Příbalový Leták

Azelastin Comod 0,5 Mg/Ml Oční Kapky, Roztok

Sp. zn. sukls80871/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok

Azelastini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Azelastin COMOD a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azelastin COMOD používat

3.    Jak se přípravek Azelastin COMOD používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Azelastin COMOD uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Azelastin COMOD a k čemu se používá

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek Azelastin COMOD obsahuje azelastin, který patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antihistaminika. Antihistaminika působí tím, že brání účinkům látek, jako je např. histamin, které tělo vytváří jako součást alergické reakce. Bylo prokázáno, že azelastin zmírňuje oční zánět.

Azelastin COMOD lze použít k léčbě a prevenci očních potíží, které se objevují se sennou rýmou (sezónní alergická konjunktivitida (zánět spojivek)), u dospělých a dětí ve věku od 4 let. Azelastin COMOD lze rovněž použít k léčbě očních obtíží způsobených alergií na látky, jako jsou např. částečky domácího prachu nebo zvířecí srst (celoroční alergická konjunktivitida), u dospělých a dětí ve věku od 12 let.

Azelastin COMOD není vhodný k léčbě očních infekcí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azelastin COMOD používat Nepoužívejte Azelastin COMOD,

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/přecitlivělá) na azelastin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Je-li to váš případ, promluvte si se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Azelastin-COMOD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

-    pokud si nejste jistý(á), zda jsou vaše oční potíže způsobeny alergií, zejména, pokud je postiženo pouze jedno oko, máte-li poruchu vidění nebo pokud máte bolest v oku a nemáte žádné nosní příznaky, může u vás jít spíše o infekci, než o alergii.

-    pokud se vaše potíže zhoršují nebo trvají déle než 48 hodin, aniž by po použití přípravku Azelastin COMOD došlo ke znatelnému zlepšení.

Poraďte se s vaším lékařem před použitím přípravku Azelastin COMOD, jestliže:

-    užíváte jakýkoli jiný lék získaný bez receptu.

-    používáte kontaktní čočky.

Další léčivé přípravky a Azelastin-COMOD

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, užíval(a) jste v nedávné době nebo plánujete jejich užívání, včetně jiných očních kapek nebo očních léčiv či léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dosud není známo, že by přípravek Azelastin COMOD reagoval s nějakým jiným lékem nebo stravou.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Protože léčivá látka přechází v malém množství do mateřského mléka, nemá být přípravek Azelastin COMOD používán během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Azelastin COMOD se může objevit mírné a přechodné podráždění očí, které by však nemělo výrazněji ovlivnit váš zrak. Nicméně jestliže dojde při používání přípravku k přechodné poruše zraku, vaše vidění může po krátkou dobu být rozostřené. Prosím vyčkejte a neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud se váš zrak zase nevrátí k normálu.

3. Jak se přípravek Azelastin COMOD používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Oční potíže způsobené sennou rýmou (sezónní alergická konjunktivitida)

Pokud lékař nepředepíše jinak, užívají dospělí a děti od 4 let dvakrát denně (ráno a večer) jednu kapku přípravku Azelastin COMOD do každého oka. Je-li potřeba, může být dávkování zvýšeno na čtyřikrát denně.

Oční potíže způsobené alergií (nesezónní (celoroční) alergická konjunktivitida)

Pokud lékař nepředepíše jinak, užívají dospělí a děti od 12 let dvakrát denně jednu kapku přípravku Azelastin COMOD do každého oka. Je-li potřeba, může být dávkování zvýšeno na čtyřikrát denně.

Pamatujte:

-    Nepoužívejte Azelastin COMOD déle než 6 týdnů.

-    Azelastin COMOD smí být aplikován pouze do očí.

Jak se Azelastin COMOD používá Umyjte si ruce.

Vezměte si čistý kapesník a jemně otřete vlhká místa v okolí očí.

Obrázek 1:

Před použitím sejměte uzávěr. Před prvním použitím přípravku Azelastin COMOD otočte lahvičku špičkou dolů a zatlačte, prosím, na dno lahvičky, až se v kapací špičce objeví první kapka. Tím je lahvička připravena k prvnímu použití.

Obrázek 2:

Držte lahvičku kapací špičkou dolů, palec umístěte na lahvičku vedle kapací špičky, ostatní prsty položte na dno lahvičky.

Obrázek 3:

Ruku s lahvičkou přípravku Azelastin COMOD podepřete o druhou volnou ruku tak, jak je na obrázku.

u

Obrázek 4:

Mírně zakloňte hlavu, lehce stáhněte dolů spodní víčko a stiskněte rychle a silně střed dna lahvičky. Tím se uvede v chod mechanismus pro uvolnění jedné kapky. Zvláštní mechanismus ventilku použitý v systému COMOD zaručuje vždy stejnou velikost kapky i stejnou rychlost vkápnutí nezávisle na síle stlačení. Při aplikaci kapek se vyvarujte kontaktu špičky kapátka a očí nebo kůže. Zavřete pomalu oko, aby se tekutina mohla rovnoměrně rozprostřít po povrchu oka.

Obrázek 5:

Po nakapání kapek uvolněte spodní víčko a jemně tlačte prstem na vnitřní koutek oka u nosu (viz obrázek). Pak s prstem stále přitlačeným k nosu několikrát pomalu zamrkejte, aby se oční kapky rozprostřely po celém povrchu oka. Následně odstraňte přebytek očních kapek.


Obrázek 5:

Po použití lahvičku ihned uzavřete uzávěrem. Dbejte nato, aby byla špička kapátka suchá.


Délka léčby přípravkem Azelastin COMOD

Léčbu přípravkem Azelastin COMOD byste měl(a) provádět tak dlouho, dokud budete v kontaktu s alergenem/alergeny (např. domácí prach, pyl), a to i když se příznaky zlepší.

Léčba celoroční alergické konjunktivitidy má být omezena na trvalou aplikaci po dobu nejvýše 6 týdnů. Také u sezónní alergické konjunktivitidy má být léčba po dobu delší než 6 týdnů prováděna pod kontrolou lékaře.

Pokud budete mít dojem, že jsou účinky přípravku Azelastin COMOD příliš silné nebo příliš slabé, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Azelastin COMOD, než jste měl(a)

není třeba žádné specifické opatření. Dosud nejsou známy žádné případy předávkování. Pokud máte obavy, obraťte se na svého lékaře.

Pokud náhodně přípravek Azelastin COMOD spolknete, obraťte se co nejdříve na svého lékaře nebo na nejbližší nemocniční pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Azelastin COMOD

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte oční kapky co nejdříve a ve stejném množství a ve stejné frekvenci, jaká byla popsána výše nebo předepsána vaším lékařem.

Jestliže jste přestal(a) používat Azelastin COMOD

Léčba přípravkem Azelastin COMOD má být prováděna pravidelně a pokud možno do dosažení úlevy od příznaků. Pokud přestanete přípravek Azelastin COMOD používat, ačkoli jste v kontaktu s alergenem/alergeny, musíte očekávat, že se znovu objeví typické příznaky alergie.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 uživatele z 10): mírné přechodné podráždění oka

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 uživatele ze 100): Hořká pachuť

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 uživatele z 10 000): Alergické reakce (například vyrážka nebo svědění)

V případě, že se vyskytne některý z výše uvedených nežádoucích účinků, ukončete prosím užívání přípravku Azelastin COMOD a obraťte se přímo na svého lékaře. Uvedené nežádoucí účinky rychle zmizí. Nejsou proto nutná žádná specifická opatření. Pokud si povšimnete hořké chuti po použití přípravku Azelastin COMOD, můžete ji odstranit tak, že se napijete nealkoholického nápoje (např. džus, mléko).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Azelastin COMOD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Azelastin COMOD nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a na krabičce za „Použitelné do:" . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že uzávěr krabičky byl před prvním použitím poškozen.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Při správném používání může být přípravek Azelastin COMOD používán až 12 týdnů po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Azelastin COMOD obsahuje

Léčivou látkou je azelastini hydrochloridum 0,50 mg/ml. Jedna kapka o objemu asi 30 mikrolitrů obsahuje azelastini hydrochloridum 0,015 mg.

Mezi další složky přípravku patří, dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelóza, sorbitol, hydroxid sodný (k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak Azelastin COMOD vypadá a co obsahuje toto balení

Azelastin COMOD jsou čiré, bezbarvé oční kapky, naplněné do 10ml vícedávkového obalu s

odvzdušňovací pumpou a víčkem.

Jedno balení obsahuje jeden vícedávkový obal s odvzdušňovací pumpou s víčkem. Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r. o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika Tel.: +420-323 622 750 Fax: +420-323 622 649 e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH Industriestrasse 35,

66129 Saarbrucken,

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.6.2016