena. Proto má být přípravek Azithromycin Actavis užíván během těhotenství pouze, pokud přínos převyšuje nad rizikem.

Kojení:

Bylo popsáno vylučování azithromycinu do lidského mateřského mléka, avšak nejsou k dispozici žádné adekvátní a dobře kontrolované klinické studie u kojících žen, které by charakterizovaly farmakokinetiku vylučování azithromycinu do lidského mateřského mléka. Protože není známo, zda může mít azithromycin nežádoucí účinky na kojené dítě, má být během léčby přípravkem

Azithromycin Actavis kojení přerušeno. Mimo jiné se může u kojeného dítěte vyskytnout průjem, mykotické onemocnění sliznic a senzitizace. Během léčby a až 2 dny po jejím ukončení se doporučuje mléko zlikvidovat. Poté může být kojení obnoveno.

Fertilita:

Ve studiích fertility u potkanů byla po podání azithromycinu popsána snížená plodnost. Význam těchto zjištění pro člověka není znám.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici údaje o vlivu azithromycinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Při provádění těchto činností je však třeba vzít do úvahy možnost výskytu nežádoucích účinků, jako jsou závratě a křeče.

4.8 Nežádoucí účinky

V    níže uvedené tabulce jsou podle třídy orgánových systémů a četnosti uvedeny nežádoucí účinky zjištěné v rámci klinických studií a sledování po uvedení léčiva na trh. Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení na trh jsou uvedeny kurzívou. Skupiny četností jsou definovány pomocí následující konvence: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V    každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky s možnou nebo pravděpodobnou souvislostí s azithromycinem získané z klinických studií a sledování po uvedení na trh:

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

vzácné

Není známo

> 1/10

> 1/100 až < 1/10

> 1/1 000 až < 1/100

> 1/10000 až <1/1000

<

1/10000

z dostupných údajů nelze určit

Infekce a infestace

kandidóza,

orální

kandidóza,

vaginální

infekce,

pneumonie,

plísňové

infekce,

bakteriální

infekce,

faryngitida,

gastroenteritida,

respirační

poruchy, rinitida

(rýma)

pseudomembranó

zní

kolitida (viz bod 4.4)

Poruchy krve a lymfatického systému

leukopenie,

neutropenie,

eozinofilie

trombocytopenie,

hemolytická

anemie

Poruchy imunitního systému

angioedém,

hypersenzitivita

anafylaktická reakce (viz bod

4.4.)

Poruchy metabolismu a výživy

anorexie

Psychiatrické poruchy

Nervozita,

insomnie

agitovanost,

depersonalizace

agresivita, úzkost, delirium, halucinace

Poruchy nervového systému

závratě, bolesti hlavy, parestézie, dysgeuzie

hypestézie,

somnolence

synkopa,

konvulze,

psychomotorická

hyperaktivita,

anosmie,

ageuzie,

parosmie,

myasthenia gravis

(viz bod 4.4)

Poruchy oka

poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

hluchota

poruchy ucha, vertigo, poruchy sluchu, tinnitus

Srdeční poruchy

palpitace

torsade de pointes (viz bod 4.4), arytmie (viz bod

4.4)    včetně komorové tachykardie, prodloužení QT intervalu (viz bod

4.4)

Cévní poruchy

Návaly horka

hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

dyspnoea,

epistaxe

Gastrointestinální poruchy

průjem,

bolest

břicha,

nauzea,

flatulence

zvracení

dyspepsie

gastritida, zácpa, dysfagie, abdominální distenze, sucho v ústech, říhání, vředy v ústech, zvýšená sekrece slin

pankreatitida, zbarvení jazyka a zubů

Poruchy jater a žlučových cest

hepatitida,

abnormální funkce jater, cholestatická žloutenka

selhání jater (které zřídka vedlo k úmrtí) (viz bod 4.4), fulminantní

hepatitida, nekróza jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka,

pruritus

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

fotosenzitivní

reakce,

kopřivka,

dermatitida,

suchá kůže,

hyperhidróza

(nadměrné

pocení)

alergické reakce včetně

angioneurotické-ho edému

toxická

epidermální

nekrolýza,

erythema

multiforme,

DRESS (poléková

vyrážka s

eozinofilií a

systémovými

příznaky)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

artralgie

osteoartritida, myalgie (bolest svalů), bolest zad, bolest krku

Poruchy ledvin a močových cest

dysurie, bolesti ledvin

akutní renální selhání, intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

metroragie, porucha varlat

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

únava

bolest na hrudi, otok obličeje, horečka, periferní bolest edém, malátnost, astenie

Vyšetření

snížený počet lymfocytů, zvýšený počet eosinofilů, snížený obsah hydrogenuhličita nů v krvi, zvýšení počtu bazofilů, monocytů a neutrofilů

zvýšená hladina

aspartátaminotra

nsferázy,

alaninaminotran

sferázy,

bilirubinu v krvi, močoviny v krvi, kreatininu v krvi, abnormální hladina draslíku v krvi, zvýšená hladina alkalické fosfatázy, chloridů a glukózy, zvýšený počet trombocytů , snížený hematokrit, zvýšená hladina

hydrogenuhličita nů, abnormální hladina sodíku

Poranění a otravy

Post-

procedurální

komplikace

Nežádoucí účinky, které případně či pravděpodobně souvisejí s profylaxí a léčbou komplexu Mycobacterium Avium, a které jsou založeny na klinických studiích a postmarketingovém sledování. Tyto nežádoucí účinky se liší od těch, které byly hlášeny u lékové formy s okamžitým uvolňováním nebo s prodloužený uvolňováním, ať už jde o typ nebo četnost:

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

F rekvence

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie

Časté

Poruchy nervového systému

Závratě, bolesti hlavy, parestézie, dysgeuzie (poruchy chuti)

Časté

Hypoestezie

Méně časté

Poruchy oka

Poruchy zraku

Časté

Poruchy ucha a labyrintu

Hluchota

Časté

Poruchy sluchu, tinnitus

Méně časté

Srdeční poruchy

Palpitace

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem, bolesti břicha, nauzea, flatulence, abdominální diskomfort, řídká stolice

Velmi časté

Poruchy jater a žlučových cest

Hepatitida

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, pruritus

Časté

Stevens-Johnsonův syndrom, fotosenzitivní reakce

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Atralgie

Časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Časté

Astenie, malátnost

Méně časté

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nežádoucí účinky, které se vyskytly u dávek vyšších než doporučených, byly podobné těm, které se vyskytují po běžných dávkách.

Příznaky

Typické příznaky předávkování makrolidovými antibiotiky zahrnují přechodnou ztrátou sluchu, silnou nevolnost, zvracení a průjem.

Léčba

V případě předávkování je indikována obecná symptomatická léčba a podpůrná opatření podle potřeby.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy,

ATC kód: J01FA10

Azithromycin je makrolidové antibiotikum patřící do skupiny azalidů.

Molekula je sestavena přidáním atomu dusíku k laktonovému kruhu erythromycinu A. Chemický název azithromycinu je 9-deoxy-9aaza- 9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekulová hmotnost je 749,0.

Mechanismus účinku:

Azithromycin je azalid, což je podtřída makrolidových antibiotik. Vazbou na 50S podjednotku ribosomu azithromycin brání translokaci peptidového řetězce z jedné strany ribosomu na druhou.

V důsledku toho je u citlivých organizmů zabráněno RNA dependentní syntéze proteinů.

Farmakokinetickv/farmakodvnamickv vztah

U azithromycinu je hlavním parametrem FK/FD vztahu poměr AUC/MIC, který nejlépe koreluje s účinností azithromycinu.

Mechanismus rezistence:

Rezistence na azithromycin může být přirozená nebo získaná. Jsou tři hlavní mechanismy rezistence bakterií: alterace cílového místa, alterace transportu antibiotika a modifikace antibiotika.

U Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytického streptokoka skupiny A, Enterococcus faeca-lis a Staphylococcus aureus, včetně S. aureus (MRSA) rezistentního na methicillin existuje kompletní zkřížená rezistence na erythromycin, azithromycin, jiné makrolidy a linkosamidy.

Hraniční hodnoty

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

Hraniční hodnoty MIC (mg/l)

Patogen

Citlivost (mg/l)

Rezistence (mg/l)

Staphylococcus spp.

< 1

>2

Streptococcus spp. (skupina A, B, C, G)

<0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

<0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

<0,125

> 4

Moraxella catarrhalis

<0,5

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

<0,25

> 0,5

Citlivost:

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může lišit geograficky a časem a je potřebná místní informace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, má být vyžadována rada experta, jestliže je lokální prevalence rezistence taková, že prospěšnost léku je přinejmenším u některých typů infekcí nejistá.

Patogeny, u nich může být rezistence problémem: prevalence rezistence je > 10% v alespoň jedné zemi Evropské unie.

Tabulka citlivosti

2,3 ^g/g, 2,0-2,8 Mg/g a 0-0,3 |ag/ml.

V experimentálních studiích in vitro a in vivo se azithromycin kumuluje ve fagocytech. Jeho uvolňování je stimulováno aktivní fagocytózou. U zvířecích modelů tento proces přispívá ke kumulaci azithromycinu v tkáních.

Vazba azithromycinu na sérové proteiny se mění, kolísá od 52% při 0,05 mg/l do 18% při 0,5 mg/l v závislosti na koncentraci v séru.

Eliminace:

Terminální plazmatický poločas eliminace odráží poločas eliminace z tkání, který je 2 až 4 dny.

Přibližně 12 % intravenózně podané dávky se vylučuje v nezměněné formě močí během 3 dnů; velká část se vyloučí během prvních 24 hodin. Koncentrace azithromycinu až 237 ^g/ml byly nalezeny ve žluči 2 dny po 5denní léčbě. Bylo identifikováno 10 metabolitů (tvořených N- a O-demetylací, hydroxylací desosaminu a aglykonových kruhů a štěpením kladinosového konjugátu).

Výzkumy naznačují, že metabolity nehrají žádnou roli v mikrobiologické aktivitě azithromycinu.

Farmakokinetika u zvláštních populací:

Renální insuficience:

Po perorálním podání jedné dávky 1 g azithromycinu se průměrná Cmax zvýšila o 5,1% a AUC0-i20 o 4,2% u osob s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace 10-80 ml/min) ve srovnání s normální renální funkcí (GFR>80 ml/min). U osob s těžkou poruchou funkce ledvin se průměrná Cmax zvýšila o 61% a AUC0_i20 o 35% ve srovnání s hodnotami u osob s normální funkcí ledvin.

Jaterní insuficience:

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater nebyla prokázána výrazná změna sérové farmakokinetiky azithromycinu ve srovnání s normální funkcí jater. U těchto pacientů se zdá, že zvýšené vylučování azithromycinu močí pravděpodobně kompenzuje sníženou jaterní clearance.

Starší osoby:

Farmakokinetika azithromycinu u starších mužů byla podobná jako u mladých dospělých; ačkoliv u starších žen byly pozorovány vyšší vrcholové koncentrace (zvýšené o 30-50%), k signifikantní akumulaci však nedošlo.

U starších dobrovolníků (> 65 let) byly po 5denní léčbě pozorovány vyšší hodnoty AUC (29%) ve srovnání s mladšími dobrovolníky (< 45 let). Tyto rozdíly však nejsou považovány za klinicky relevantní, proto se úprava dávkování nedoporučuje.

Kojenci, batolata, děti a dospívající:

Farmakokinetika byla studována u dětí ve věku 4 měsíce až 15 let, kterým byly podávány tobolky, granule nebo suspenze. První den byla podána dávka 10 mg/kg, 2. až 5. den byla podávána dávka 5 mg/kg. Dosažená Cmax byla mírně nižší než u dospělých, a to 224 ^g/l u dětí ve věku 0,6 - 5 let a po třech dnech podávání byla 383 ^g/l u dětí ve věku 6 - 15 let. Poločas 36 hodin u starších dětí byl v očekávaném rozmezí pro dospělé.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích na zvířatech s použitím expozice 40krát vyšší, než které je dosaženo při použití klinické terapeutické dávky, bylo zjištěno, že azithromycin způsoboval reverzibilní fosfolipidózu, která ale zpravidla nebyla spojena s žádnými toxikologickými důsledky. Význam tohoto zjištění pro člověka není při podávání azithromycinu v souladu s doporučeními znám.

Elektrofyziologická vyšetření ukázala, že azithromycin prodlužuje QT interval.

Karcinogenní potenciál:

Nebyly provedeny dlouhodobé studie na zvířatech hodnotící karcinogenní potenciál.

Mutagenní potenciál:

Testy na in vivo a in vitro modelech nepřinesly žádný důkaz o možném vlivu na rozvoj genetických a chromozomálních mutací.

Reprodukční toxicita:

Ve studiích reprodukční toxicity na potkanech nebyly pozorovány žádné teratogenní účinky. Azitromycin v dávkách 100-200 mg/kg tělesné hmotnosti denně však u potkanů vyvolal mírnou retardaci osifikace u plodu a nárůstu tělesné hmotnosti matky. V perinatálních a postnatálních studiích u potkanů při dávkách 50 mg azithromycinu na kg/den a více byla pozorována mírná retardace tělesného vývoje a zpoždění rozvoje reflexů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

sodná sůl kroskarmelosy (E468)

magnesium- stearát (E 572)

mikrokrystalická celulosa (E460)

oxid křemičitý (E551)

poloxamer

povidon (E1201)

mastek

laktosa

Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E464) hyprolosa makrogol

oxid titaničitý (E171)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

PVC/Al blistry: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

OPA-PVC-Al/Al blistry: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/Al blistry po 2 nebo 3 tabletách.

OPA-PVC-Al/Al blistry po 2 nebo 3 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76 - 78 220 Hafnarfjordur Island

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

15/698/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19.12.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.7.2016

Druhy běžně citlivé


Aerobní gramnegativní mikroorganizmy

Haemophilus influenzae1

Moraxella catarrhalis1

Další mikroorganizmy Chlamydophila pneumoniae Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumoniae 1_

Druhy, u kterých může být problémem získaná rezistence

Aerobní grampozitivní mikroorganizmy

Staphylococcus aureus1

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae 1

Streptococcus pyogenes 1

Další mikroorganizmy

Ureaplasma urealyticum_

Přirozeně rezistentní mikroorganizmy

Aerobní grampozitivm mikroorganizmy

Staphylococcus aureus - kmeny rezistentní na methicillin a erythromycin

Streptococcus pneumoniae - kmeny rezistentní na penicillin

Aerobní gramnegativní mikroorganizmy

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella spp.

Anaerobní gramnegativní mikroorganizmy

Skupina Bacteroides fragilis


15

1

Klinická účinnost je prokázaná citlivostí izolovaných organizmů ve schválených klinických indikacích.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Biologická dostupnost azithromycinu po perorálním podání je přibližně 37 %. Vrcholové koncentrace je dosaženo během 2-3 hodin po podání. Průměrná vrcholová koncentrace (Cmax) pozorovaná po jednorázovém podání dávky 500 mg činí přibližně 0,4 pg/ml.

Distribuce:

Perorálně podávaný azithromycin je rozsáhle distribuován do celého těla.

Farmakokinetické studie prokázaly, že koncentrace azithromycinu naměřená ve tkáních je značně vyšší (až 50násobek maximální pozorované koncentrace v plazmě) než v plazmě. To ukazuje, že látka je silně vázána v tkáních (distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 31 l/kg).

Při doporučeném dávkování nedochází ke kumulaci v séru. Ke kumulaci dochází ve tkáních, kde jsou hladiny mnohem vyšší než v séru. Tři dny po podání 500 mg azithromycinu v jednorázové dávce nebo v dílčích dávkách byly koncentrace naměřené v plicích, prostatě, tonzilách a séru 1,3-4,8 pg/g, 0,6-