Příbalový Leták

Atorvastatin Saneca 80 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTÓNOVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin Saneca 10/20/40/80 mg Atorvastatinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10/20/40/80 mg (jako atorvastatinum calcicum trihydricum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje monohydrát laktosy.

Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Neuplatňuje se


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Neuplatňuje se


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Saneca Pharmaceuticals a.s. Nitrianska 100 920 27 Hlohovec Slovenská republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


31/340/16-C

31/341/16-C

31/342/16-C

31/343/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


atorvastatin saneca 10/20/40/80 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR (7 TABLET V BLISTRU NEBO 10 TABLET V BLISTRU)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Atorvastatin Saneca 10/20/40/80 mg Atorvastatinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Saneca Pharmaceuticals a.s.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. JINÉ


3