Příbalový Leták

Atraven 40 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVEDENÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička na blistry


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atraven 40 mg potahované tablety

atorvastatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 40 mg (jako vápenaté soli atorvastatinu).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje mannitol.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4 potahované tablety 7 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 200 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje speciální podmínky uchovávání.


10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

31/102/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Atraven 40 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA BLISTRECH

Blistr

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Atraven 40 mg potahované tablety

atorvastatinum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

3.    DOBA POUŽITELNOSTI_

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    JINÉ