Příbalový Leták

Avipro Ae


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro AE


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz Lohmann Str. 4., 27472 Cuxhaven, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AviPro AE

Suspenze k aplikaci v pitné vodě


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka v 1 dávce:

Virus encephalomyelitidis avium, kmen Calnek 1143 min. 10 3,0 EID50 - max. 10 4,5 EID50 *

*EID50 = 50% infekční dávka pro kuřecí embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 % embryí,

která byla naočkována virem.

Hostitelský systém: SPF kuřecí embrya


Pomocné látky: Dihydrát hydrogenforforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, monohydrát laktózy, odstředěné mléko.


4. INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti aviární encefalomyelitidě (AE).


Nástup imunity: 3 týdny

Trvání imunity: 44 týdnů po aplikaci (na základě sérologických hladin).


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

Nevakcinovat před 10. týdnem stáří a později než 4 týdny před začátkem snášky.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při dodržení vakcinačního schématu by se neměly vyskytnout.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kuřata kura domácího


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcína je podávána po naředění v pitné vodě. K naředění vakcíny se používá čistá a chladná pitná

voda, prostá detergenčních a dezinfekčních látek. 1000 dávek vakcíny se rozpustí ve 40 l vody.

Vakcína by měla být rozpuštěna pouze v takovém množství pitné vody, které zvířata spotřebují během 2 hodin. Vakcína musí být podána do napáječek okamžitě po jejím rozpuštění, tak aby byla spotřebována zvířaty nejpozději během 2 hodin po naředění. Pro zajištění rychlého příjmu vakcíny, by se měl zvířatům 1-2 hodiny před podáním zamezit přístup k pitné vodě. Zároveň musí být zajištěno, aby měla všechna zvířata dostatečný přístup k naředěné vakcíně.

Naředěná vakcína musí být chráněna před přímým slunečním zářením a teplotou nad 25°C!

Ověřte si, že veškerá zařízení použitá pro vakcinaci (trubičky, napáječky, atd.) jsou důkladně očištěna a

zbavena zbytků detergentů a dezinfekčních prostředků. Obsah otevřené lahvičky by měl být

spotřebován najednou.

Vakcínou musí být ošetřeno celé hejno kuřat. Každý pták musí dostat přiměřenou dávku

vakcíny. Zabraňte stresování zvířat.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Ověřte si, že veškerá zařízení použitá pro vakcinaci a pitná voda neobsahují detergenty nebo

dezinfekční prostředky.

Vakcinační roztok chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad 25°C.

Obsah otevřených balení spotřebujte jednorázově.

Vakcína by měla být rozpuštěna pouze v takovém množství pitné vody, které zvířata spotřebují během 2 hodin


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po naředění podle návodu: 2 hodiny


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinovaná kuřata mohou vylučovat vakcinační kmen trusem až po dobu 6 dní po vakcinaci.

V tomto období je třeba zabránit kontaktu imunodeficientních a nevakcinovaných kuřat

s vakcinovanými.

Nepoužívat u nosnic ve snášce a během 4 týdnů před počátkem snášky.

Násadová vejce nepoužívat k líhnutí dříve, jak 4 týdny po aplikaci vakcíny.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabraňte kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2016


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikosti balení:

1 x 1 000 dávek

1 x 2 500 dávek

1 x 5 000 dávek

1 x 10 000 dávek


10 x 1 000 dávek

10 x 2 500 dávek

10 x 5 000 dávek

10 x 10 000 dávek


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.3