Příbalový Leták

Atryn 1750 Iu

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ATryn 1750 IU prášek pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 1750 IU* antitrombinum alfa**.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml roztoku 175 IU antitrombinum alfa.

Specifická aktivita přípravku ATryn je asi 7 IU/mg proteinu.

* účinnost (IU) se určuje pomocí chromogenního stanovení podle Evropského lékopisu.

** rekombinantní forma lidského antitrombinu, která se vyrábí technologií rekombinantní DNA v mléce transgenních koz (rDNA).

Pomocná látka se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje 38 mg (1,65 mmol) sodíku v jedné 10ml injekční lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku. Prášek je bílý až téměř bílý.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

ATryn je indikován k profylaxi žilního tromboembolismu při operaci dospělých pacientů s vrozeným deficitem antitrombinu. Normálně se podává ve spojení s heparinem nebo heparinem o nízké molekulové hmotnosti.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčbu je nutné zahájit pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů s vrozeným deficitem antitrombinu.

Dávkování

Vzhledem k rozdílům ve farmakokinetice antitrombinu alfa a antitrombinu vyrobeného z plazmy je při léčbě přípravkem ATryn nutné dodržovat konkrétní doporučení pro dávku popsaná dále. Při léčbě vrozeného deficitu antitrombinu je nutné dávku a trvání léčby individuálně upravit pro jednotlivé pacienty. Přitom je nutné brát v úvahu rodinnou anamnézu tromboembolických příhod, současné faktory klinických rizik a laboratorní hodnocení.

Počet podávaných jednotek antitrombinu alfa je vyjádřen v mezinárodních jednotkách (IU), což odpovídá současnému standardu Světové zdravotnické organizace pro koncentrát antitrombinu. Aktivita antitrombinu (AT) v plazmě je vyjádřena jako procento (vzhledem k lidské plazmě) nebo v mezinárodních jednotkách (vzhledem k mezinárodnímu standardu pro antitrombin v plazmě). Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity antitrombinu je ekvivalentní tomuto množství antitrombinu v jednom ml normální lidské plazmy. Výpočet požadované dávky antitrombinu alfa je založen na aktivitě antitrombinu v plazmě před léčbou a na tělesné hmotnosti.

Terapeutickým cílem léčby antitrombinem alfa je zvýšit a udržovat normální aktivitu antitrombinu mezi 80 -120 % (0,8 - 1,2 IU/ml) po dobu trvání léčby.

Počáteční léčba začíná podáním nasycovací dávky, jejímž cílem je dosažení 100% úrovně aktivity antitrombinu. Počáteční nasycovací dávka je založena na tělesné hmotnosti a na úrovni aktivity antitrombinu před léčbou.

Požadovaná nasycovací dávka se stanoví podle následujícího vzorce:

Nasycovací dávka (IU) = [(100 - aktivita AT pacienta před léčbou v %) /2,28] x tělesná hmotnost v kg

Obvyklá nasycovací dávka u chirurgických pacientů (výchozí aktivita AT 50 %, tělesná hmotnost 75 kg) s vrozeným deficitem antitrombinu v rizikových klinických situacích je 20-25 IU/kg tělesné hmotnosti. Nasycovací dávku je nutné podat jako 15 minutovou infúzi, po níž je okamžitě aplikována udržovací infuze.

Požadovaná udržovací dávka pro chirurgické pacienty je podávána jako kontinuální infuze a stanoví se dle dále uvedeného vzorce:

Udržovací dávka (IU/hodinu) = [(100 - aktivita AT pacienta před léčbou v %) /10,22] x tělesná hmotnost v kg

Obvyklá udržovací dávka u chirurgických pacientů s vrozeným deficitem antitrombinu v rizikových klinických situacích činí 4-5 IU/kg/h. Během vysilujících stavů (např. těžký chirurgický zákrok, konkomitantní podávání heparinu) může být aktuální dávka vyšší. Viz doporučení pro monitorování lékových hladin a úpravu dávkování. V léčbě se musí pokračovat, dokud nedojde ke snížení rizika vzniku žilního tromboembolismu, a/nebo dokud nebyla navozena účinná následná antikoagulace.

Monitorování lékových hladin a úprava dávkování

Dávku je nutné upravit na základě laboratorních měření aktivity antitrombinu. Odezva se může u jednotlivých pacientů lišit a může dosahovat různých úrovní recovery in vivo a různých poločasů. Při zahájení léčby a těsně po chirurgickém zákroku může být nutné časté hodnocení aktivity antitrombinu a úprava dávkování.

Po zahájení infúze udržovací dávky je nutné odebrat krev pro stanovení úrovně aktivity AT 45 minut po zahájení podávání infúze nasycovací dávky. V případě, že se aktivita AT pohybuje v rozmezí 80 % až 120 % (0,8 - 1,2 IU/ml), není nutné upravovat dávkování. V případě, že je aktivita AT nižší než 80 %, zvyšte rychlost udržovací infúze o 50 %. V případě, že je aktivita AT vyšší než 120 %, snižte rychlost infuze o 30 %. Zkontrolujte úroveň aktivity AT 30 minut po jakékoli změně rychlosti infúze nebo čtyři hodiny po té, co se hodnota pohybuje v cílovém rozmezí. Dále je nutné aktivitu antitrombinu kontrolovat jednou až dvakrát denně a dávku upravit odpovídajícím způsobem. Úroveň hladiny antitrombinu musí být udržována vyšší než 80 % po dobu trvání léčby, pokud klinické údaje neindikují jinou účinnou hladinu.

Je možné, že chirurgický výkon ovlivní úrovně aktivity AT. Proto je po operaci nutné provést další kontrolu úrovně aktivity AT. V případě, že je úroveň aktivity AT nižší než 80 %, lze podat 15 minutovou infúzi bolusu AT, aby se rychle obnovila úroveň aktivity AT. Dávku lze vypočítat tak, že použijete aktivitu AT po chirurgickém zákroku ve vzorci pro výpočet nasycovací dávky uvedeném výše.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ATryn u dětí a mladistvých (<18 let) nebyla doposud stanovena.

K dispozici nejsou žádné údaje. Hladina antitrombinu u dětí se může lišit od hladiny u dospělých, a to především u novorozenců.

Způsob podání:

K intravenóznímu podání.

Nasycovací dávku je nutné podat jako 15minutovou infuzi, po níž je okamžitě aplikována udržovací infuze. Pokyny pro rekonstituci léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku viz bod 6.1. Hypersenzitivita na kozí proteiny nebo mléčné složky kozího původu.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití Hypersenzitivní reakce

Stejně jako u jiných intravenózních proteinoých přípravků jsou možné hypersenzitivní reakce alergického typu. Během aplikace infuze je pacienty nutné přísně monitorovat a pečlivě sledovat, zda se u nich neprojevují jakékoli příznaky. Pacienty je nutné informovat o časných známkách hypersenzitivních reakcí včetně vyrážky, generalizované kopřivky, pocitu tlaku na prsou, sípotu, hypotenze a anafylaxe. Pokud se tyto symptomy projeví po podání, je nutné, aby se pacienti obrátili na svého lékaře. V případě šoku je nutné aplikovat standardní lékařský postup.

U pacientů léčených tímto léčivým přípravkem je třeba sledovat možné klinické imunitní reakce. Je třeba sledovat a dokládat stav protilátek.

Zkušenosti s opakovanou léčbou tímto léčivým přípravkem jsou velmi omezené. V těchto situacích je důležitý zejména přísný dohled s ohledem na imunologické reakce.

Těhotenství

Vzhledem k rozdílům ve farmakokinetických vlastnostech přípravku ATryn u těhotných a netěhotných pacientek nelze doporučit dávkování v těhotenství nebo peripartálním období.

Užívání konkomitantních antikoagulancií

Klinický a biologický dohled, je-li antitrombin používán společně s heparinem, heparinem o nízké molekulové hmotnosti nebo dalšími antikoagulancii, které mohou zesílit antikoagulační aktivitu antitrombinu:

-    Aby bylo možné vhodně upravit dávku antikoagulantu a zabránit nadměrné hypokoagulabilitě, je nutné provádět kontroly rozsahu antikoagulace (APTT, a tam, kde je to vhodné aktivity antifaktoru Xa), a to pravidelně, v krátkých intervalech a zvláště v prvních minutách/hodinách po zahájení použití antitrombinu.

-    Hladiny antitrombinu musí být měřeny denně, aby bylo možné upravit individuální dávku. Je nutné

vzít v úvahu riziko snížení hladin antitrombinu v důsledku dlouhé léčby nefrakcionovaným heparinem.

Obsah sodíku

Tento přípravek obsahuje 1,65 mmol (nebo 37,9 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce.

Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

Náhrada antitrombinu během podávání antikoagulantů, které zesilují antikoagulační aktivitu antitrombinu (např. heparin, heparin o nízké molekulové hmotnosti), může zvyšovat riziko krvácení. Poločas rekombinantního antitrombinu se může změnit konkomitantní léčbou těmito antikoagulanty v důsledku změny obratu antitrombinu. Současné podávání antitrombinu s heparinem, heparinem o nízké molekulové hmotnosti nebo jinými antikoagulanty, které zvyšují antikoagulační aktivitu antitrombinů u pacienta se zvýšeným rizikem krvácení, je tedy nutné klinicky a biologicky monitorovat.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití antitrombinu alfa u těhotných žen jsou k dispozici omezené klinické údaje. Dostupné údaje nenaznačují, že má přípravek škodlivý účinek na matku nebo dítě. Studie provedené na potkanech nenaznačily škodlivé účinky na porod, embryonální/fetální a postnatální vývoj. Vzhledem k rozdílům ve farmakokinetických vlastnostech tohoto léčivého přípravku, však u těhotných a netěhotných pacientek nelze v tomto okamžiku doporučit dávkování v těhotenství (viz bod 4.4). Antitrombin alfa proto nemá být podáván těhotným ženám.

Kojení

Není známo, zdali je antitrombin alfa nebo jeho metabolity vylučovány do lidského mateřského mléka.

Nelze vyloučit riziko u kojenců. Je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení, nebo ukončit léčbu přípravkem ATryn, přičemž je nutno uvážit výhody kojení pro dítě a výhody léčby pro ženu.

Fertilita

K dispozici nejsou žádné informace týkající se možných účinků antitrombinu alfa na fertilitu muže nebo ženy.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního _profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky pozorované v klinických hodnoceních jsou závratě, bolest hlavy, krvácení, nauzea, krvácení v místě vpichu, krvácení po provedení výkonu a sekrece z rány. Nejzávažnější hlášené nežádoucí účinky pozorované v klinických hodnoceních jsou krvácení a krvácení po provedení výkonu.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V klinických hodnoceních, jichž se účastnili pacienti s vrozeným deficitem antitrombinu (n = 35), byl v souvislosti s léčbou přípravkem ATryn hlášen jeden mírný nežádoucí účinek „svědění v místě aplikace“.

Nežádoucí účinky zjištěné v dalších klinických studiích s pacienty se získaným deficitem antitrombinu, kteří podstoupili chirurgický zákrok na srdci (n = 118) a zdravými dobrovolníky (n = 102), které souvisejí s léčbou přípravkem ATryn a které byly hlášeny více než jednou, jsou uvedeny v následující tabulce v členění dle třídy orgánových systémů. Nežádoucí účinky jsou uvedeny v následující tabulce v členění dle třídy orgánových systémů a četnosti. Četnost je definována jako: časté (> 1/100 až < 1/10) a méně časté (>1/1,000 až <1/100).

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

F rekvence

Nežádoucí účinky

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě, Bolest hlavy

Cévní poruchy

Časté

Krvácení

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Krvácení v místě vpichu

Méně časté

Pocit horka Erytém v místě infúze Bolest v místě infúze Vyrážka v místě infúze Podlitina v místě vpichu

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté

Krvácení po provedení

výkonu

Sekrece z rány

do 90 dnů po léčbě přípravkem ATryn nebyly zjištěny žádné protilátky proti antitrombinu alfa.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9    Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotická agens: skupina heparinů. ATC kód: B01AB02.

Mechanismus účinku

Antitrombin, glykoprotein s molekulovou hmotností 58 kD, který obsahuje 432 aminokyselin, patří do skupiny serpinů (inhibitorů serin proteázy). Je jedním z nejdůležitějších přirozených inhibitorů koagulace krve. Nejsilněji inhibované faktory jsou trombin a faktor Xa, ale i faktory kontaktní aktivace, faktory vnitřního systému (intrinsic system) a komplex faktor VIIa/tkáňový faktor. Aktivita antitrombinu je výrazně zvýšena heparinem a antikoagulační účinky heparinu jsou závislé na přítomnosti antitrombinu.

Antitrombin obsahuje dvě funkčně důležité domény. První obsahuje reakční centrum a poskytuje místo štěpení pro proteinázy, jako je trombin, což je předpoklad vytvoření stabilního komplexu proteináza-inhibitor. Druhé je doména vážící glykosaminoglykany zodpovídající za interakci s heparinem a příbuznými látkami, která zrychluje inhibici trombinu. Komplexy inhibitor - koagulační enzym jsou odbourávány retikulo-endoteliálním systémem.

Normální aktivita antitrombinu u dospělých je 80 - 120 % (0,8-1,2 IU/ml) a úroveň u novorozenců činí asi 40 - 60 % (0,4-0,6 IU/ml).

Klinická účinnost a bezpečnost

Ve formální klinické studii, jejíž součástí byla sériová ultrazvuková vyšetření (Duplex), bylo dokázáno, že antitrombin alfa je účinný ve vysoce rizikových klinických situacích při prevenci tromboembolických příhod u čtrnácti pacientů s vrozeným deficitem antitrombinu. Některé další údaje byly získány od řady pacientů v programu výjimečného použití.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem k vzácnosti onemocnění nebylo možné získat úplné informace o tomto léčivém přípravku. Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace, které budou dostupné, a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání přípravku ATryn (intravenózní bolusová dávka 50 IU/kg nebo 100 IU/kg tělesné hmotnosti) pacientům s vrozeným deficitem antitrombinu, u nichž se neprojevovaly klinické příznaky trombózy a jimž nebyl podáván heparin, byl přírůstek recovery (incremental) 2,07 ± 1,54 %/IU/kg tělesné hmotnosti (střední hodnota ± směrodatná odchylka). Farmakokinetické parametry populace pro přípravek ATryn odvozené ze stejné studie (průměrná hodnota + směrodatná odchylka) jsou následující:

•    plocha pod křivkou: 587,88 ± 1,63 (% x h),

•    poločas distribuce: 1,74 ± 1,28 h, poločas eliminace: 10,16 ± 1,28 h,

•    průměrná doba prodlení (MRT): 8,57 ± 1,24 h,

•    clearance: 0,665 ± 0,0493 l/h (průměrná hodnota ± směrodatná chyba).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Glycin

Natrium-citrát Chlorid sodný

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nej sou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

Neotevřené injekční lahvičky: 4 roky.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě po rekonstituci. Nicméně chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 3 hodin po rekonstituci a 8 hodin po rozředění při teplotě do 25 °C.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Pokyny pro uchovávání léčivého přípravku po jeho rekonstituci viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Prášek ve skleněné injekční lahvičce (typu I) se zátkou (silikonizovaná bromobutylová pryž) uzavřené zátkou (hliník) a snímacím víčkem (plast).

Velikost balení: 1, 10 nebo 25 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tento léčivý přípravek je určen pouze na jedno použití.

Rekonstituce/ředění

Injekční lahvičky musejí být před rekonstitucí přeneseny do teploty do 25 °C. Prášek je nutné rekonstituovat 10 ml vody na injekci, která se vstříkne podél boční stěny injekční lahvičky; injekční lahvičkou jemně zatočte (netřepejte s ní), abyste zabránili vzniku pěny.

Rekonstituovaný přípravek je nutné před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje pevné částice a/nebo nedošlo ke změně jeho zbarvení. Roztok musí být čirý nebo lehce opalescentní. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo jsou v nich částice.

Rekonstituovaný roztok je třeba použít okamžitě a ne déle než 3 hodiny po rekonstituci.

Lze přidat isotonický roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %), získáte tak koncentraci vhodnou pro podávání.

Podání

Po úplném rozpuštění lze rekonstituovaný přípravek natáhnout do sterilní jednorázové injekční stříkačky. Rekonstituovaný přípravek je nutné podávat intravenózní infuzí pomocí sterilní jednorázové injekční stříkačky nebo infuzního vaku s filtrační vložkou o velikosti pórů 0,22 mikronů. Obsah stříkaček je nutné podávat okamžitě a ne déle než 3 hodiny po rekonstituci. Po rekonstituci je nutné podávat roztok připravený v infuzních vacích okamžitě a ne déle než 8 hodin po naředění. Kompatibilita s infuzními hadičkami z PVC s filtračními vložkami byla prokázána.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GTC Biotherapeutics UK Limited 10 Norwich Street London EC4A 1 BD VELKÁ BRITÁNIE

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/06/355/001-003

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. července 2006

Datum posledního prodloužení registrace: 5. srpna 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY /BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE>

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

E.    ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ

A.    VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY /BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce/výrobců biologické léčivé látky/biologických léčivých látek

Lonza Biologics, Inc.

97 South Street Hopkinton, MA 01748-2204 USA

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

MedImmune Pharma BV

Lagelandseweg 78

6545 CG Nijmegen, Nizozemsko

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

   Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

E.    ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ>>

Tato registrace byla schválena za „výjimečných okolností“, a proto podle článku 14(8) nařízení (ES) č. 726/2004 držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu následující opatření:

Popis

Termín splnění

Protokol GTC AT HD 012-04: Multicentrická, nadnárodní studie posuzující bezpečnost a účinnost antitrombinu alfa u pacientů s vrozenou deficiencí antitrombinu (AT) v situacích představujících vysoké riziko trombózy.

31/03/2017

Popis

Budou předloženy výsledky dokončené studie GTC AT HD 012-04 a zejména výsledky šetření u těhotných pacientek léčených během peripartálního období. Bude předložena změna registrace s cílem rozšířit indikace a dávkování pro těhotné ženy.

Termín splnění

Postmarketingové sledování

a) Před uvedením na trh v libovolné členské zemi EU, držitel rozhodnutí o registraci připraví postmarketingový program sledování pro sběr následujících informací o pacientech s vrozeným deficitem AT léčených přípravkem ATryn

•    Demografie

•    Indikace

•    Dávkování a způsob podání

•    Délka léčby

•    Před léčbou pomocí přípravku ATryn

•    Použití antikoagulans

•    Nežádoucí účinky léčiva včetně nedostatku účinnosti

•    Tvorba protilátek

Lékaři by se měli povzbuzovat k zařazení pacientů do programu sledování a výsledky sledování by se měly poskytovat při aktualizaci EU-RMP (EU Risk Management Plan) nebo v době ročního přehodnocení, v závislosti na tom, co nastane dříve.

31/03/2018

b)    Před uvedením na trh v libovolné členské zemi EU, držitel rozhodnutí o registraci připraví program imunologického sledování a poskytne lékařům testování protilátek pro anti-ATryn protilátky. Toto testování protilátek se musí poskytnout na požádání lékaře a když držitel rozhodnutí o registraci obdrží zprávu naznačující možnou imunitní reakci nebo nedostatek účinnosti.

c)    Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, že materiál poskytnutý lékařům poskytuje informace o postmarketingovém programu sledování a o programu imunologického sledování.

Tento postmarketingový program sledování bude běžet až do té doby, než do něho bude zahrnuto 40 pacientů.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ATryn 1 750 IU prášek pro infuzní roztok. antitrombin alfa (rDNA)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně 1750 IU antitrombinum alfa*. Po rekonstituci obsahuje 1 ml roztoku 175 IU antitrombinum alfa.

* rekombinantní forma lidského antitrombinu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Glycin

Chlorid sodný Natrium-citrát


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro infuzní roztok (1750 IU) 1 injekční lahvička 10 injekčních lahviček 25 injekčních lahviček


5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Určeno pouze k jednorázovému použití.


Jakýkoli nepoužitý léčivý přípravek zlikvidujte v souladu s místními požadavky.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GTC Biotherapeutics UK Limited 10 Norwich Street Londýn, Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

EU/1/06/355/001

EU/1/06/355/002

EU/1/06/355/003

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PRÍPRAVKU>

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


ATryn 1 750 IU prášek pro infuzní roztok antitrombin alfa (rDNA)

Intravenózní podání.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže.


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1750 IU antitrombinu alfa


6. JINÉ


Uchovávejte v chladničce.

GTC Biotherapeutics UK Limited, Londýn, Velká Británie


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

ATryn 1750 IU prášek pro infuzní roztok antitrombinum alfa (rDNA)

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je ATryn a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATryn používat

3.    Jak se Atryn používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek ATryn uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je ATryn a k čemu se používá

ATryn obsahuje antitrombin alfa, který je podobný přirozeně se vyskytujícímu lidskému antitrombinu. Antitrombin v těle blokuje trombin, což je látka, která hraje hlavní úlohu při srážení krve.

Máte-li vrozený nedostatek antitrombinu, je hladina antitrombinu v krvi nižší než normálně. To může mít za následek zvýšenou tendenci ke srážení krve v cévách. Může to být v cévách nohou (trombóza hlubokých žil) nebo dalších cévách těla (tromboembolické onemocnění). Během těžšího chirurgického zákroku je toto riziko tendence ke srážení krve ještě větší. Proto je důležité, aby byla hladina antitrombinu v krvi v takových situacích udržována na dostatečné úrovni.

Tento léčivý přípravek je podáván pacientům, kteří mají vrozený nedostatek antitrombinu (dědičná nízká hladina proteinu antitrombinu). Podává se při operacích k zabránění výskytu problémů v důsledku tvoření krevních sraženin v cévách. Obvykle se podává ve spojení s heparinem nebo nízkomolekulárním heparinem (další látka, která pomáhá bránit tvorbě krevních sraženin).

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Atryn používat Nepoužívejte ATryn:

-    Jestliže j ste alergický/á (přecitlivělý/á) na antitrombin alfa nebo kteroukoli další složku přípravku ATryn.

-    Jestliže máte alergii na kozí produkty, jako je antitrombin alfa vyráběný technologií rekombinantní DNA (rDNA) v mléce transgenních koz. .

Upozornění a opatření

Pokud se u vás projeví vyrážka, svědivé podlitiny nebo otoky po celé kůži, pocit tlaku na prsou, sípot (obtížně se vám dýchá), okamžitě se obraťte na svého lékaře, neboť se může jednat o příznaky těžké alergické reakce. Pro účely zjištění, zda u Vás nedošlo ke vzniku alergické reakce, Vám může být před podáním přípravku ATryn a za určitou dobu po jeho podání odebrána a vyšetřena krev.

Děti a dospívající

K dispozici nejsou žádné informace o podávání přípravku ATryn pacientům mladším 18 let. Tento léčivý přípravek Vám proto nemá být podáván, pokud je Vám méně než 18 let.

Další léčivé přípravky a ATryn

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud se ATryn používá společně s heparinem (lék snižující srážlivost krve), nebo s jinými léky snižujícími srážlivost krve, může se zvýšit riziko krvácení. Váš lékař proto bude bedlivě sledovat užívání tohoto léčivého přípravku, pokud bude podáván společně s těmito léky snižujícími srážlivost krve.

Těhotenství a kojení

Přípravek ATryn není indikován pro použití u těhotných žen. Není známo, zda je ATryn přítomen v mateřském mléku. Proto se během léčby přípravkem ATryn nedoporučuje kojení.

ATryn obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje 1,65 mmol (nebo 37,9 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce.

Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.    Jak se ATryn používá

Vaše léčba bude zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s péčí o pacienty s vrozeným nedostatkem antitrombinu.

Zdravotnické zařízení připraví roztok přípravku ATryn, který vám bude podáván do žíly. Aby u Vás nedošlo k rozvoji tvorby krevních sraženin, bude Vám lék podáván až do doby, kdy lékař rozhodne, že je bezpečné léčbu ukončit.

Jestliže jste použil více ATryn, než jste měl

Lékař Vám poskytne vhodnou léčbu, pokud se u Vás objeví konkrétní nežádoucí účinky.

Jestliže jste přestal používatATryn

O možnosti ukončení léčby přípravkem ATryn se prosím poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ATryn nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud u Vás dojde ke vzniku kopřivky, svědivých podlitin nebo výronů, tlaku na hrudi, dušnosti (potíže s dýcháním), měl/a byste ihned vyhledat lékaře, jelikož se může jednat o příznaky těžké alergické reakce.

U studií s přípravkem ATryn byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) jsou:

•    svědění v místě infuze

•    závratě

•    bolest hlavy

•    krvácení (v místě infúze nebo po operaci)

•    nevolnost

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) jsou:

•    pocit horka

•    reakce v místě infúze, jako bolest, podlitiny a zarudnutí Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku..

5.    Jak Atryn uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Neotevřené injekční lahvičky:

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Rekonstituované/rozředěné roztoky:

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě po rekonstituci. Nicméně chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 3 hodin po rekonstituci a 8 hodin po rozředění při teplotě do 25 °C.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek ATryn obsahuje

Léčivou látkou je antitrombin alfa*: 1750 IU. Po rekonstituci obsahuje 1 ml roztoku 175 IU antitrombinu alfa.

Specifická aktivita přípravku ATryn je asi 7 IU/mg proteinu.

* rekombinantní forma lidského antitrombinu, která se vyrábí technologií rekombinantní DNA v mléce transgenních koz (rDNA).

Pomocnými látkami jsou: glycin, chlorid sodný, natrium-citrát.

Jak přípravek ATryn vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ATryn je dodáván jako prášek pro přípravu infuzního roztoku (1750 IU prášku v injekční lahvičce) Prášek je bílý až téměř bílý.

Velikosti balení: 1, 10 nebo 25 injekčních lahviček.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

GTC Biotherapeutics UK Limited, 10 Norwich Street, London EC4A 1BD, VELKÁ BRITÁNIE.

Výrobce

MedImmune Pharma BV Lagelandseweg 78 6545 CG Nijmegen, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

<..................................................................................................................................

------------>

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Tento léčivý přípravek je určen pouze na jedno použití.

Rekonstituce/ředění

Injekční lahvičky musejí být před rekonstitucí přeneseny do teploty do 25 °C. Prášek je nutné rekonstituovat 10 ml vody na injekci, která se vstříkne podél boční stěny injekční lahvičky a jemně rozvíří (netřepejte s ní), abyste zabránili vzniku pěny.

Rekonstituovaný roztok je nutné před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje pevné částice a/nebo nedošlo ke změně jeho zabarvení. Roztok musí být čirý nebo slabě opalescentní. Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo jsou v nich částice.

Injekční lahvičky je nutné použít okamžitě a ne déle než 3 hodiny po rekonstituci.

Lze přidat isotonický roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), získáte tak koncentraci vhodnou pro podávání.

Podání

Po úplném rozpuštění lze rekonstituovaný přípravek natáhnout do sterilní injekční jednorázové stříkačky. Rekonstituovaný přípravek je nutné podávat intravenózní infuzí pomocí sterilní injekční jednorázové stříkačky nebo infuzního vaku s filtrační vložkou o velikosti pórů 0,22 mikronů. Obsah stříkaček je nutné podávat okamžitě a ne déle než 3 hodiny po rekonstituci. Po rekonstituci je nutné podávat roztok připravený v infuzních vacích okamžitě a ne déle než 8 hodin po naředění. Kompatibilita s infuzními hadičkami z PVC s filtračními vložkami byla prokázána.

Likvidace

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Terapeutickým cílem léčby antitrombinem alfa je zvýšit a udržovat aktivitu antitrombinu mezi 80 - 120 % (0,8 - 1,2 IU/ml) po dobu trvání léčby.

Počáteční léčba začíná podáním nasycovací dávky, jejímž cílem je dosažení 100% úrovně aktivity antitrombinu. Počáteční nasycovací dávka je založena na tělesné hmotnosti a na úrovni aktivity antitrombinu před léčbou.

Požadovaná nasycovací dávka se stanoví podle následujícího vzorce:

Nasycovací dávka (IU) = [(100 - aktivita AT pacienta před léčbou v %) /2,28] x tělesná hmotnost v kg

Obvyklá nasycovací dávka u chirurgických pacientů (výchozí aktivita AT 50 %, tělesná hmotnost 75 kg) s vrozeným deficitem antitrombinu v rizikových klinických situacích je 20 - 25 IU/kg tělesné hmotnosti. Nasycovací dávku je nutné podat jako 15 minutovou infúzi, po níž je okamžitě aplikována udržovací infúze.

Požadovaná udržovací dávka pro chirurgické pacienty je podávána jako kontinuální infúze a stanoví se dle dále uvedeného vzorce:

Udržovací dávka (IU/hodinu) = [(100 - aktivita AT pacienta před léčbou v %) /10,22] x tělesná hmotnost v kg

Obvyklá udržovací dávka u chirurgických pacientů s vrozeným deficitem antitrombinu v rizikových klinických situacích činí 4 - 5IU./kg/h. Během vysilujících stavů (např. těžký chirurgický zákrok, konkomitantní podávání heparinu) může být aktuální dávka vyšší. Viz doporučení pro monitorování lékových hladin a úpravu dávkování. V léčbě je nutno pokračovat, dokud nedojde ke snížení rizika vzniku žilního tromboembolismu, a/nebo dokud nebude navozena účinná následná antikoagulace.

Monitorování lékových hladin a úprava dávkování

Dávku je nutné upravit na základě laboratorních měření aktivity antitrombinu. Odezva se může u jednotlivých pacientů lišit a může dosahovat různých úrovní recovery in vivo a různých poločasů. Při zahájení léčby a těsně po chirurgickém zákroku může být nutné časté hodnocení aktivity antitrombinu a úprava dávkování.

Po zahájení infúze udržovací dávky je nutné odebrat krev pro stanovení úrovně aktivity AT 45 minut po zahájení podávání infúze nasycovací dávky. V případě, že se aktivita AT pohybuje v rozmezí 80 % až 120 % (0,8 - 1,2 IU/ml), není nutné upravovat dávkování. V případě, že je aktivita AT nižší než 80 %, zvyšte rychlost udržovací infúze o 50 %. V případě, že je aktivita AT vyšší než 120 %, snižte rychlost infúze o 30 %. Zkontrolujte úroveň aktivity AT 30 minut po jakékoli změně rychlosti infúze nebo čtyři hodiny po té, co se hodnota pohybuje v cílovém rozmezí. Dále je nutné aktivitu antitrombinu kontrolovat jednou až dvakrát denně a dávku upravit odpovídajícím způsobem. Úroveň hladiny antitrombinu musí být udržována vyšší než 80 % po dobu trvání léčby, pokud klinické údaje neindikují jinou účinnou hladinu.

Je možné, že chirurgický výkon ovlivní úrovně aktivity AT. Proto po operaci nutné provést další kontrolu úrovně aktivity AT. V případě, že je úroveň aktivity AT nižší než 80 %, lze podat 15 minutovou infúzi bolusu AT, aby se rychle obnovila úroveň aktivity AT. Dávku lze vypočítat tak, že použijete aktivitu AT po chirurgickém zákroku ve vzorci pro výpočet nasycovací dávky uvedeném výše.

Pediatrická _ populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ATryn u dětí a dospívajících (<18 let) nebyla doposud stanovena.

K dispozici nejsou žádné údaje. Hladina antitrombinu u dětí se může lišit od hladiny u dospělých, a to především u novorozenců.

Způsob podání Intravenózní podání.

Nasycovací dávku je nutné podat jako 15minutovou infúzi, po níž je okamžitě aplikována udržovací infúze.

22