Příbalový Leták

Atrocela 1 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ATROCELA 1 mg potahované tablety anastrozolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje monohydrát laktózy. Pro další údaje čtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety.

28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25oC.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH


PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Oncogenerika Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 5/7 02-078 Varšava Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/114/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


atrocela 1 mg potahované tablety


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU HDPE lahvička (15 ml)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ATROCELA 1 mg potahované tablety anastrozolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ONCOGENERIKA


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


13. ČÍSLO SARZE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ