Příbalový Leták

Augmentin Duo

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL - KRABIČKA

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Augmentin DUO, prášek pro perorální suspenzi Amoxicillinum/acidum clavulanicum

(jahodová příchuť)


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jeden mililitr perorální suspenze obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 80 mg a kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum11,4 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Obsahuje aspartam (E951) a maltodextrin (glukosu). Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro 35 ml perorální suspenze Prášek pro 70 ml perorální suspenze Prášek pro 140 ml perorální suspenze


5 ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Před použitím lahvičku řádně protřepejte.

Před použitím zkontrolujte, že je uzávěr neporušen. Zatřepejte lahvičkou, aby byl práškový obsah volně sypký. Přidejte 32 ml vody (35 ml)

Přidejte 64 ml vody (70 ml)

Přidejte 127 ml vody (140 ml)

Otočte lahvičku dnem vzhůru a důkladně protřepejte.


6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 8 POUŽITELNOST

EXP 9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Prášek v suchém stavu.

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Suspenze

Suspenzi uchovávejte v chladničce (při 2 - 8 °C).

Nezmrazujte.

Spotřebujte do 7 dnů.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex, Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 15/265/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU augmentin duo

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Augmentin DUO, prášek pro perorální suspenzi Amoxicillinum/acidum clavulanicum

(jahodová příchuť)


2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jeden mililitr perorální suspenze obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 80 mg a kalii clavulanas v množství odpovídajícím acidum clavulanicum 11,4 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje aspartam (E951) a maltodextrin (glukosu).


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro perorální suspenzi


5 ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Před použitím lahvičku řádně protřepejte.


6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Naředěno dne:


8 POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Prášek v suchém stavu.


Uchovávejtev dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Suspenze

Suspenzi uchovávejte v chladničce (při 2 - 8 °C).

Nezmrazujte.

Spotřebujte do 7 dnů.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex, Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 15/265/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

4