Příbalový Leták

Avipro Salmonella Vac E

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


AviPro Salmonella vac E

Lyofilizát pro perorální aplikaci.


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE:


LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH

Heinz-Lohmann Str. 4, 274 72 Cuxhaven, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU:


AviPro SALMONELLA VAC E

Lyofilizát pro perorální aplikaci.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK:


Léčivá látka v 1 dávce:

oslabené bakterie Salmonella enteritidis, kmen Sm24/Rif12/Ssq. 1x108.0 CFU až 6x108.0 CFU


Pomocné látky:

Peptony ze sójové mouky, sacharóza, želatina, pufr HEPES


4. INDIKACE:


K aktivní imunizaci chovných a produkčních hejn drůbeže proti infekci Salmonella enteritidis a k redukci perzistence a vylučování terénních kmenů Salmonella enteritidis.

Imunita nastupuje v průběhu 14 dní po první vakcinaci.

Po aplikaci programu s třemi dávkami vakcíny trvá imunita u nosnic až do 52. týdne.


5. KONTRAINDIKACE:


Nepoužívat u nemocných ptáků.

Nepoužívat u ptáků v době snášky a v období 3 týdnů před snáškou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou vedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT:


Kuřata (budoucích nosnic a brojlerů) od stáří jednoho dne.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ:


Aplikuje se jedna dávka na zvíře.

Vakcínu lze aplikovat již jednodenním kuřatům.


Doporučené vakcinační schéma:

Kuřata brojlerů: Jedna dávka od stáří jednoho dne.

Kuřata nosnic: Jedna dávka jednodenním kuřatům, druhá vakcinace ve stáří 6-8 týdnů a třetí

vakcinace ve stáří 16 – 18 týdnu, nejméně 3 týdny před očekávanou snáškou.


Vakcinace v pitné vodě

Je nutno zajistit, aby bylo celé potrubí, všechny napáječky a nádoby apod. naprosto čisté a

bez zbytků jakýchkoliv dezinfekčních prostředků, detergentů, mýdla apod.


Lékovka s vakcínou se otevírá pod vodou a důkladně se rozpustí. Jelikož je koncentrovaná

vakcína mírně viskózní, je nutná opatrnost při úplném vyprázdnění lékovky a jejího

vyplachování ve vodě.


Před aplikací se vakcína důkladně rozpustí v nádobě o objemu 1 litr a dobře se promíchá, dříve než se zamíchá do většího množství vody v 10 litrovém kbelíku. V každém stupni rozpouštění musí být vakcína vždy po dobu několika minut důkladně zamíchána. Nerozpouštět větší množství lékovek, než pro jednu halu nebo pro jeden napájecí systém, aby nedošlo k chybám při namíchání vakcíny.


Návod:

Ředěnou vakcínu aplikujte v chladné a čerstvé vodě v poměru 1 litr na 1000 jednodenních

kuřat, např. 10 litrů vody je zapotřebí pro 1000 kuřat o stáří 10 dní. Používejte spotřebu pitné

vody podle údajů na vodoměru z předchozího dne, pro přesné určení správného množství

vody pro jednotlivý případ. Ke zvýšení stability vakcíny se do vody přidává prášek

nízkotučného (tj. 1% tuku), odstředěného mléka (2-4 gramy na litr) nebo odstředěné mléko

(20-40 ml/litr vody). To se však musí připravit 10 minut před rozpuštěním vakcíny. V zásadě

by měla být vakcína aplikovaná v množství vody, které je ptáky vypito do 3 hodin. Zajistěte,

aby ptáci neměli v průběhu vakcinace přístup k nemedikované vodě.


Nechejte ptákům vypít z napáječek všechnu vodu, aby v napáječkách zůstaly před vakcinací

jen minimální zbytky. Je-li ještě voda přítomna v potrubí musí se před aplikací vakcíny

vypustit. Voda s vakcínou se podává po dobu 3 hodin. Je nutno zajistit, aby v této době

všichni ptáci pili. Zvyky ptáků v pití jsou různé. Je nutné nechat ptáky před vakcinací žíznit,

aby se zajistilo, že všichni ptáci budou v průběhu doby vakcinace pít. Cílem je, podat

každému ptáku jednu dávku vakcíny. Pro zajištění toho je zapotřebí nechat ptáky po dobu

2-3 hodin žíznit.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ:


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinační kmen je citlivý na fluorochinolonová antibiotika a má zvýšenou citlivost vůči

erytromycinu, chloramfenikolu, doxycyklinu, detergentům a vůči škodlivinám z prostředí.


Rozlišení vakcinačního od terénních kmenů se provádí pomocí antibiogramu. Proti terénním

kmenům jsou vakcinační kmeny citlivé na erytromycin (doporučená koncentrace

15 – 30 µg/ml) a jsou rezistentní vůči streptomycinu a rifampicinu (doporučená koncentrace

200 µg/ml).


Vakcinují se jen zdraví ptáci.


V závislosti na použitý systém, může perorální vakcinace u některých ptáků z hejna navodit

nízké séropozitivní reakce. Protože je sérologické monitorování salmonel jen testování hejna,

musí se pozitivní nálezy potvrzovat bakteriologicky.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při rozpouštění vakcíny používejte ochranné rukavice. Lékovku otevírejte pod vodou, aby

nevznikal aerosol. Po manipulaci s vakcínou si vydezinfikujte a umyjte ruce. Vakcína se

nesmí pozřít. Dojde-li k polknutí vakcíny, vyhledejte lékařskou pomoc. Vakcinační kmen je

citlivý na řadu antibiotik, včetně fluorochinolonů (ciprofloxacin).


Je nutno věnovat pozornost umytí a dezinfekci rukou po manipulaci s trusem vakcinovaných

ptáků, zejména prvních 7 dní po vakcinaci.


Osobám s oslabeným imunitním systémem se doporučuje vyhnout se kontaktu s vakcínou a

vakcinovanými zvířaty.


10. OCHRANNÁ LHŮTA:


Maso 21 dnů


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ:


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2C - 8C).

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 4 hodiny.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:


Nepoužívat u nemocných ptáků. Nepoužívat u ptáků v době snášky a v období 3 týdnů před

snáškou.


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Je nutno dbát na to, aby pitná voda neobsahovala detergenty nebo dezinfekční prostředky.


U okrasného ptactva a čistých linií nebyla vakcína zkoušena.

Nepoužívat u nosnic v průběhu snášky.

Při kontaktu s vakcinovanými kuřaty se může vakcína rozšířit u vnímavých ptáků. Vakcinovaní

ptáci vylučují vakcinační kmen až po dobu 14 dní.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA:


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE:


Květen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE:


Interakce:

Protože vakcinační kmen je živá bakterie, je nutno vyvarovat se v průběhu 3 dní před a po

vakcinaci současného použití chemoterapeutik, která jsou vůči salmonelám účinná.

Avšak je-li to nevyhnutelné, musí se hejno znovu imunizovat.

Nejsou známy informace o bezpečnosti a účinnosti současného podání vakcíny s některou

další vakcínou, mimo injekční aplikace vakcín firmy Lohmann proti Markovy chorobě (jak s krůtím herpes-virem, tak s kmenem Rispens) *). Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

*) – Nejsou schváleny ve všech zemích.


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikosti balení:

1 x 1000 dávek

1 x 2000 dávek

1 x 5000 dávek


Velké balení:

10 x 1000 dávek

10 x 2000 dávek

10 x 5000 dávek


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
4