Příbalový Leták

Atram 6,25

Sp.zn. sukls170026/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

ATRAM 6,25 ATRAM 12,5 ATRAM 25 tablety

Carvedilolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

pro Vás důležité informace.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sděte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek ATRAM a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATRAM užívat

3.    Jak se přípravek ATRAM užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek ATRAM uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ATRAM a k čemu se používá

ATRAM obsahuje léčivou látku karvedilol, která způsobuje rozšíření krevních cév (vasodilataci).

ATRAM je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, dlouhotrvající stabilní anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi při zátěži) a k léčbě stabilizovaného dlouhotrvajícího selhání srdce.

ATRAM slouží k léčbě dospělých osob.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATRAM užívat

Neužívejte přípravek ATRAM:

•    jestliže jste alergický(á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

• jestliže trpíte těžkým selháním srdce, které vyžaduje nitrožilní podání léčiv podporujících srdeční činnost;

•    jestliže trpíte průduškovým astmatem;

•    jestliže máte závažné jaterní onemocnění;

•    jestliže máte velmi nízký srdeční puls méně než 50 tepů/min.), nebo velmi nízký krevní tlak (systolický krevní tlak pod 85 mmHg);

•    jestliže máte nějakou poruchu převodního systému srdce (nazývanou AV-blok typu II a III, nebo také nazývanou syndrom sinusového uzlu nebo sinoatriální blok);

•    jestliže trpíte závažným ohrožením srdeční funkce (kardiogenní šok).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Atram se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus). Léčba přípravkem Atram může maskovat známky nízké hladiny krevního cukru a kontrola krevního cukru může být zhoršena. Proto by Váš krevní cukr měl být pravidelně monitorován.

-    Pokud máte závažné dýchací potíže, na které nejste léčen(a), může přípravek Atram tyto dýchací potíže zhoršit.

-    Pokud trpíte chronických zánětem průdušek a plic s bronchiálním spasmem;

-    pokud máte zvýšenou funkci nadledvinek (feochromocytom), která není léčena;

-    pokud trpíte neobvyklou formou anginy pectoris nazývanou Prinzmetalova angina;

-    pokud kojíte,

-    Pokud jste někdy měl(a) lupénku (kožní onemocnění) spojené s léčbou betablokátory.

-    Pokud máte deprese.

-    Pokud máte poruchu periferního krevního oběhu, pocity chladu a bolesti v rukou a nohou.

-    Pokud máte dědičnou svalovou slabost (myastenia gravis).

-    Pokud máte zvýšenou funkci štítné žlázy (thyreotoxikóza), se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. Přípravek Atram může maskovat symptomy.

-    Pokud máte chronické srdeční selhání. Zadržování tekutin (tvorba otoků) nebo zhoršení příznaků srdečního selhání se mohou objevit v průběhu postupného zvyšování dávky karvedilolu.

-    Pokud máte chronické srdeční selhání spojené s:

-    nízkým krevním tlakem (hodnoty systolického krevního tlaku pod 100 mmHg),

-    ohrožující zásobování srdce krví a kyslíkem (ischemická choroba srdeční) a cévní onemocnění,

-    potíže s ledvinami.

Vaše funkce ledvin by měla být v těchto případech kontrolována.

-    Jestliže jste nedávno měl(a) infarkt myokardu.

-    Pokud máte velmi nízký puls (méně než 55 úderů za minutu).

-    Pokud máte Reynaudův fenomén (prsty na rukou nebo nohou se v závislosti na bolesti jsou nejprve nafialovělé, poté bělavé a poté zarudlé nebo jiné potíže s krevním oběhem v končetinách. Přípravek Atram může tyto symptomy zhoršit.

-    Pokud užíváte přípravek Atram a máte podstoupit operaci v celkové narkóze. Měl(a) byste se v dostatečném předstihu poradit se svým lékařem zodpovědným za anestézii.

-    Pokud jste již někdy měl(a) závažnou alergickou reakci (např. na jídlo, nebo bodnutí hmyzem) nebo podstupuje nebo jste podstoupil(a) alergickou desenzibilizačnízační terapii, protože přípravek Atram může zvýšit citlivost k alergenům a závažnost anafylaktické reakce a oslabit účinnost léčiv, užívaných k léčbě alergických reakcí.

-    Jestliže trpíte závažnou poruchou acidobazické rovnováhy těla (metabolická acidóza).

-    Jestliže jste léčen(a) digitálisovými glykosidy. Kombinace digitálisových glykosidů a karvedilolu by měla být používána s opatrností.

-    Jestliže jste léčen(a) intravenózně podáváným verapamilem nebo diltiazemem (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Atram“).

-    Jestliže používáte kontaktní čočky, přípravek Atram může snížit produkci slz.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se na Vás vztahuje kterýkoliv z výše popsaných stavů, nebo pokud si nejste jistý(á) užíváním tohoto přípravku

Děti a dospívající

S užíváním přípravku Atram u dětí (do 18 let) nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Atram by proto neměl být podáván dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Atram

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Jiné současně užívané léky mohou ovlivnit, nebo mohou být ovlivněny přípravkem Atram.

Zejména je důležité, aby Váš lékař věděl, že současně užíváte:

•    digoxin (lék určený k léčbě srdečního selhání);

•    rifampicin (antibiotikum určené k léčbě tuberkulózy);

•    cyklosporin (léky k supresi imunitního systému, užívaný např. k prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci, stejně tak na některé revmatické a dermatologické problémy);

•    cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy a refluxní choroby jícnu);

•    fluoxetin (lék k léčbě deprese);

•    clonidin (lék určený ke snižování krevního tlaku nebo k léčbě migrény);

•    verapamil, diltiazem, amiodaron nebo jiná léčiva určená k léčbě nepravidelného srdečního rytmu;

•    jiné léky ke snižování krevního tlaku, carvedilol může zvýšit účinek jiných současně užívaných léku na snížení krevního tlaku (např. antagonisté alfa-1-receptoru) nebo léky které mají hypotenzi jako nežádoucí účinek;

•    inzulin a perorální antidiabetická léčiva (přípravky snižující krevní cukr), neboť účinek na snížení krevního cukru může být zvýšen a příznaky nízké hladiny cukru mohou být skryty;

•    anestetika (léky užívané k anestezii);

•    dihydropyrimidiny (léky určené k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce);

•    neuromuskulární blokátory (léky které snižují svalové napětí);

•    ergotamin (užívaný k léčbě migrény);

•    nesteroidní protizánětlivé léky na bolest (NSAID), estrogeny (hormony) a kortikosteroidy (hormony nadledvin), protože mohou v některých případech snížit krevní tlak, snížením účinku karvedilolu;

•    léky obsahující reserpin, guanethidin, methyldopu, guanfacin a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) jsou léky k léčbě deprese, které mohou vést k dalšímu snížení srdeční frekvence;

•    léky užívané k léčbě astmatu (beta-agonisté bronchodilatancia).

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Při užívání v průběhu těhotenství je zde riziko poškození nenarozeného dítěte. Přípravek Atram by v průběhu těhotenství neměl být užíván.

Kojení

Není známo, jestli se přípravek Atram vylučuje do mateřského mléka a proto by přípravek Atram neměl být užíván v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Na počátku léčby se může objevit závrať nebo ospalost, nebo při změně léčby, nebo v kombinaci s alkoholem. Pokud pociťujete při užívaní léku závrať nebo slabost, měli byste se vyvarovat řízení motorových vozidel a činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Nebyly provedeny žádné studie na účinky tohoto přípravku a jejich vlivu na pacienty a jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Atram obsahuje laktózu a sacharózu

Jedna tableta obsahuje 13,285 mg sacharózy a 90,193 mg laktózy.

Jedna tableta obsahuje 12,500 mg sacharózy a 84,865 mg laktózy.

Jedna tableta obsahuje 25,000 mg sacharózy a 169,730 mg laktózy.

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3.    Jak se přípravek ATRAM užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při navyšování dávek tohoto přípravku musíte být pod stálou kontrolou svého ošetřujícího lékaře.

Léčba vysokého krevního tlaku

Přípravek se doporučuje užívat v jedné denní dávce.

Dospělí pacienti

Doporučená dávka přípravku ATRAM v prvních dvou dnech léčby je 12,5 mg a poté 25 mg jednou denně.

V případě potřeby se může dávka postupně zvyšovat v odstupu dvou týdnů až do doporučované maximální denní dávky 50 mg jednou denně, nebo rozděleně ve dvou denních dávkách.

Starší pacienti

Doporučená dávka při zahájení léčby je 12,5 mg jednou denně, což je u některých pacientů obvykle dostačující. Jestliže ovšem léčba není dostatečně účinná, může se dávkování postupně v dvoutýdenních odstupech zvyšovat až do doporučené maximální denní dávky 25 mg/denně.

Léčba angíny _pectoris

Dospělí pacienti

Doporučená počáteční dávka přípravku je 12,5 mg užívaných první dva dny dvakrát denně. Potom by se dávka měla zvýšit na 25 mg užívaných dvakrát denně. V případě nutnosti se mohou dávky postupně v dvoutýdenních odstupech navyšovat až do maximální denní dávky 100 mg užívaných rozděleně ve dvou dávkách denně.

Starší pacienti

U starších pacientů se doporučuje užívat denní dávku 50 mg rozděleně ve dvou dávkách.

Léčba srdečního selhání Dospělí pacienti

Doporučená počáteční dávka přípravku Atram při zahájení léčby je 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Pokud pacient toto dávkování snáší dobře, lze dávku postupně zvyšovat v intervalech, které by neměly být kratší než dva týdny, až na 6,25 mg dvakrát denně, následně pak na 12,5 mg dvakrát denně a nakonec na 25 mg užívaných dvakrát denně. Dávkování je možné zvýšit až na maximální dávku, kterou pacient snáší.

Maximální doporučená denní dávka pro pacienty se závažným srdečním selháním a pro pacienty s lehkým a středně těžkým srdečním selháním vážící do 85 kg je 25 mg dvakrát denně. Pro pacienty s lehkým a středně těžkým srdečním selháním vážící nad 85 kg je dávka 50 mg dvakrát denně.

Před každým zvyšováním dávky je nutné vyšetření, které provede ošetřující lékař. Dojde-li k přechodnému zhoršení srdeční nedostatečnosti, nebo v případě zadržování tekutin v organizmu (otoky), je nutné zvýšit dávky diuretik (tzn. léků stimulujících produkci a vylučování moči) podle návodu lékaře. V některých případech je nutné přípravek Atram dočasně vysadit.

Jestliže došlo k dočasnému vysazení přípravku Atram, a to delšímu než dva týdny, doporučuje se zahájit další podávání opět dávkami 3,125 mg dvakrát denně a potom dávkování navyšovat postupně podle výše uvedeného postupu. Přesný návod Vám poskytne Váš lékař.

Tablety se polykají celé spolu s jídlem a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atram než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Atram, nebo pokud Vaše dítě náhodou přípravek požilo, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocity na omdlení v důsledku nepřiměřeně nízkého krevního tlaku, pomalá srdeční frekvence, a v závažných případech příležitostné vynechání srdečního tepu, srdeční selhání, kardiogenní šok, srdeční zástava. Mohou se objevit potíže s dýcháním, zúžení dýchacích cest, zvracení, poruchy vědomí či křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atram

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, dávku užijte ihned jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atram

Léčba přípravkem Atram je dlouhodobá. Bez porady se svým lékařem léčbu náhle nepřerušujte, nebo neměňte doporučené dávkování. Pokud potřebujete léčbu přerušit, musí tak být provedeno postupně, aby se zamezilo nežádoucím účinkům.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ATRAM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání karvedilolu (léčivá látka přípravku Atram) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Frekvence nežádoucích účinků není závislá na dávce, s výjimkou závratí, poruch zraku, a pomalého srdečního tepu.

Velmi časté (postihují více než 1 osobu z 10):

•    Závrať;

•    bolest hlavy;

•    srdeční problémy které mohou způsobit dušnost nebo otok kotníků;

•    nízký krevní tlak;

•    pocit únavy.

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10):

•    infekce dýchacích cest (bronchitida), plic (pneumonie);

•    infekce močových cest;

•    nízký počet červených krevních buněk (anémie?);

•    zvýšení hmotnosti;

•    zvýšení hladiny cholesterolu v krvi;

•    ztráta kontroly hladiny cukru v krvi u diabetiků;

•    deprese, depresivní nálada;

•    poruchy zraku,

•    snížená tvorba slz, suché oči, podráždění očí;

•    pomalý srdeční tep;

•    otok těla nebo částí těla;

•    poruchy krevního oběhu, zvýšení krevního objemu;

•    mdloby, točení hlavy nebo závratě při vstávání (v důsledku nízkého krevního tlaku).

•    problémy s krevním oběhem (studené ruce a nohy);

•    zhoršení symptomů u pacientů, kteří trpí Raynaudovým onemocněním (prsty na rukou nebo nohou jsou v závislosti na bolesti nejprve namodralé, poté bělavé a poté zarudlé a bolestivé) nebo kulháním (bolest nohou, která se zhoršuje při chůzi);

•    dušnost;

•    hromadění tekutiny v plicích;

•    dýchací potíže u pacientů s astmatem nebo chronickou plicní nemocí;

•    pocit nevolnosti;

•    průjem;

•    zvracení;

•    zažívací potíže;

•    bolest břicha;

•    akutní porucha funkce ledvin u pacientů s kornatěním tepen a/nebo poruchou funkce ledvin;

•    potíže s močením;

•    bolest rukou, nohou.

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100):

•    poruchy spánku;

•    pocit na omdlení, mdloby;

•    brnění nebo ztuhlost v    rukou a nohou;

•    poruchy srdečního převodního systému;

•    bolest na hrudi;

•    kožní reakce (alergická vyrážka, zánět kůže, kopřivka, svědění, vyrážka jako u psoriázy, vyrážka jako u lišeje);

•    vypadávání vlasů;

•    zácpa, sucho v ústech;

•    poruchy sexuální výkonosti.

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000):

•    snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení a vzniku podlitin;

ucpaný nos.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)

•    nízký počet bílých krvinek;

•    alergické reakce;

•    změny v jaterních testech;

•    závažná kožní vyrážka se začervenáním, olupování kůže nebo puchýře na kůži, v ústech, očích a genitáliích;

•    mimovolní únik moči u žen (močová inkontinence), která odezní po ukončení léčby.

Závrať, mdloby, bolesti hlavy a únava jsou obvykle mírné a s větší pravděpodobností se vyskytují na začátku léčby.

Přípravek Atram může také zhoršit projevy cukrovky nebo způsobit rozvoj příznaků cukrovky u pacientů, kteří mají mírnou formu cukrovky nazývanou „latentní diabetes“.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek ATRAM uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru/krabičce za „EXP:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek ATRAM obsahuje

Léčivou látkou je karvedilol.

Jedna tableta obsahuje 6,25 mg carvedilolum.

Jedna tableta obsahuje 12,5 mg carvedilolum.

Jedna tableta obsahuje 25 mg carvedilolum.

Pomocnými látkami jsou sacharosa, povidon 30, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172), přípravek Atram 12,5 mg a 25 mg obsahuje červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Atram vypadá a co obsahuje toto balení

ATRAM 6,25 jsou tablety žluté barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a vyraženou číslicí „6“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

ATRAM 12,5 jsou tablety okrové barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a s vyraženou číslicí „12“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

ATRAM 25 jsou tablety okrové barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a s vyraženou číslicí „25“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Atram 6,25 a Atram 12,5: Jedno balení obsahuje 15 nebo 30 tablet.

Atram 25: Jedno balení obsahuje 30 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tento léčivý přípravek je zaregistrován v dalších státech EHP pod následujícími názvy:

Česká republika, Polsko    Atram

Maďarsko    Carvedilol Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.12.2013

7