Příbalový Leták

Axetine 1,5 G

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AXETINE 750 mg AXETINE 1,5 g

Prášek pro injekční/infuzní roztok Cefuroximum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 injekční lahvička obsahuje cefuroximum 750 mg (jako cefuroximum natricum). 1 injekční lahvička obsahuje cefuroximum 1,5 g (jako cefuroximum natricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro mjekční/mfuzm roztok


1 injekční lahvička 10 injekčních lahviček 50 injekčních lahviček 100 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intramuskulární nebo intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Registrační číslo: 15/497/00-C Registrační číslo: 15/498/00-C

13    ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


AXETINE 750 mg AXETINE 1,5 g

Prášek pro injekční/mfuzrn roztok Cefuroximum

~2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


750 mg

1,5 g


6. JINÉ


MEDOCHEMIE


3/3