Příbalový Leták

Atropin-Pos 0,5%

sp.zn.sukls186703/2016 a sukls186708/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Atropin-POS 0,5 %

Oční kapky, roztok

Atropini sulfas monohydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Atropin-POS 0,5 % a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atropin-POS 0,5 % používat

3.    Jak se přípravek Atropin-POS 0,5 % používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Atropin-POS 0,5 % uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Atropin-POS 0,5 % a k čemu se používá

Atropin-POS 0,5 % se používá při zánětech oční bělimy, rohovky, duhovky a řasnatého tělíska, při vředu rohovky, po operaci duhovky, po některých zraněních oka, k uvolnění křečovitého zaostření oka do blízka a při ošetřování šilhavosti; také při vyšetření světlolomnosti čočky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atropin-POS 0,5 % používat Nepoužívejte přípravek Atropin-POS 0,5 %

- jestliže jste alergický(á) na atropin-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a při glaukomu (zeleném zákalu).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Atropin-POS 0,5 % se poraďte se svým lékařem.

Pacienti se zbytněním prostaty a zadržováním moči, s rozšířením tlustého střeva, s otokem plic, s nepravidelnou a příliš rychlou srdeční činností i děti do tří let mohou Atropin-POS 0,5 % používat jenom, pokud je to nezbytné.

Děti a dospívající

Přípravek mohou používat dospělí i dospívající a děti starší než 3 roky; kojencům, a dětem do 3 let se přípravek smí podávat pouze, pokud je to nezbytně nutné!

Další léčivé přípravky a přípravek Atropin-POS 0,5 %

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době používal(a)nebo které možná budete používat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky Atropinu-POS 0,5 % a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Účinek Atropinu-POS 0,5 % může zesílit současné užívání amantadinu, chinidinu, disopyramidu, methoklopremidu, antihistaminik, antiparkinsonik a některých psychofarmak - tzv. neuroleptik a antidepresiv. Naopak pilokarpin nebo fyzostigmin účinky atropinu oslabuje.

Pokud by se některý ze stavů uvedených v tomto odstavci u Vás vyskytl teprve během používání Atropinu-POS 0,5 %, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná,nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a v období kojení musí být k používání Atropinu-POS 0,5 % zvlášť závažné důvody. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

Atropin-POS 0,5 % snižuje zrakovou ostrost a může tak nepříznivě ovlivnit např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách nebo výkon jiné rizikové práce. Působení přípravku Atropin POS 0,5 %, zesiluje požití alkoholu a je třeba počítat s tím, že může přetrvávat i 14. dní. Po dobu přetrvání účinku přípravku Atropin-POS 0,5 % byste neměl(a) vyjmenované činnosti vykonávat.

Přípravek Atropin-POS 0,5 % obsahuje benzalkonium-chlorid

Přípravek Atropin-POS 0,5 % obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit dráždění očí. Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Před aplikací přípravku Atropin-POS 0,5 %

odstraňte kontaktní čočky a počkejte nejméně 15 minut před jejich opětovným nasazením. Benzalkonium-chlorid měkké kontaktní čočky obarvuje.

3. Jak se přípravek Atropin-POS 0,5 % používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je, pokud lékař neurčil jinak: třikrát denně jedna kapka do spojivkového vaku.

Celkovou dobu léčení určí vždy lékař.

Odšroubujte ochrannou čepičku, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a za dolní víčko stlačením lahvičky vkápněte na vnitřní stranu víčka jednu kapku Atropinu-POS 0,5 %. Nedotýkejte se lahvičkou oka ani víčka. Velmi pomalu oko zavřete. - Ihned po použití lahvičku zase uzavřete.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Atropin-POS 0,5 %, než jste měla,

Při předávkování (viz bod "Nežádoucí účinky") nebo náhodném požití přípravku dítětem ponechte pacienta v klidu a urychleně se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Atropin POS 0,5 %

v takovém případě nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Atropin POS 0,5 %je třeba vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit, nebo se znovu objevit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Atropin-POS 0,5 % se obvykle dobře snáší; pravidelně se ovšem vyvíjí ovlivnění oka: rozmazané vidění blízkých předmětů a světloplachost. Tyto účinky běžně očekáváme.

Může se vyskytnout nesnášenlivost - záněty spojivek a okrajů víček, někdy i kopřivka. U predisponovaných pacientů může dojít ke vzniku glaukomu. Po spolknutí atropinu se může vyvinout sucho v ústech, chrapot, zrychlený tep, obtížné močení, může dojít k omezení činnosti potních žláz nebo ke zčervenání kůže. Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit psychické poruchy.

Během léčby jsou nezbytná opakovaná oční vyšetření.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Atropin-POS 0,5 % uchovávat

Obsah lahvičky se po prvním otevření může při správném zacházení používat ještě 28 dnů.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i na lahvičce za textem „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Atropin-POS 0,5 % obsahuje

Léčivou látkou je atropini sulfas monohydricus 5 mg v 1 ml (= cca 30 kapek). Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Atropin-POS 0,5 % vypadá a co obsahuje

LDPE lahvička, LDPE kapací hrot, LDPE nebo HDPE šroubovací uzávěr. Obsah balení: 10 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11 100 00 Praha 10, Česká republika Tel.: +420 295 560 468 e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrucken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

1.7.2016

4/4