Příbalový Leták

Avipro Ib H120


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AviPro IB H120 lyofilizát pro suspenzi pro kuřata.


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bronchitidis infectiosae avium, živý, kmen Massachusets H 120 min. 103,0 EID50 - max. 104,8 EID50*

Hostitelský systém: embryonovaná kuřecí SPF vejce


*EID50 = 50 % infekční dávka pro embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % embryí, která byla inokulována virem.


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu suspenze.

Vzhled: bílo béžová barva


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat

Kur domácí.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti infekční bronchitidě drůbeže (IB).


Nástup imunity: během 3 týdnů po vakcinaci.

Trvání imunity: nejméně 6 týdnů.


4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Jedná se o vakcínu obsahující živý virus. Je zapotřebí se vyhnout jakékoliv kontaminaci rozstřikem nebo rozlitím.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

Použijte osobní ochranné prostředky jako brýle, ochranu úst nebo respirační masku, pokud

manipulujete s tímto veterinárním léčivým přípravkem.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Možnost aktivace infekce CRD (chronické respirační onemocnění) v chovech zamořených mykoplasmózou. V tomto případě by měla být použita účinná odpovídající antibiotická léčba.

U jednotlivých zvířat je možnost výskytu lehkých dýchacích potíží a občasného kýchání 2. den po vakcinaci s AviPro IB H120. Tyto příznaky vymizí bez poškození respiratorního aparátu či zpomalení růstu. Tyto příznaky se vyskytujívelmi vzácně.


Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Pokud byla provedena správná primární imunizace, není použití vakcíny během snášky nebezpečné.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Určeno k použití prostřednictvím pitné vody nebo rozprašováním.

Podává se jedna dávka vakcíny na ptáka.

Vakcína může být použita od 1. dne života.


Stanovení doby vakcinace záleží na řadě faktorů, jako je hladina mateřských protilátek, účel použití a infekční tlak, druh technologie a způsob managementu.

Obecně se doporučuje následující vakcinační program:


Primární imunizace plemenných a užitkových nosnic:


1. vakcinace: během 3. týdne života

2. vakcinace: během 10. týdne života


Mezi první a druhou vakcinací by mělo být rozpětí alespoň 4 týdny a nejvíce 8 týdnů. Primární vakcinace by měla být ukončena nejméně 2 týdny před začátkem snášky.

V závislosti na nákazové situaci by se další vakcinace proti IB měly dělat v pravidelných intervalech

po 4-12 týdnech během reprodukčního a snáškového cyklu. Navíc, pro zesílení imunitní ochrany, se

může použít inaktivovaná vakcína před začátkem snášky (booster).


Sprejová aplikace první den života se velmi osvědčila jako úvodní vakcinace zejména v chovech s rizikem infekce


Brojleři:

Vzhledem ke krátkému životnímu cyklu 35 – 40 dnů většinou postačuje jednotlivá dávka. Sprejová

aplikace první den života se osvědčila zejména v chovech s rizikem infekce. Sprejová aplikace

indukuje imunitní ochranu, která obecně trvá po celou dobu výkrmu (40 dnů).


Způsob podání:

a) Podání v pitné vodě:


Vakcínu je nutné spotřebovat v průběhu 2 hodin. Vzhledem k tomu, že se pitný režim u kuřat mění, může se stát, že bude nutné zvířatům pitnou vodu před vakcinací odebrat, aby se zajistilo, že všichni ptáci budou během fáze vakcinace pít. V ideálním případě by měla být vakcína podána v množství vody, které je ptáky spotřebováno do 2 hodin. Rozpouštějte vakcínu v chladné a čisté vodě v poměru 1 000 dávek vakcíny do 1 litru vody pro 1 000 kuřat a den života, např. 10 litrů je potřeba pro 1 000 kuřat o stáří 10 dnů. V horkém počasí a u masných plemen se může dané množství zvýšit až do maximálně 40 litrů na 1 000 ptáků. Při pochybnostech se den před podáním vakcíny stanoví příjem vody.

Rozpuštěnou vakcínu podejte okamžitě ptákům. Ujistěte se, že ptáci nemají během vakcinace přístup k nemedikované vodě.


b) Podání rozprašováním:


Množství vody potřebné ke sprejování závisí na faktorech jako je věk ptáků, technologie chovu, teplota, koncentrace ptáků v chovu a typ zařízení, které je používané k postřiku. Množství vody je mezi 250 a 1 000 ml / 1 000 ptáků.

Pravidlo pro sprejování: čím je jemnější sprej, tím hlubší je penetrace kapek a viru do respiračního traktu. To přináší vyšší imunogenitu, ale nižší toleranci.

Sprejové aplikátory mají být prověřené. Níže je uvedeno několik doporučení:Vakcinace první den života v přepravce

Vakcinace hrubou mlhou

Vakcinace jemnou mlhou

Průměrná velikost kapek

> 50 µm

> 50 µm

 50 µm

Průtok/tlak

500 – 600 ml/min. při 2-3 barech

500 – 600 ml/min. při 2-3 barech

50 ml/min.

Objem/1000 ptáků

250 – 400 ml

500 – 1000 ml

100 – 200 ml

Doba sprejování 1000 ptáků

30 – 40 sekund. Odpovídá 3 – 4 sek. / přepravka s 100 kuřaty

1 – 2 min.

přibližně 5 min.


Pro snížení infekčního tlaku před nástupem imunity by se měl odstranit trus a vyčistit haly mezi turnusy.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nebyly pozorovány žádné další příznaky, jak jsou uvedeny v bodu 4.6, ani po podání desetinásobné

dávky.


4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: živá virová vakcína pro drůbež

ATCvet kód: QI01AD07

Kmen viru Massachussets H 120 obsažený v této vakcíně, je pro drůbež apatogenní a indukuje

imunitní odpověď. Tato imunitní odpověď může být posílena druhou vakcinací méně oslabenou formou vakcinačního kmene Massachusetts.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Dihydrogenfosforečnan draselný

monohydrát laktózy

sušené odtučněné mléko


6.2 Inkompatibility


Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Rozpuštěnou vakcínu chraňte před přímým slunečním zářením, mrazem a teplotami nad 25 °C.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Lahvičky ze skla typu I (Ph.Eur.) s pertlovacím uzávěrem z chlorbutylelastomeru.

Lahvičky jsou zabezpečeny hliníkovou pertlí, která se před otevřením strhne.

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1 x 1 000 dávek

1 x 2500 dávek

1 x 5 000 dávek

10 x 1 000 dávek

10 x 2 500 dávek

10 x 5 000 dávek


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo obalový materiál použitý k tomuto veterinárnímu léčivému přípravku by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lohmann Animal Health GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 4, D-27472 Cuxhaven, Německo


8. Registrační číslo


97/763/94-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


01.06.1994, 15.10.1999, 3.8.2004; 09.09.2010; 29.07.2014


10. DATUM REVIZE TEXTU


Duben 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


6