Příbalový Leták

Azepo 1 G

sp.zn.: sukls246352/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AZEPO 1 g

Prášek pro injekční/infuzní roztok Cefazolinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je AZEPO a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AZEPO používat

3.    Jak se AZEPO používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek AZEPO uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE AZEPO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

AZEPO je prášek pro injekční nebo infuzní roztok. AZEPO se používá proti některým infekcím (je to antibiotikum). Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny (specifická skupina antibiotik).

AZEPO je určen k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na cefazolin:

•    infekce kůže a měkkých tkání

•    infekce kostí a kloubů

Přípravek AZEPO je také možné použít před operací jako ochranu před pooperační infekcí.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AZEPO POUŽÍVAT Nepoužívejte AZEPO

•    jestliže jste alergický(á) na cefazolin nebo jiná cefalosporinová antibiotika

•    jestliže jste v minulosti prodělal(a) okamžitou a/nebo závažnou reakci z přecitlivělosti při použití penicilinu nebo jiného typu beta-laktamového antibiotika

Pro podání dětem mladším než jeden rok se cefazolin nesmí rozpouštět v roztoku lidokainu.

Upozornění a opatření

Před použitím AZEPO se poraďte se svým lékařem.

Pokud jste v minulosti byli přecitlivělí na penicilín nebo jiné léky, můžete být přecitlivělí i na cefazolin. Pokud dojde k alergické reakci, musí být léčba zastavena, alergickou reakci je třeba léčit a musí se sledovat funkce ledvin. V případě alergické reakce na AZEPO má být podávání přípravku přerušeno. Váš lékař navrhne alternativní léčbu. Pokud používáte maximální dávku a jste vážně nemocní nebo současně užíváte jiné léky, které jsou potenciálně škodlivé pro ledviny (aminoglykosidy nebo silná diuretika), bude Váš lékař kontrolovat funkci ledvin a v případě potřeby upraví dávkování.

Pokud používáte AZEPO dlouhou dobu, bude Váš lékař kontrolovat, zda u Vás nedochází k přemnožení bakterií necitlivých na cefazolin.

Ve výjimečných případech se v průběhu léčby cefazolinem mohou objevit poruchy koagulace. Rizikové faktory jsou faktory způsobující nedostatek vitaminu K nebo faktory ovlivňující další koagulační mechanismy. Srážení krve může být také narušeno v případě přidružených chorob (např. hemofilie, vředy žaludku a dvanáctníku), které mohou vyvolat nebo zhoršit krvácení. V těchto případech má být zkontrolována Vaše krevní srážlivost.

Máte-li vytrvalé a těžké průjmy v průběhu léčby, můžete trpět zánětem tenkého a tlustého střeva s poškozením střevní sliznice (pseudomembranózní kolitida).

Poraďte se s lékařem, pokud se Vás týká nebo v minulosti týkalo kterékoli z výše uvedených varování. Děti

Cefazolin se nedoporučuje pro použití u novorozenců a kojenců do 1 měsíce věku, protože bezpečnost užívání nebyla pro tuto skupinu dosud stanovena.

Další léčivé přípravky a AZEPO

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které lze zakoupit bez lékařského předpisu.

Kontraindikované kombinace: antibiotika

Pokud byste současně užívali antibiotika určité skupiny (bakteriostatické látky), jako jsou tetracykliny a makrolidy, mohou tyto látky působit proti účinnosti AZEPO (snižovat jeho účinnost).

Nedoporučené kombinace: probenecid

Při současném podávání probenecid (lék na metabolické poruchy) snižuje vylučování cefazolinu ledvinami.

Použití s opatrností: vitamin K1

Užíváte-li vitamin Ki, může být nutné zvýšení jeho dávky.

Antikoagulancia (látky k ředění krve) a heparin

Cefalosporiny mohou velmi vzácně vést k poruchám srážlivosti krve. Při současném užívání perorálních antikoagulancií nebo heparinu ve vysokých dávkách je třeba sledovat koagulační parametry.

Nefrotoxické látky

Pravděpodobnost nefrotoxických jevů je vyšší při současném podávání nefrotoxických látek (aminoglykosidy, polymyxiny) nebo určitých diuretik (furosemid). V těchto případech je třeba sledovat renální funkce.

Perorální kontraceptiva

Cefazolin může negativně ovlivnit účinnost hormonální antikoncepce. Je proto vhodné používat další nehormonální antikoncepci.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neexistují dostatečné údaje o použití cefazolinu během těhotenství, aby bylo možné posoudit jeho možnou škodlivost. Pokud jste těhotná, neužívejte AZEPO bez doporučení lékaře.

Kojení

Cefazolin přechází do mateřského mléka ve velmi nízkých koncentracích. V terapeutických dávkách nelze žádné účinky na novorozence očekávat. AZEPO je možné používat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by cefazolin měl účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

AZEPO obsahuje sodík

Jedna injekční lahvička obsahuje 2,2 mmol (50 mg) sodíku. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů s dietou se sníženým obsahem sodíku.

3. JAK SE AZEPO POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Tento přípravek Vám vždy podá lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický personál.

Dávkování

Dospělí

U infekcí způsobených vysoce citlivými mikroorganismy je obvyklá dávka pro dospělé 1-2 g/den ve dvou nebo třech stejných dávkách. U infekcí způsobených méně citlivými grampozitivními a gramnegativními patogeny je obvyklá dávka 3-4 g/den ve třech nebo čtyřech stejných dávkách. U velmi závažných infekcí se AZEPO podává v dávkách až 6 g/den. U dospělých s poruchou funkce ledvin může být nutná nižší dávka. Velikost dávky lze určit na základě hladiny antibiotika v krvi nebo na základě hodnot charakterizujících funkci ledvin.

Děti

U infekcí způsobených mimořádně citlivými grampozitivními mikroorganismy je účinná dávka 25-50 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do dvou až čtyř dávek za den. U infekcí způsobených méně citlivými grampozitivními mikroorganismy a gramnegativními patogeny se doporučuje maximálně 100 mg/kg tělesné hmotnosti ve třech nebo čtyřech stejných dávkách.

U dětí s poruchou funkce ledvin mohou být nutné nižší dávky, aby se zabránilo akumulaci. Velikost dávky lze určit na základě hladiny v krvi. Pokud to není možné, dávka se odvodí z clearance kreatininu (hodnota charakterizující funkci ledvin) podle následujících pokynů.

•    U dětí se středně závažným poškozením (clearance kreatininu 40-20 ml/min) by mělo postačit 25 % normální denní dávky rozděleně každých 12 hodin.

•    U dětí se závažným poškozením (clearance kreatininu 20-5 ml/min) by mělo postačit 10 % normální denní dávky každých 24 hodin.

Všechny tyto pokyny platí po aplikaci počáteční nasycovací dávky.

Kojenci

Vzhledem k tomu, že bezpečnost použití u nedonošených dětí a dětí mladších než jeden měsíc nebyla stanovena, použití AZEPO se u těchto pacientů nedoporučuje.

Starší pacienti

U starších pacientů s normální funkcí ledvin není potřebná úprava dávkování.

Doba léčby

Záleží na průběhu onemocnění. V souladu s obecnými zásadami léčby antibiotiky má léčba přípravkem AZEPO pokračovat alespoň 2 až 3 dny po vymizení horečky nebo dokud není prokázáno, že byla odstraněna příčina onemocnění.

Způsob podání

AZEPO lze podávat injekčně do svalu (intramuskulárně) nebo infuzí do žíly (intravenózně). Před podáním se AZEPO musí rozpustit. Pro rozpuštění lze použít tyto roztoky:

•    sterilní voda na inj ekci

•    0,9% roztok chloridu sodného na injekci

•    0,5% roztok lidokainu Intramuskulární injekce

AZEPO má být aplikován do velkého svalu.

Intravenózní podání

AZEPO může být podán po dalším naředění přímou intravenózní injekcí, přidán do probíhající intravenózní léčby nebo podán jako samostatná infuze.

Jestliže jste použil(a) více AZEPO, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že jste dostal(a) více AZEPO, než jste měl(a), zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Při předávkování se mohou vyskytnout křeče, zvláště u pacientů s poškozením ledvin. V takovém případě je nutné okamžitě ukončit podávání AZEPO a zavést vhodnou léčbu proti křečím. Je třeba pozorně sledovat životní funkce.

Jestliže jste zapomněl(a) použít AZEPO

Pokud si myslíte, že Vám vynechali dávku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Jestliže jste přestal(a) používat AZEPO

Je důležité, aby se dodržel průběh léčby tak, jak Vám ji lékař předepsal. Můžete se začít cítit lépe, ale je důležité nepřestat s používáním tohoto léku, dokud to nenařídí lékař. Jinak se Váš stav může znovu zhoršit, neboť všechny bakterie nemusí být ještě zlikvidované.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Časté (postihují až 1 pacienta z 10)

•    bolest v místě vpichu intramuskulámí injekce, někdy se zatvrdnutím

Méně časté (postihují až 1 pacienta ze 100)

•    vyrážka, zarudnutí kůže

•    orální kandidóza při dlouhodobém používání (kvasinková infekce sliznice dutiny ústní )

•    vyrážka se silným svěděním (kopřivka), otoky (angioneurotický edém), horečka

•    křeče u pacientů s poškozením ledvin, kteří byli léčeni chybně nastaveným režimem s příliš vysokými dávkami

•    intersticiální pneumonie nebo pneumonie (zánět plic)

•    u nitrožilního podání se může objevit tromboflebitida (zánět žil), horečka

Vzácné (postihují až 1 pacienta z 1 000)

•    Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom (závažná alergická reakce s vysokou horečkou)

•    houbová infekce pohlavních orgánů a jejich okolí, zánět pochvy (vaginitida)

•    příliš mnoho krevních buněk (leukocytóza, granulocytóza, monocytóza, bazofilie, eozinofilie); příliš málo krevních buněk bílé řady, což je spojeno se zvýšenou náchylností k infekcím (lymfocytopenie, granulocytopenie, neutropenie, leukopenie); příliš málo krevních destiček, což je spojeno s modřinami a sklonem ke krvácení (trombocytopenie). Tyto účinky jsou vratný.

•    přechodný zánět jater (hepatitida), žloutenka

•    závratě, pocit nepohody (malátnost), únava. Tyto příznaky často vymizí během léčby nebo po jejím ukončení.

•    bolest na hrudi, dýchací obtíže, kašel, rýma

•    průjem, pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zvracení (tyto příznaky často zmizí během léčby nebo po jejím ukončení). V případě silného a přetrvávajícího průjmu v průběhu nebo po ukončení léčby cefazolinem se poraďte s lékařem. Průjem může být příznakem závažného onemocnění (pseudomembranózní kolitida), která vyžaduje okamžitou léčbu. Nepoužívejte samoléčbu, která blokuje střevní peristaltiku.

•    dočasné zvýšení dusíku močoviny v krvi (BUN, používá se k ověření funkce ledvin), proteinurie (nález bílkoviny v moči), onemocnění ledvin (intersticiální nefritida, nefropatie, nefrotoxicita), většinou u pacientů, kteří jsou léčeni současně dalšími potenciálně nefrotoxickými léky

•    zvýšení nebo snížení plazmatické koncentrace glukózy

Velmi vzácné (postihují až 1 pacienta z 10 000)

•    svědění v krajině konečníku a zevních pohlavních orgánů, otok obličeje, otok jazyka, otok hrtanu se zúžením dýchacích cest, zvýšená srdeční frekvence, dušnost, pokles krevního tlaku, anafylaktický šok

Ve vzácných případech byly u některých cefalosporinů hlášeny:

•    snížený obsah hemoglobinu a/nebo hematokrit, anémie, agranulocytóza (pokles počtu granulocytů v periferní krvi a kostní dřeni), aplastická anémie, pancytopenie (úbytek všech druhů krvinek v krvi), hemolytická anémie.

Tyto účinky byly hlášeny při léčbě některými cefalosporiny:

• noční můry, závratě, hyperaktivita, nervozita nebo úzkost, nespavost, ospalost, slabost, návaly horka, poruchy barevného vidění, zmatenost, epileptogenní aktivita (souvisí s epilepsií).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK AZEPO UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Rekonstituovaný roztok

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla pro všechny způsoby podání prokázána po dobu 24 hodin při 2°C-8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hod při 2°C-8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co AZEPO obsahuje

•    Léčivou látkou je cefazolinum.

1 injekční lahvička obsahuje cefazolinum 1 g (jako cefazolinum natricum pro iniectione).

•    Přípravek AZEPO neobsahuje pomocné látky.

Jak přípravek AZEPO vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční lahvička obsahuje bílý až téměř bílý velmi hygroskopický prášek.

Injekční lahvička z čirého skla (hydrolytická třída I, jmenovitý objem 10 ml) uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, krabička.

Velikost balení: 5, 10, 25, 50 nebo 100 injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4, Česká republika Výrobce

Medochemie Ltd (Factory C - Cephalosporins), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios Limassol 4101, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

18.12.2013

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Příprava a podání roztoku se mají provést za aseptických podmínek. Před podáním je třeba roztok zkontrolovat na nepřítomnost pevných částic a zbarvení.

Injekční lahvičky přípravku AZEPO jsou na jednorázové použití, zbytek roztoku se musí znehodnotit.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Způsob podání

AZEPO lze podávat intramuskulárně nebo intravenózně.

Intramuskulární injekce

Nařeďte vodou na injekci, 0,9% roztokem chloridu sodného na injekci nebo 0,5% roztokem lidokainu podle níže uvedené tabulky ředění. Důkladně protřepte do úplného rozpuštění.

Pro podání dětem mladším než jeden rok se cefazolin nesmí rozpouštět v roztoku lidokainu.

Přípravek AZEPO má být aplikován do velkého svalu.

Cefazolin

Objem rozpouštědla

Přibližná výsledná koncentrace

Přibližný využitelný objem

1 g

2,5 ml

330 mg/ml

3,0 ml

Intravenózní podání

Přípravek AZEPO může být podán přímou intravenózní injekcí, intermitentní infuzí nebo kontinuální infuzí. Celková denní dávka je stejná jako pro intramuskulární injekci.

Intermitentní a kontinuální infuze

Přípravek AZEPO může být podán v rámci probíhající intravenózní léčby, v primární nebo sekundární intravenózní lahvi. Přípravek AZEPO se nejprve rozpustí ve 2,5 ml vody na injekci (postupem uvedeným výše v bodu Intramuskulární injekce) a dále se naředí objemem 50-100 ml na 1 g cefazolinu některým z následujících roztoků:

•    0,9% roztok chloridu sodného

•    0,9% roztok chloridu sodného a 5% roztok glukózy

•    roztok Ringer-laktátu

Přímá intravenózní injekce

Přípravek AZEPO se nejprve rozpustí ve 2,5 ml vody na injekci (postupem uvedeným výše v bodu Intramuskulární injekce) a dále se naředí minimálně 10 ml vody na injekci. Aplikuje se pomalu během tří až pěti minut. V žádném případě nezkracujte dobu podávání na méně než 3 minuty. Lze podat přímo do žíly nebo do kanyl, kterými pacient dostává výše uvedené intravenózní roztoky.

Poznámka: Jednotlivé dávky větší než 1 g mají být podány během třiceti až šedesáti minut.

8/8