Příbalový Leták

Augmentin Sr

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ OBAL


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Augmentin SR, 1000 mg/62,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Amoxicillinum/acidum clavulanicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum a amoxicillinum natricum v množství odpovídajícím 1000 mg amoxicillinum a kalii clavulanas v množství odpovídajícím 62,5 mg acidum clavulanicum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sodík, další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4 tablety s prodlouženým uvolňováním 16 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 24 tablet s prodlouženým uvolňováním 28 tablet s prodlouženým uvolňováním 40 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 500 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 15/200/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


augmentin sr


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Augmentin SR, 1000 mg/62,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Amoxicillinum/acidum clavulanicum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SmithKline Beecham Limited, Velká Británie

GSK


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


5. JINÉ