Příbalový Leták

Azarga 10 Mg/Ml + 5 Mg/Ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, suspenze

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml suspenze obsahuje brinzolamidum 10 mg a timololum 5 mg (ve formě timolol-maleinátu). Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden ml suspenze obsahuje 0,10 mg benzalkonium-chloridu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, suspenze (oční kapky)

Bílá až našedlá homogenní suspenze, pH 7,2 (přibližně).

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Snížení nitroočního tlaku (IOP) u dospělých pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, u kterých monoterapie neposkytuje dostatečné snížení IOP (viz bod 5.1).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Použití u dospělých včetně starších pacientů

Dávka je jedna kapka přípravku AZARGA do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí) dvakrát denně.

Při použití nasolakrimální okluze nebo při zavření víček na dobu 2 minut se snižuje systémová absorpce. To může vést ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení lokální aktivity (viz bod 4.4).

Při vynechání jedné dávky by měla léčba pokračovat další plánovanou dávkou. Dávka by neměla překročit jednu kapku do postiženého oka (postižených očí) dvakrát denně.

Nahrazuje-li se přípravkem AZARGA jiné oční antiglaukomatikum, mělo by se podávání jiného léčivého přípravku ukončit a AZARGA by se měla začít podávat následující den.

Zvláštní populace

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku AZARGA u dětí a dospívajících ve věku od 0 do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Porucha funkce jater a ledvin

S přípravkem AZARGA nebo s očními kapkami s timololem 5 mg/ml nebyly provedeny žádné studie na pacientech se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin. U pacientů se sníženou funkcí jater nebo mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není potřeba dávkování upravovat.

Přípravek AZARGA nebyl studován na pacientech s těžkou poruchou funkce ledvin (s clearancí kreatininu <30 ml/min.) nebo na pacientech s hyperchloremickou acidózou (viz bod 4.3). Protože brinzolamid a jeho hlavní metabolit se vylučují převážně ledvinami, je přípravek AZARGA kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3).

Přípravek AZARGA se má používat s opatrností u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.4).

Způsob podání Oční podání.

Pacienti by měli být upozorněni, aby lahvičku před použitím dobře protřepali. Pokud je po sejmutí víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, je třeba jej před použitím přípravku odstranit.

Aby se zabránilo kontaminaci hrotu kapátka a roztoku, je třeba dbát na to, aby se hrot kapátka lahvičky nedotkl víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Upozorněte pacienty, aby uchovávali lahvičku pevně uzavřenou, pokud ji právě nepoužívají.

Používá-li se více než jeden lokální oční léčivý přípravek, musí se léčivé přípravky podávat s odstupem alespoň 5 minut. Oční masti se mají aplikovat jako poslední.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Hypersenzitivita na jiné betablokátory.

•    Hypersenzitivita na sulfonamidy (viz bod 4.4).

•    Reaktivní onemocnění dýchacích cest včetně bronchiálního astmatu v současnosti či v anamnéze a závažná chronická obstrukční plicní nemoc.

•    Sinusová bradykardie, syndrom chorého sinu, sinoatriální blokáda, atrioventrikulární blokáda druhého nebo třetího stupně nekontrolovaná kardiostimulátorem. Zjevné srdeční selhání, kardiogenní šok.

•    Těžká alergická rýma.

•    Hyperchloremická acidóza (viz bod 4.2).

•    Těžká porucha funkce ledvin.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Systémové účinky

•    Brinzolamid a timolol jsou absorbovány systémově. Vzhledem k beta-adrenergní složce

s blokátorovým účinkem, timololu, se mohou objevit stejné typy kardiovaskulárních, plicních a jiných nežádoucích účinků jako při podávání systémových betablokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků po topickém očním podání je nižší než u systémového podání. Snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

•    U pacientů používajících přípravek AZARGA se mohou objevit hypersenzitivní reakce společné všem derivátům sulfonamidu, protože se tento přípravek vstřebává systémově.

Srdeční poruchy

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. s ischemickou chorobou srdeční,

Prinzmetalovou anginou a srdečním selháním) a hypotenzí by měla být léčba betablokátory kriticky

posouzena a zvážena léčba jinými léčivými látkami. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním je třeba sledovat možné známky zhoršení těchto onemocnění a nežádoucí účinky.

Vzhledem k negativně dromotropnímu účinku by měly být betablokátory podávány pacientům s atrioventrikulární blokádou prvního stupně pouze s opatrností.

Cévní poruchy

Pacienty se závažnou poruchou periferního oběhu (např. s těžkou formou Raynaudovy nemoci nebo s Raynaudovým syndromem) je nutno léčit s opatrností.

Hypertyreóza

Betablokátory mohou také maskovat známky hyperthyreózy.

Svalová slabost

Bylo hlášeno, že beta-adrenergní blokátory umocňují svalovou slabost odpovídající určitým myastenickým příznakům (např. diplopie, ptóza a generalizovaná slabost).

Respirační poruchy

Po podání některých očních betablokátorů byly hlášeny respirační reakce včetně úmrtí v důsledku bronchospasmu u pacientů s astmatem. Přípravek AZARGA je třeba používat s opatrností u pacientů s mírnou či středně závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a pouze v případech, kdy potenciální přínos léčby převažuje nad potenciálním rizikem.

Hypoglykémie/diabetes

Betablokátory by měly být podávány s opatrností u pacientů s výskytem spontánních hypoglykémií nebo u pacientů s labilním diabetem, protože betablokátory mohou maskovat známky a příznaky akutní hypoglykémie.

Poruchy acidobazické rovnováhy

AZARGA obsahuje brinzolamid, který patří mezi sulfonamidy. Po topickém podání se mohou objevit stejné typy nežádoucích účinků jako při podávání sulfonamidů. U perorálně podávaných inhibitorů karboanhydrázy byly hlášeny poruchy acidobazické rovnováhy. Tento léčivý přípravek se má používat s opatrností u pacientů s rizikem poruchy funkce ledvin vzhledem k možnému riziku metabolické acidózy. Objeví-li se známky závažných účinků nebo přecitlivělosti, používání tohoto léčivého přípravku přerušte.

Duševní bdělost

Perorální inhibitory karboanhydrázy mohou narušit schopnost vykonávat činnosti vyžadující duševní bdělost a/nebo fyzickou koordinaci. Přípravek AZARGA se vstřebává systémově, a proto k tomu může dojít i po lokálním podání.

Anafylaktické reakce

Při léčbě betablokátory mohou být pacienti s atopií nebo těžkou anafylaktickou reakcí na různé alergeny v anamnéze reaktivněj ší na opakovanou expozici takovým alergenům a nemusí reagovat na obvyklé dávky adrenalinu používané pro léčbu anafylaktických reakcí.

Odchlípení choroidey

Při podávání léků potlačujících tvorbu komorového moku (např. timololu, acetazolamidu) po filtračních výkonech bylo hlášeno odchlípení choroidey.

Chirurgická anestezie

Oční přípravky blokující betareceptory mohou blokovat systémový účinek beta-agonistů, např. adrenalinu. Je-li pacient léčen timololem, musí o tom být informován anesteziolog.

Souběžná léčba

Účinek na nitrooční tlak či známé účinky systémové betablokády mohou být potencovány, pokud je timolol podáván pacientům již léčeným systémovým betablokátorem. Odpověď těchto pacientů je třeba pečlivě sledovat. Použití dvou topických beta-adrenergních blokátorů nebo dvou lokálních inhibitorů karboanhydrázy se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Existuje potenciál pro aditivní účinek u známých systémových účinků inhibice karboanhydrázy u pacientů léčených perorálním inhibitorem karboanhydrázy a přípravkem AZARGA. Souběžné podávání přípravku AZARGA a perorálních inhibitorů karboanhydrázy nebylo zkoumáno a nedoporučuje se (viz bod 4.5).

Účinky na. oči

S léčbou pacientů s pseudoexfoliativním glaukomem nebo pigmentovým glaukomem přípravkem AZARGA jsou jen omezené zkušenosti. Těmto pacientům by měla být věnována zvýšená pozornost a je doporučováno časté monitorování jejich IOP.

Přípravek AZARGA nebyl studován u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem a není u těchto pacientů doporučován.

Oční P-blokátory mohou způsobit suchost očí. Pacienty s onemocněním rohovky je třeba léčit s opatrností.

Možný účinek brinzolamidu na endoteliální funkci rohovky nebyl zkoumán u pacientů s poškozenou rohovkou (především u pacientů s nízkým počtem buněk endotelu). Konkrétně nebyli studováni pacienti nosící kontaktní čočky a doporučuje se pečlivé monitorování těchto pacientů, když užívají brinzolamid, protože inhibitory karboanhydrázy mohou ovlivnit hydrataci rohovky a nošení kontaktních čoček může zvýšit riziko pro rohovku. Doporučuje se pečlivé monitorování pacientů s poškozenou rohovkou, jako jsou pacienti s cukrovkou nebo dystrofií rohovky.

Přípravek AZARGA lze používat při nošení kontaktních čoček za pečlivého sledování pacienta (viz níže pod „Benzalkonium-chlorid“).

Benzalkonium-chlorid

AZARGA obsahuje benzalkonium-chlorid, který může vyvolávat podráždění oka, a o němž je známo, že zbarvuje měkké kontaktní čočky. Kontaktu s měkkými kontaktními čočkami je třeba zamezit. Pacienti musí být poučeni, že si mají před aplikací přípravku AZARGA čočky vyjmout, vyčkat po nakapání dávky přípravku 15 minut a teprve potom si čočky opět nasadit.

Rovněž bylo hlášeno, že benzalkonium-chlorid vyvolal tečkovitou keratopatii a/nebo toxickou ulcerativní keratopatii. Při častém nebo dlouhodobém používání je nutné pacienta pečlivě sledovat.

Porucha funkce jater

Přípravek AZARGA se má používat s opatrností u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U přípravku AZARGA nebyly provedeny žádné studie interakcí se specifickými léky.

AZARGA obsahuje brinzolamid, což je inhibitor karboanhydrázy, a i když je podáván topicky, absorbuje se systémově. U perorálních inhibitorů karboanhydrázy byly hlášeny poruchy acidobazické rovnováhy. U pacientů léčených přípravkem AZARGA je třeba vzít v úvahu možnost interakcí.

U pacientů užívajících perorální inhibitor karboanhydrázy a oční kapky s brinzolamidem existuje možnost přídatného účinku na známé systémové účinky inhibice karboanhydrázy. Souběžné podávání očních kapek obsahujících brinzolamid a perorálních inhibitorů karboanhydrázy se nedoporučuje.

Mezi izoenzymy cytochromu P-450, odpovědné za metabolismus brinzolamidu, patří CYP3A4 (hlavní), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 a CYP2C9. Předpokládá se, že inhibitory CYP3A4 jako ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir a troleandomycin budou inhibovat metabolismus brinzolamidu izoenzymem CYP3A4. Při souběžném podávání inhibitorů CYP3A4 se doporučuje opatrnost. Akumulace brinzolamidu je však nepravděpodobná, protože hlavní cestu eliminace představuje vylučování ledvinami. Brinzolamid není inhibitorem izoenzymů cytochromu

P-450.

Existuje potenciál pro aditivní účinky vedoucí k hypotenzi a/nebo k výrazné bradykardii, když se podává oční roztok betablokátorů souběžně s perorálními blokátory kalciových kanálů, blokátory beta-adrenergních receptorů, antiarytmiky (včetně amiodaronu), digitalisovými glykosidy, parasympatomimetiky nebo guanethidinem.

Betablokátory mohou snížit odpověď na adrenalin používaný k léčbě anafylaktických reakcí. U pacientů s atopií nebo anafylaxí v anamnéze by se mělo postupovat se zvláštní opatrností (viz bod 4.4).

Při užívání betablokátorů se může zesílit hypertenzní reakce na náhlé vysazení klonidinu. Při souběžném používání tohoto léčivého přípravku s klonidinem se doporučuje postupovat s opatrností.

Při kombinované léčbě inhibitory CYP2D6 (např. chinidinem, fluoxetinem, paroxetinem) a timololem byla hlášena zvýšená systémová beta-blokáda (např. snížení srdeční frekvence, deprese). Doporučuje se postupovat s opatrností.

Betablokátory mohou zvyšovat hypoglykemický účinek antidiabetik. Betablokátory mohou maskovat známky a symptomy hypoglykémie (viz bod 4.4).

Příležitostně byla hlášena mydriáza v důsledku souběžného podávání očních betablokátorů a adrenalinu (epinefrinu).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití očních přípravků s brinzolamidem nebo timololem u těhotných žen nejsou k dispozici dostatečné údaje. Studie s brinzolamidem na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém podání (viz bod 5.3). Přípravek AZARGA by během těhotenství neměl být podáván, pokud to není absolutně nezbytné. Snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

V epidemiologických studiích nebyly zjištěny malformační účinky, ale při perorálním podávání betablokátorů bylo prokázáno riziko retardace intrauterinního růstu. Dále byly u novorozenců v případě podávání betablokátorů až do porodu pozorovány známky a příznaky betablokády (např. bradykardie, hypotenze, respirační distres a hypoglykémie). Pokud je přípravek AZARGA podáván až do porodu, musí být novorozenec během prvních dnů života pečlivě sledován.

Kojení

Není známo, zda se brinzolamid z očního přípravku vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly, že se brinzolamid po perorálním podání vylučuje do mateřského mléka, viz bod 5.3.

Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Není však pravděpodobné, že by po terapeutických dávkách timololu v očních kapkách bylo v mateřském mléce přítomno dostatečné množství, které by mohlo způsobit klinické příznaky betablokády u kojence. Snížení systémové absorpce viz bod 4.2.

Riziko pro kojené dítě však nelze vyloučit. Při rozhodování, zda přerušit kojení nebo přerušit/nepoužívat léčbu přípravkem AZARGA, je nutné zvážit přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu.

Fertilita

Neklinické údaje neprokazují žádný účinek brinzolamidu ani timololu na mužskou či ženskou plodnost. Při použití přípravku AZARGA se nepředpokládají žádné účinky na mužskou či ženskou plodnost.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek AZARGA má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna dočasně rozmazaným viděním nebo jinými vizuálními poruchami. Dojde-li při nakapání k zastřenému vidění, musí pacient vyčkat, dokud se vidění opět neprojasní, a teprve potom může řídit nebo obsluhovat stroje.

Inhibitory karboanhydrázy mohou zhoršit schopnost provádět činnosti vyžadující duševní bdělost a/nebo fyzickou koordinaci (viz bod 4.4).

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích byly nejčastějšími nežádoucími účinky rozmazané vidění, podráždění oka a bolest oka, které se vyskytovaly u přibližně 2 % až 7 % pacientů.

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků

Níže uvedené nežádoucí účinky byly hlášeny během klinických studií a po uvedení přípravku AZARGA a jeho jednotlivých složek, brinzolamidu a timololu, na trh. Jsou roztříděny podle následující klasifikace: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí klesající závažnosti.

Třídy orgánových systémů

Preferovaný výraz MedDRA

Infekce a infestace

Není známo: nazofaryngitida3, faryngitida3, sinusitida3, rhinitida3

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo: snížený počet ervtrocytů3, zvýšená hladina chloridů v krvi3

Poruchy imunitního systému

Není známo: anafylaxe2, systémové alergické reakce zahrnující angioedém2, lokalizovaný nebo generalizovaný exantém2, hypersenzitivita1, kopřivka2, svědění2

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo: hypoglykémie2

Psychiatrické poruchy

Méně časté: nespavost1

Není známo: deprese1, ztráta paměti2, apatie3, depresivní nálada3, snížení libida3, noční děsy2,3, nervozita3

Poruchy nervového systému

Časté: dysaeusie1

Není známo: mozková ischémie2, cévní mozková příhoda2, synkopa2, zhoršení známek a příznaků myastenie gravis2, somnolence3, porucha

hybnosti3, amnézie3, poruchy paměti3, parestézie2,3, třes3, hypestézie3,

ageusie3, závratě1, bolest hlavy1

Poruchy oka

Časté: rozmazané vidění1, bolest oka1, podráždění oka1 Méně časté: eroze rohovky1, tečkovaná keratitida1, fotofobie1, suché oko1, výtok z oka1, svědění oka1, pocit cizího tělíska v očích1, hyperémie oka1, hyperémie skléry1, zvýšené slzení1, zarudnutí přední oční komory1, hyperémie spojivek1, erytém očního víčkaNení známo: zvýšený poměr pohárku a terče optického nervu3, odchlípení choroidey po filtračním zákroku2 (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití), keratitida2,3, keratopatie3, defekt epitelu rohovky3, porucha epitelu rohovky3, zvýšení nitroočního tlaku3, oční deposita3, skvrny na rohovce3, otok rohovky3, snížení

citlivosti rohovky2, konjunktivitida3, zánět Meibomské žlázy3, diplopie2,3, glare efekt3, fotopsie3, snížená zraková ostrost3, zhoršené vidění1, pterygium3, oční dyskomfort3, keratokonjunktivitis sicca3, hypestézie oka3, sklerální pigmentace3, subkonjunktivální cysta3, porucha vidění3, otok oka3, oční alergie3, madaróza3, onemocnění očních víček3, otok očních víček1, ptóza2

Poruchy ucha a labyrintu

Není známo: vertigo3, tinitus3

Srdeční poruchy

Není známo: srdeční zástava2, srdeční selhání2, městnavé srdeční selhání2, atrioventrikulární blokáda2, kardiorespirační selhání3, angina pectoris , bradykardie , , nepravidelná srdeční činnost , arytmie , , palpitace2,3, tachykrdie3, zvýšená tepová frekvence3, bolest na hrudi2, otoky2

Cévní poruchy

Méně časté: pokles krevního tlaku1

Není známo: hypotenze2, hypertenze3, zvýšení krevního tlaku1, Raynaudův fenomén2, studené ruce a nohy2

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté: kašel1

Není známo: bronchospasmus2 (především u pacientů s již dříve přítomným bronchospastickým onemocněním), dušnost1, astma3, epistaxe1, bronchiální hyperaktivita3, podráždění hrdla3, nazální kongesce3, zduření sliznice horních dýchacích cest3, výtok z nosu3, kýchání3, suchost nosní sliznice3

Gastrointestinální poruchy

Není známo: zvracení2,3, bolesti v horní části břicha1, bolest břicha2, průjem1, sucho v ústech1, nauzea1, esofagitida3, dyspepsie2,3, břišní dyskomfort3, žaludeční dyskomfort3, časté nucení na stolici3, zažívací obtíže3, hypestézie v dutině ústní3, parastézie v dutině ústní3, nadýmání3

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo: abnormální testy jaterních funkcí3

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Není známo: kopřivka3, makulopapulární vyrážka3, aeneralizované svědění3, pocit napnuté kůže3, dermatitis3, alopecie1, psoriatická vyrážka nebo exacerbace psoriázy2, vyrážka1, erytém1

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Není známo: myalaie1, svalové křeče3, artralaie3, bolesti zad3, bolesti končetin3

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo: bolesti ledvin3, polakisurie3

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo: erektilní dysfunkce3, sexuální dysfunkce3, snížení libida3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Není známo: bolest na hrudníku1, bolest3, únava1, asténie2,3, neklid3, hrudní dyskomfort3, neobvyklé pocity3, nervozita3, podrážděnost3, periferní otoky3, rezidua léku3

Vyšetření

Méně časté: zvýšená hladina draslíku v krvi1, zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi1

1

2

3

nežádoucí reakce pozorované u přípravku Azarga

další nežádoucí účinky pozorované při monoterapii timololem

další nežádoucí účinky pozorované při monoterapii brinzolamidem

Popis vybraných nežádoucích účinků

Dysgeusie (hořkost nebo neobvyklá chuť v ústech po nakapání) byla často hlášeným systémovým nežádoucím účinkem spojeným s použitím přípravku AZARGA během klinických hodnocení. Je pravděpodobné, že je vyvolána průchodem očních kapek nasolakrimálním kanálem do nosohltanu, přičítá se brinzolamidu. Nasolakrimální okluze nebo lehké zavření očního víčka po nakapání může pomoci tento účinek snížit (viz bod 4.2).

AZARGA obsahuje brinzolamid, který je sulfonamidovým inhibitorem karboanhydrázy se systémovou absorpcí. Účinky na zažívací systém, nervový systém, účinky hematologické, na ledviny a metabolismus jsou obvykle spojeny se systémovými inhibitory karboanhydrázy. Stejný typ nežádoucích účinků, jenž se připisuje perorálně podávaným inhibitorům karboanhydrázy, se může objevit i při topickém podání.

Timolol se vstřebává do systémového oběhu. To může způsobit podobné nežádoucí účinky jako u léčivých přípravků obsahujících systémové betablokátory. Uváděné nežádoucí účinky zahrnují reakce pozorované u třídy očních betablokátorů. Další nežádoucí účinky spojené s používáním jednotlivých složek, které se mohou potenciálně vyskytnout u přípravku AZARGA, jsou uvedeny v tabulce viz výše. Incidence systémových nežádoucích účinků po topickém očním podání je nižší než u systémového podání. Snížení systémové absorpce viz bod 4.2

Pediatrická populace

AZARGA se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 18 let vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje pokračovat ve sledování přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

V    případě náhodného požití mohou příznaky předávkování způsobené beta-blokádou zahrnovat bradykardii, hypotenzi, srdeční selhání a bronchospasmus.

Dojde-li k předávkování očními kapkami AZARGA, měla by být léčba symptomatická a podpůrná.

V    důsledku působení brinzolamidu může dojít k poruše rovnováhy elektrolytů, rozvoji acidózy a možné jsou i účinky na centrální nervový systém. Měly by se monitorovat hladiny elektrolytů v séru (především draslíku) a pH krve. Studie prokázaly, že timolol není snadné odstranit dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologika, Antiglaukomatika a miotika ATC kód: S01ED51

Mechanismus účinku

AZARGA obsahuje dvě léčivé látky: brinzolamid a timolol-maleinát. Tyto dvě složky snižují zvýšený nitrooční tlak především snížením sekrece komorové vody, jejich mechanismy účinku jsou ale odlišné. Kombinovaný účinek těchto dvou léčivých látek má za následek výraznější snížení nitroočního tlaku ve srovnání s každou jednotlivou složkou.

Brinzolamid je silný inhibitor lidské karboanhydrázy II (CA-II), což je převládající izoenzym v oku. Inhibice karboanhydrázy v ciliárních procesech oka snižuje sekreci komorové vody, pravděpodobně zpomalením tvorby bikarbonátových iontů s následným snížením transportu sodíku a tekutin.

Timolol je neselektivní adrenergní blokátor, jenž nemá žádný vnitřní sympatomimetický účinek, přímý depresivní účinek na myokard ani účinek na stabilizaci membrány. Tonografické a fluorofotometrické studie u člověka naznačují, že jeho převládající účinek je spojen se sníženou tvorbou komorové vody a mírným zvýšením jejího odtoku.

Klinické účinky:

Ve dvanáctiměsíčním kontrolovaném klinickém hodnocení na pacientech s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí, kteří dle mínění zkoušejícího mohli mít prospěch z kombinované léčby a kteří měli při zahájení studie průměrný nitrooční tlak 25 až 27 mm Hg, činilo střední snížení nitroočního tlaku přípravkem AZARGA, podávaným dvakrát denně, 7 až 9 mm Hg. Bylo prokázáno, že při podávání přípravku AZARGA není snížení středních hodnot nitroočního tlaku ve všech časových bodech při všech návštěvách horší než při podávání dorzolamidu 20 mg/ml + timolol 5 mg/ml.

V    šestiměsíční kontrolované klinické studii na pacientech s glaukomem s otevřeným úhlem nebo oční hypertenzí a průměrným nitroočním tlakem na počátku hodnocení 25 až 27 mm Hg vedlo podávání přípravku AZARGA, dávkovaného dvakrát denně, ke střednímu snížení nitroočního tlaku o 7 až 9 mm Hg, což bylo až od 3 mm Hg více než při podávání brinzolamidu 10 mg/ml, dávkovaného dvakrát denně, a až o 2 mm Hg více než při podávání samotného timololu 5 mg/ml, dávkovaného dvakrát denně. Statisticky lepší snížení středních hodnot nitroočního tlaku bylo pozorováno jak vzhledem

k brinzolamidu tak timololu ve všech časových bodech a návštěvách během celé studie.

Ve třech kontrolovaných klinických hodnoceních byl oční diskomfort po nakapání přípravku AZARGA výrazně nižší, než tomu bylo u dorzolamidu 20 mg/ml + timololu 5 mg/ml.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po topickém podání do oka se brinzolamid a timolol absorbují přes rohovku a do systémového oběhu. Ve farmakokinetické studii dostávaly zdravé subjekty perorálně dvakrát denně brinzolamid (1 mg) po dobu 2 týdnů, aby se zkrátila doba do dosažení ustáleného stavu před zahájením podávání přípravku AZARGA. Po podávání přípravku AZARGA dvakrát denně po dobu 13 týdnů dosáhly průměrné koncentrace brinzolamidu v červených krvinkách (RBC) v týdnu 4, 10 resp. 15 následujících hodnot: 18,8 ± 3,29 pM, 18,1 ± 2,68 pM a 18,4 ± 3,01 pM. To naznačuje, že se v červených krvinkách udržovaly ustálené hodnoty koncentrace brinzolamidu.

V    ustáleném stavu byly po podání přípravku AZARGA střední hodnoty Cmax a AUC0-i2h timololu

v plazmě o 27% a 28% nižší (Cmax: 0,824 ± 0.453 ng/ml; AUC0-12h: 4,71 ± 4,29 ng h/ml) oproti podání timololu 5 mg/ml (Cmax: 1,13 ± 0,494 ng/ml; AUC0-12h: 6,58 ± 3,18 ng h/ml). Nižší systémová expozice timololem po podání přípravku AZARGA není klinicky relevantní. Po podání přípravku AZARGA bylo střední hodnoty Cmax timololu dosaženo za 0,79 ± 0,45 hodiny.

Distribuce

Vazba brinzolamidu na bílkoviny plazmy je středně silná (kolem 60%). Brinzolamid je sekvestrován v erytrocytech díky své vysoké afinitě k vazbě na CA-II a v menším rozsahu na CA-I. Jeho aktivní N-desetyl metabolit se také akumuluje v červených krvinkách, kde se váže především na CA-I. Afinita brinzolamidu a metabolitu k červeným krvinkám a tkáňovému CA má za následek nízké koncentrace v plazmě.

Data o distribuci v oční tkáni králíků ukázala, že timolol lze v komorové vodě naměřit ještě až 48 hodin po podání přípravku AZARGA. V ustáleném stavu je timolol detekován v lidské plazmě po dobu až 12 hodin po podání přípravku AZARGA.

Biotransformace

Metabolické dráhy pro metabolismus brinzolamidu zahrnují N-dealkylaci, O-dealkylaci a oxidaci jeho N-propylového bočního řetězce. N-desetyl-brinzolamid je hlavním metabolitem brinzolamidu, který se vytváří u člověka a který se také váže na CA-I v přítomnosti brinzolamidu a akumuluje se v červených krvinkách. Studie in vitro ukazují, že metabolismus brinzolamidu zahrnuje především CYP3A4 a také minimálně čtyři další izoenzymy (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 a CYP2C9).

Timolol je metabolizován dvěma cestami. Jedna vede k etanolaminovému bočnímu řetězci na thiadiazolovém kruhu a druhá vytváří etanolový boční řetězec na morfolinovém dusíku a druhý podobný postranní řetězec s karbonylovou skupinou přiléhající k dusíku. Metabolismus timololu je zprostředkován především CYP2D6.

Eliminace

Brinzolamid se vylučuje především renální exkrecí (přibližně 60%). Zhruba 20% dávky bylo prokázáno v moči jako metabolit. Brinzolamid a N-desetyl-brinzolamid jsou hlavní složky nalezené v moči spolu se stopovými hladinami (<1%) N-desmetoxypropyl- a O-desmetylmetabolitů.

Timolol a jeho metabolity se především vylučují ledvinami. Přibližně 20% dávky timololu se vylučuje močí v nezměněné formě a zbytek jako metabolity. Plazmatický poločas timololu t1/2 je 4,8 hodiny po podání přípravku AZARGA.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Brinzolamid.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie vývojové toxicity u králíků s perorálními dávkami brinzolamidu až 6 mg/kg/den (214-násobek doporučené denní klinické dávky 28 pg/kg/den) neodhalily žádné účinky na vývoj plodu i přes významnou toxicitu pro matku. Podobné studie s potkany vedly k mírně snížené osifikaci lebky a segmentů sterna plodů matek, které dostávaly brinzolamid v dávkách 18 mg/kg/den (642-násobek doporučené denní klinické dávky), ne však 6 mg/kg/den. K těmto nálezům docházelo při dávkách, které vyvolávaly metabolickou acidózu se sníženým přírůstkem hmotnosti u matek a sníženými hmotnostmi plodu. U mláďat samic, jež dostávaly brinzolamid perorálně, byly pozorovány na dávce závislé poklesy hmotnosti plodu, od mírného poklesu (zhruba 5-6%) při 2 mg/kg/den až po téměř 14% při dávce 18 mg/kg/den.V době kojení byla dávka, která nepůsobila žádné nežádoucí účinky na potomky, 5 mg/kg/den.

Timolol

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie reprodukční toxicity s timololem prokázaly opožděnou osifikaci plodů potkanů bez jakýchkoliv nežádoucích účinků na postnatální vývoj (při dávce 50 mg/kg/den neboli 3500-násobku denní klinické dávky 14 pg/kg/den) a zvýšenou resorpci plodů u králíků (při dávce 90 mg/kg/den neboli 6400-násobku denní klinické dávky).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Benzalkonium-chlorid Mannitol (E421)

Karbomer 974 P Tyloxapol Dinatrium-edetát Chlorid sodný

Kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný (pro úpravu pH) Čištěná voda

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

4    týdny po prvním otevření.

6.4    Zvláštní upozornění pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

5    ml kulaté lahve z polyetylénu o nízké hustotě s dávkovači zátkou a bílým polypropylénovým šroubovacím uzávěrem (DROP-TAINER), obsahující 5 ml suspenze.

Krabičky obsahující 1 nebo 3 lahve. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey, GU16 7SR Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/08/482/001 -002

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.11.2008 Datum prodloužení registrace: 26.8.2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese: http: //www .ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A UŘINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgie

nebo

Alcon Cusí S.A.

Camil Fabra 58 08320 El Masnou Barcelona Španělsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP j e třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNU LAHEV 5 ml + KRABIČKA PRO 3 x 5 ml LAHVE


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, suspenze Brinzolamidum/Timololum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml suspenze obsahuje brinzolamidu 10 mg a timololu 5 mg (ve formě timolol-maleinát)


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje: benzalkonium-chlorid, mannitol (E421), karbopol 974P, tyloxapol, edetát disodný, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda.

Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční kapky, suspenze 1 x 5 ml 3 x 5 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oční podání.

Před použitím dobře protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření. Otevřeno:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/08/482/001 1 x 5 ml EU/1/08/482/002 3 x 5 ml


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


azarga


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ


AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky Brinzolamidum/T imololum Oční podání


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP

Zlikvidujte 4 týdny po prvním otevření. Otevřeno:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


5 ml


6. JINÉ


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, suspenze Brinzolamidum/Timololum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek AZARGA a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AZARGA používat

3.    Jak se přípravek AZARGA používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek AZARGA uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek AZARGA a k čemu se používá

AZARGA obsahuje dvě léčivé látky, brinzolamid a timolol, jež spolu účinkují, aby snížily tlak v oku.

AZARGA se používá k léčbě vysokého tlaku v očích, rovněž zvaného glaukom nebo nitrooční hypertenze, u dospělých pacientů, kteří jsou starší 18 let a u nichž nelze vysoký tlak v očích účinně regulovat pouze jedním samotným léčivým přípravkem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AZARGA používat Nepoužívejte přípravek AZARGA

-    jestliže jste alergický(á) na brinzolamid, léky zvané sulfonamidy (například sem patří léky používané k léčbě cukrovky a infekcí a rovněž diuretika (odvodňovací tablety), timolol, betablokátory (léky používané ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě srdečních onemocnění), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže máte nebo jste měl/a v minulosti problémy s dýcháním, jako je astma, závažná chronická obstrukční bronchitida (závažné plicní onemocnění, které může způsobovat sípání, dýchací obtíže a/nebo dlouhotrvající kašel) nebo jiný typ dýchacích problémů.

-    jestliže trpíte závážnou sennou rýmou.

-    jestliže máte pomalý srdeční rytmus, srdeční selhání nebo poruchu srdečního rytmu (nepravidelný srdeční rytmus).

-    jestliže máte překyselenou krev (onemocnění zvané hyperchloremická acidóza).

-    jestliže máte závažné problémy s ledvinami.

Upozornění a opatření

Přípravek AZARGA používejte pouze ke kapání do oka (očí).

Před použitím přípravku AZARGA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte nebo jste v minulosti měl(a):

•    ischemickou chorobu srdeční (mezi příznaky patří bolest nebo svírání na hrudi, dušnost či dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak

•    poruchy srdečního rytmu, např. pomalý tlukot srdce

•    problémy s dýcháním, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc

•    špatný krevní oběh (např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom)

•    cukrovku, protože timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi

•    zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat známky a příznaky onemocnění štítné žlázy

•    svalovou slabost (myasthenia gravis)

•    informujte svého lékaře předtím, než podstoupíte operaci, že používáte přípravek AZARGA, protože timolol může ovlivnit účinek některých léků používaných při anestézii.

•    jestliže máte v anamnéze atopii (sklon k rozvoji alergické reakce) a závažné alergické reakce, můžete být náchylnější k rozvoji alergické reakce při užívání přípravku AZARGA a adrenalin nemusí být tak účinný při léčbě alergické reakce. Dostanete-li jakýkoliv jiný lék, řekněte prosím lékaři nebo zdravotní sestře, že používáte přípravek AZARGA.

•    jestliže máte problémy s játry.

•    jestliže máte suché oči nebo problémy s rohovkou.

•    jestliže máte problémy s ledvinami.

Děti a dospívající

Použití přípravku AZARGA se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek AZARGA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek AZARGA může ovlivňovat nebo být ovlivněn jinými léky, které užíváte, včetně jiných očních kapek pro léčbu glaukomu. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo se chystáte užívat pro snížení krevního tlaku, jako jsou parasympatomimetika a guanetidin, nebo o lécích na srdce včetně chinidinu (používaného k léčbě srdečních onemocnění a některých typů malárie), amiodaronu nebo jiných lécích k léčbě poruch srdečního rytmu a o glykosidech k léčbě srdeční nedostatečnosti. Rovněž svého lékaře informujte, pokud užíváte nebo hodláte užívat léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě žaludečních vředů, léky protiplísňové, protivirové nebo antibiotika či antidepresiva, známá jako fluoxetin a paroxetin.

Pokud užíváte další inhibitor karboanhydrázy (acetazolamid nebo dorzolamid), poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud j ste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neměla byste přípravek AZARGA používat, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné. Před použitím přípravku AZARGA se poraďte se svým lékařem.

Přípravek AZARGA nepoužívejte, pokud kojíte, timolol by se mohl dostat do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem dříve, než během kojení začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se Vaše vidění neprojasní. Vaše vidění může být po určitou dobu po použití přípravku AZARGA rozmazané.

Jedna z léčivých látek tohoto přípravku může zhoršit schopnost provádět činnosti, vyžadující mentální bdělost a/nebo fyzickou koordinaci. Jste-li takto ovlivněni, buďte při řízení nebo používání strojů opatrní.

Přípravek AZARGA obsahuje benzalkonium-chlorid

V přípravku AZARGA je konzervační látka (benzalkonium-chlorid), jež může zbarvovat měkké kontaktní oční čočky a může způsobovat podráždění oka. Proto nenoste při používání přípravku AZARGA oční čočky. Po použití přípravku AZARGA počkejte 15 minut a teprve pak si čočky opět nasaďte.

3. Jak se přípravek AZARGA používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud přecházíte na přípravek AZARGA z jiných očních kapek určených k léčbě glaukomu, měl(a) byste ukončit používání tohoto jiného léčivého přípravku a následující den začít používat přípravek AZARGA. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Následující opatření je užitečné k omezení množství léčivého přípravku, které se dostane do krve po podání očních kapek:

- Nechte oční víčko zavřené a zároveň prstem lehce tlačte na oční koutek u nosu po dobu alespoň 2 minut.

Doporučená dávka přípravku je

jedna kapka do postiženého oka (postižených očí) dvakrát denně.

Přípravek AZARGA používejte do obou očí pouze tehdy, když Vám to řekl Váš lékař. Užívejte jej tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař.3


•    Připravte si lahvičku s přípravkem a zrcadlo.

•    Umyjte si ruce.

•    Před použitím lahvičku dobře protřepejte.

•    Odšroubujte víčko lahvičky. Pokud je po sejmutí víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, před použitím přípravku jej odstraňte.

•    Držte lahvičku dnem vzhůru mezi palcem a prsty.

•    Zakloňte hlavu. Stáhněte víčko čistým prstem dolů tak, aby mezi víčkem a okem vznikla jakási „kapsa“. Kapka se vkápne do tohoto místa (obrázek 1).

•    Přibližte hrot lahvičky k oku. Jestli Vám to    pomůže,    použijte zrcadlo.

•    Nedotýkejte se kapátkem oka nebo očního víčka, okolních tkání    nebo jiných povrchů. Mohlo by

tak dojít ke znečištění kapek.

•    Lehce zatlačte na dno lahvičky, aby se uvolnila vždy jenom jedna kapka přípravku AZARGA.

•    Lahvičku nestlačujte: je navržena tak, aby stačilo lehké zatlačení na dno (obrázek 2).

•    Po použití přípravku AZARGA stiskněte na dobu 2 minut prstem koutek oka u nosu (obrázek 3). Tím se napomůže tomu, aby se přípravek AZARGA nedostal do celého těla.

•    Když používáte kapky do obou očí, opakujte výše uvedené kroky pro druhé oko.

•    Ihned po použití pevně uzavřete uzávěr lahvičky.

•    Před otevřením další lahvičky spotřebujte nejprve celý obsah první lahvičky.

Netrefíte-li se kapkou do oka, zkuste to znovu.

Jestliže používáte ještě další oční kapky nebo oční mast, dodržujte odstup alespoň 5 minut mezi jednotlivými léčivými přípravky. Oční masti se mají nanést jako poslední.

Jestliže jste použil(a) více přípravku AZARGA než jste měl(a), vypláchněte oko teplou vodou. Nevkapávejte žádné další kapky, dokud není čas Vaší další pravidelné dávky.

Může u Vás dojít ke snížení srdeční frekvence, snížení krevního tlaku, srdečnímu selhání, potížím s dýcháním a může to mít vliv na Váš nervový systém.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek AZARGA, pokračujte až další plánovanou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku nahradil(a). Nepoužívejte více než jednu kapku do postiženého oka (očí) dvakrát denně.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek AZARGA, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem, oční tlak ve Vašem oku nebude kontrolován, což by mohlo vést i ke ztrátě Vašeho zraku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás rozvine kožní vyrážka, závažná kožní reakce nebo silné zčervenání a svědění oka, přestaňte tento léčivý přípravek používat a ihned se obraťte na svého lékaře. Může se jednat o známky alergické reakce (četnost jejího výskytu není známa).

Obvykle můžete v používání kapek pokračovat, pokud nejsou účinky závažné. Máte-li obavy, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nepřestávejte přípravek AZARGA používat, aniž byste se nejdříve poradil/a se svým lékařem.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

   Účinky na oko: rozmazané vidění, známky a příznaky podráždění oka (tj. pálení, štípání, svědění, slzení, zarudnutí), bolest oka.

•    Celkové nežádoucí účinky: poruchy chuti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

   Účinky na oko: eroze rohovky (poškození přední vrstvy očního bulbu), zánět uvnitř oka, citlivost na světlo, neobvyklé pocity v očích, výtok z oka, suché oko, unavené oči, tvorba krusty na očním víčku.

•    Celkové nežádoucí účinky: snížení krevního tlaku, kašel, potíže se spánkem (nespavost).

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

   Účinky na oko: poruchy vidění, poškození optického nervu, zvýšený tlak v oku, usazeniny na povrchu oka, poruchy rohovky, snížené vnímání v oku, zánět nebo infekce spojivky, abnormální, dvojité nebo snížené vidění, zvýšená pigmentace oka, růst na povrchu oka, zvýšená produkce slz, otok oka, citlivost na světlo, zpomalený růst nebo snížení počtu očních řas, pokles horních očních víček (takže zůstávají napůl zavřena), zánět očních víček a žláz na očních víčkách, zánět rohovky a odchlípení vrstvy pod sítnicí obsahující krevní cévy po filtračních výkonech, což může způsobovat poruchy vidění, snížená citlivost rohovky.

•    Srdce a oběh: změny srdečního rytmu nebo srdeční frekvence, pomalá srdeční frekvence, bušení srdce, určitý typ poruchy srdečního rytmu, bolest na hrudi, snížená funkce srdce, srdeční záchvat (infarkt), zvýšený krevní tlak, snížení krevního toku do mozku, mozková příhoda, tvorba otoků (hromadění tekutin), městnavé srdeční selhání (srdeční onemocnění s dušností a otoky nohou v důsledku hromadění tekutin), otoky končetin, nízký krevní tlak, změna barvy prstů rukou, nohou a příležitostně i jiných oblastí těla (Raynaudův fenomén), studené ruce a nohy.

•    Dýchání: zúžení dýchacích cest v plicích (zejména u pacientů s již existujícím onemocněním), dušnost nebo obtíže s dýcháním, známky nachlazení, otok dýchacích cest, infekce dutin, kýchání, ucpaný nos, sucho v nose, sekrece z nosu, krvácení z nosu, astma, podráždění v krku.

•    Nervový systém a celkové poruchy: deprese, noční můry, ztráta paměti, bolest hlavy, nervozita, podrážděnost, únava, třes, abnormální pocity, mdloby, závrať, ospalost, celková nebo velká slabost, neobvyklé pocity jako píchání a mravenčení.

•    Zažívání: nevolnost, zvracení, průjem, nadýmání nebo bolest břicha, zánět hrdla, sucho nebo abnormální pocity v ústech, porucha trávení, bolest žaludku.

•    Krev: abnormální nálezy při vyšetření funkce jater, zvýšené hladiny chloridových iontů, nebo snížený počet červených krvinek při vyšetření krve.

•    Alergie: zhoršené příznaky alergie, generalizované alergické reakce včetně podkožních otoků, ke kterým může dojít v obličeji a na končetinách a které mohou způsobit zúžení dýchacích cest, což může vést k polykacím a dýchacím potížím, kopřivka, lokalizovaná nebo generalizovaná vyrážka, svědění, náhlá závažná život ohrožující alergická reakce.

•    Uši: zvonění v uších, pocit motání nebo závratě.

•    Kůže: vyrážka, zarudnutí kůže nebo zánět, abnormální nebo snížený cit kůže, ztráta vlasů, vyrážka se stříbřitým vzhledem (psoriasiformní vyrážka) nebo zhoršení psoriázy.

•    Svaly: celková bolest zad, kloubů nebo svalů, která není způsobená námahou, svalové křeče, bolest končetin, svalová slabost/únava , zhoršení známek a příznaků myastenie gravis (svalová porucha).

•    Ledviny: bolest ledvin jako bolest v dolní části zad, časté močení.

•    Reprodukce: sexuální dysfunkce, snížené libido, sexuální obtíže u mužů.

•    Metabolismus: nízké hladiny cukru v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek AZARGA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičku zlikvidujte za 4 týdny po prvním otevření, aby se zabránilo infekcím, a použijte novou lahvičku. Zapište si datum jejího otevření na štítek lahvičky a na štítek papírové krabičky, na příslušné vyznačené místo.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek AZARGA obsahuje

•    Léčivými látkami j sou brinzolamid a timolol. Jeden ml suspenze obsahuje brinzolamidum 10 mg a timololum 5 mg (ve formě maleátu).

•    Dalšími složkami jsou benzalkonium-chlorid (viz bod 2 „Přípravek AZARGA obsahuje benzalkonium-chlorid“), karbopol 974P, edetát disodný, mannitol (E421), čištěná voda, chlorid sodný, tyloxapol, kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný.

Malé množství kyseliny chlorovodíkové a/nebo hydroxidu sodného se přidává pro udržení normální hodnoty kyselosti (úrovně pH).

Jak přípravek AZARGA vypadá a co obsahuje toto balení

AZARGA je tekutina (bílá až našedlá homogenní suspenze), dodávaná v balení obsahujícím 5 ml plastovou lahvičku se šroubovacím uzávěrem, nebo v balení obsahujícím tři 5 ml lahvičky. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey, GU16 7SR Velká Británie

Výrobce

S.A. Alcon-Couvreur N.V Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgie

Výrobce

Alcon Cusí, S.A.

Camil Fabra 58 08320 El Masnou,

Barcelona

Španělsko

Belgie/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Alcon NV

W + 32 (0) 2 754 32 10 (Belgie/Belgique/Belgien) Btarapna

Ahkoh Etnrapua EOOfl W + 359 2 950 15 65

Česká republika

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

W + 420 225 775 111

Danmark

Alcon Nordic A/S W + 45 3636 4300

Deutschland

Alcon Pharma GmbH W + 49 (0)761 1304-0

EXXába

Kúnpoq

A^kov Aagnopáxopig Ekkág AEBE W + 30 210 68 78 300 (EUáSa)

Eesti

Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal W + 372 6 313 214

Espaňa

Alcon Cusí, S.A.

W + 34 93 497 7000

France

Laboratoires Alcon W + 33 (0)1 47 10 47 10

Hrvatska

Alcon Farmaceutika d.o.o.

W + 385 1 4611 988

Ireland

Malta

United Kingdom

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

W + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

Island

Alcon Nordic A/S W + 45 3636 4300

Lietuva

Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybé W + 370 5 2 314 756

Magyarország

Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. W + 36-1-463-9080

Nederland

Alcon Nederland BV W + 31 (0) 183 654321

Norge

Alcon Nordic A/S W + 45 3636 4300

Osterreich

Alcon Ophthalmika GmbH W + 43 (0)1 596 69 70

Polska

Alcon Polska Sp. z o.o.

W + 48 22 820 3450

Portugal

Alcon Portugal - Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

W + 351 214 400 300

Románia

S.C. Alcon Romania S.R.L.

W: + 40 21 203 93 24

Slovenija

Alcon d.o.o.

W + 386 1 422 5280

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o. Alcon Division W + 421 2 5441 0378

Suomi/Finland

Alcon Nordic A/S W +45 3636 4300

Italia    Sverige

Alcon Italia S.p.A.    Alcon Nordic A/S

® + 39 02 81803.1    ® + 45 3636 4300

Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd ® + 371 67 321 121

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravy na adrese: http://www.ema.europa.eu

28